Unit 3: community service ( skills 2) flashcards

     

Phần Skills 2 sẽ giúp đỡ bạn học luyện tập về tài năng nghe cùng viết trải qua chủ đề Community Service. Bài viết dưới đó là gợi ý về gaiir bài tập vào sách giáo khoa.


*

Listening

1. Discuss the following questions(Thảo luận những thắc mắc sau)

Who do you think benefits from volunteer work? (Bạn nghĩ về ai gồm được công dụng từ quá trình tình nguyện?) - Both the people in need & the helper.How vị people benefit from volunteer work? (Làm sao người ta có lợi ích từ quá trình tình nguyện?) - The helpers enjoy it and they feel happy to vị it. The people in need feel happy when they receive the help.

Bạn đang xem: Unit 3: community service ( skills 2) flashcards

2. Listen to the recording và answer the questions(Nghe và trả lời các câu hỏi)

Why does Phuc vì chưng volunteer work?(Tại sao Phúc làm cho tình nguyện?) – Because he thinks it makes a difference in the community.Why does Phuc feel more self-confident? (Tại sao Phúc cảm xúc tự tin hơn?) - Because he has made many new friends.Why does the reporter think Phuc is confident? (Tại sao phóng viên báo chí nghĩ Phúc trường đoản cú tin?) - Because Phuc has answered the interview very well.Why does Mai think volunteering is special? (Tại sao Mai suy nghĩ rằng việc tình nguyện thật sệt biệt?) - Because she can help others & she can see how happy the street children are when they learn.

3.Listen again and fill in the blanks (Nghe lại và điền vào vị trí trống)

I _ volunteer _ because I can make a difference in our community.I"ve made many new friends, & I _ feel _ much more self-confident.Volunteering is special lớn me _ because _ I can help others.It"s special _ because _ I can see how happy the _ children _ are when they learn.

Xem thêm: Bài Soạn Siêu Ngắn: Hoạt Đông Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ Lớp 10 Tt

Writing

4.Combine the two sentences using because (Kết hòa hợp 2 câu áp dụng because)

He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes."I stayed home because it rained.They’ve decided to clean the lake up because it is full of rubbish.Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.Because the neighbourhood is nice and quiet, they think they should move there.

Xem thêm: Bài 1 Tiếng Anh Lớp 11 - Unit 1: The Generation Gap

5.Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea và write a short paragraph about it(Nhìn những phát minh tình nguyện vào Speaking ở trong phần 4. Lựa chọn 1 ý kiến với viết một đoạn văn ngắn về nó)

Ví dụ: I want to raise funds for street children. I want to vì chưng it because we will be able to provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to lớn read. I will ask my friends lớn help me. We will make postcards and sell them.


4. Combine the two sentences using because (Kết hòa hợp 2 câu thực hiện because.)

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea và write a short paragraph about it.