unit 14 language focus lop 12

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Bạn đang xem: unit 14 language focus lop 12

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Intonation: The falling tune

* Grammar:

Exercise 1. Dùng những động kể từ phù hợp nhập sườn nhằm điển nhập vị trí trống không. Một động kể từ sở hữu thê người sử dụng rất nhiều lần.

Đáp án.

1. give up              2. fill in                      3. turn on

4. take off              5. wash up                6. look up    

7. turn off              8. fill in                            9. continue        

10. put on.

Exercise 2. Hoàn trở nên câu vày kể từ phù hợp nhập sườn.

Xem thêm: khi em mỉm cười rất đẹp tập 29 vietsub

Đáp án.

1. in                        2. up                       3. out

4. round                 5. on                       6. up

7. down                  8. away                         9. down     

10. on

Exercise 3. Dùng động kể từ nhập sườn thay cho mang lại động kể từ nhập ngoặc đê điền nhập vị trí trống không.

Đáp án.

1. turns up        2. look after        3. takes after

4. got over        5. held up              6. try out                   7. went off

Tham khảo đáp án không hề thiếu bên trên đây: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế) 

Xem thêm: index.html