Unit 7 lớp 10 trang 76

     

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next to lớn the words .(Làm câu hỏi từng đôi. Sắc thái nào một trong những hình thái sau đó là phương tiện media đại chúng? ghi dấu (✓) kế bên những từ.)


bài học kinh nghiệm cùng công ty đề:

B.SPEAKING

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next khổng lồ the words

(Làm việc từng đôi. Hình dáng nào trong số những hình thái sau đó là phương tiện truyền thông media đại chúng? ghi dấu ấn (✓) kế bên những từ.)

*

Trả lời:

*

Task 2: Work in pairs Work out when feature(s) the types of the mass media have in common & what main feature(s) each of them has. Use the cues below.

(Làm việc theo cặp. Vén ra những điểm sáng chung của các loại phương tiện truyền thông media đại bọn chúng và hầu như nét thiết yếu của mỗi loại.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 10 trang 76

)

• provide information & entertainment orally (through mouth)

• receive information aurally (through ears)

• present information and entertainment visually (through eyes)

• receive information visually (through eyes)

• present information và entertainment orally (through mouth) & visually (through eyes)

• get information aurally (through ears) và visually (through eyes)

• provide / deliver information và entertainment

Trả lời:

The mass media- provide/ deliver information and entertainment
Radio

- provide information & entertainment orally (through mouth)

- receive information aurally (through ears)

Fimls

- present information & entertainment visually

Newspaper

- present information and entertainment visually (through eyes)

- receive information visually (through eyes)

Television

- present information & entertainment orally (through mouth) & visually (through eyes)

- get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

Internet

- provide, deliver or get information & entertainment visually và aurally. 


- TV presents information & entertainment visually & we receive them through our eyes.

- Films present information and entertainment visually.

- The mạng internet provides, delivers us information and entertainment & we can get them through our eyes and ears.

Task 3: Work in groups. Talk about different types of the mass media. Answer the following questions.

(Làm bài toán theo nhóm. Nói đến những một số loại phương tiện truyền thông media đại chúng khác nhau. Vấn đáp các câu hỏi sau.)

1. What are different types of the mass media?

2. What feature(s) vày they have in common?

3. What are their distinctive features?

Trả lời:

1. The different types of the mass truyền thông are the types which provide information & entertainment orally, aurally và visually, that is we receive or get the information & entertainment through cars, eyes or mouth.

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lý 7: Bài Tập Vật Lí 7 Bài 5 : Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

2. The feature these types of the mass media have in common is they provide & deliver information & entertainment lớn people.

3. The radio provides information & entertainment orally và through the radio. We can get information và entertainment.


- The television gets and provides information & entertainment visually & aurally.

- The internet provides, delivers and gets information and entertainment visually và aurally.

Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Lễ Hội Đơn Giản Nhất Cho Học Sinh

- Newspapers and magazines provides information and entertainment visually. They receive information orally & visually.