Vở bài tập toán bài 88

     

Giải bài xích tập phần 1, phần 2 trang 108, 109, 110 VBT toán 5 bài 88 : luyện tập chung với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Phần 1

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 88

 Cho số thập phân 54,172

Chữ số 7 có mức giá trị là : 

(eqalign& A.,,,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B.,7 over 10 cr & C.,7 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D.,7 over 1000 cr )

Phương pháp:

Xác xác định trí của chữ số 7 rồi khẳng định giá trị của chữ số 7 trong số đã cho.  

Cách giải :

Trong số 54,172 chữ số 7 thuộc mặt hàng phần trăm, vị đó, giá trị của chữ số 7 trong số thập phân 54,172 là (dfrac7100).

Chọn đáp án C.

2. Số tiền giữ hộ tiết kiệm là 1 trong 000 000 đồng. Một mon sau cả chi phí gửi và tiền lãi được một 005 000 đồng. Hỏi số tiền lãi bằng bao nhiêu xác suất số tiền gửi?

A. 105% B. 10,05%

C. 100,05% D. 0,5%

Phương pháp:

- Tính số chi phí lãi = số tiền gửi cùng tiền lãi - số tiền gửi.

- Muốn search tỉ số phần trăm của số tiền lãi và số tiền giữ hộ ta tra cứu thương giữa số tiền lãi cùng số tiền gửi, kế tiếp nhân yêu mến với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên buộc phải tích search được.

Cách giải :

Số tiền lãi nhận được sau 1 mon là :

1 005 000 - 1 000 000 = 5 000 (đồng)

Tỉ số tỷ lệ của số tiền lãi với số tiền nhờ cất hộ là : 

5 000 : 1 000 000 = 0,005 = 0,5%

Chọn đáp án D.

3. 4200m bằng bao nhiêu ki-lô-mét ?

A. 420km B. 42km

C. 4,2 km D. 0,42km

Phương pháp:

Ta có: 1km = 1000m. 

Muốn đổi một vài từ đơn vị chức năng mét sang đơn vị ki-lô-mét ta chỉ cần lấy số đó phân tách cho 1000.

Cách giải :

Ta gồm 1km = 100m tốt 1m = ( dfrac11000)km.

Do đó: 4200m = ( dfrac42001000)km = 4,2km.

Chọn đáp án C.


Phần 2

1. Đặt tính rồi tính : 

(356,37 + 542,81) (416,3 – 252,17)

(25,14 × 3,6) (78,24 : 1,2)

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc vẫn học về phép cộng, trừ, nhân, phân chia hai số thập phân. 

Cách giải :

*

2.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh 9 Unit 3 Getting Started Unit 3: A Trip To The Countryside

 Viết số thập phân tương thích vào vị trí chấm

(a);5m ;5cm = .....m ) ; (b);5m^2 ;5dm^2 = .....m^2). 

Phương pháp:

Dựa vào mỗi quan hệ giới tính giữa các đơn vị đo để viết những số đo đã mang lại dưới dạng lếu láo số, tiếp đến viết bên dưới dạng số thập phân. 

Cách giải :

a) (5m ;5cm = 5dfrac5100m= 5,05m ) ;

b) (5m^2 ;5dm^2 = 5dfrac5100m^2= 5,05m^2).

3. Cho hình chữ nhật ABCD với hình bình hành AMCN gồm các kích thước ghi bên trên hình vẽ. Tính diện tích của hình bình hành AMCN bằng hai bí quyết khác nhau.

*

Phương pháp:

Cách 1 : 

- diện tích hình bình hành AMCN = diện tích s hình chữ nhật ABCD + diện tích tam giác và + diện tích s tam giác BCM.

- Áp dụng cách làm tính diện tích những hình :

+ diện tích s hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+ diện tích s hình tam giác = độ lâu năm đáy × chiều cao : 2.

Cách 2 : 

- Nối A cùng với C ta được 2 tam giác ACN với ACM có diện tích s bằng nhau (vì có độ dài đáy đều nhau và độ cao bằng nhau).

- Diện tích hình bình hành AMCN = diện tích s tam giác ACN + diện tích s tam giác ACM.

Cách giải :

Cách 1:

Nhìn hình vẽ ta có: AD = BC = 8cm; BM = ND = 4cm.

Nên diện tích tam giác & = diện tích tam giác BMC.

Diện tích tam giác and là:

4 × 8 : 2 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10 × 8 = 80 (cm2)

Ta gồm : diện tích hình bình hành AMCN = diện tích s hình chữ nhật ABCD + diện tích tam giác & + diện tích tam giác BCM.

Diện tích hình bình hành AMCN là :

80 + 16 + 16 = 112 (cm2)

Đáp số : 112cm2.

Cách 2:

*

Nối nhì điểm AC ta được 2 tam giác tam giác ACN với ACM có diện tích bằng nhau (vì bao gồm độ nhiều năm đáy đều nhau AM = công nhân = 14cm và chiều cao bằng nhau AD = BC = 8cm).

Xem thêm: Tài Liệu 200 Câu Trắc Nghiệm Nghề 11 Có Đáp An, Trắc Nghiệm Nghề 11 Điện (Có Đáp Án)

Diện tích tam giác ACN là:

14 × 8 : 2 = 56 (cm2)

Ta có : diện tích hình bình hành AMCN = diện tích tam giác ACN + diện tích s tam giác ACM.