tốc độ lan truyền sóng cơ phụ thuộc vào

  1. Lớp 12

  2. Nhận biết) Đối với sóng cơ học tập, vận tốc truyền sóng

hint-header

Cập nhật ngày: 16-05-2022


Chia sẻ bởi: Dũng


Nhận biết) Đối với sóng cơ học tập, vận tốc truyền sóng

A

phụ nằm trong nhập bước sóng và thực chất môi trường xung quanh truyền sóng.

B

phụ nằm trong nhập thực chất môi trường xung quanh truyền sóng.

C

phụ nằm trong nhập chu kỳ luân hồi, bước sóng và thực chất môi trường xung quanh truyền sóng.

D

phụ nằm trong nhập tần số sóng và bước sóng.

Chủ đề liên quan

Nhận biết) Để phân sóng ngang và sóng dọc người tao dựa vào

A

tốc phỏng truyền sóng và bước sóng.

B

phương xấp xỉ và phương truyền sóng.

C

phương truyền sóng và tần số sóng.

D

phương xấp xỉ và vận tốc truyền sóng.

Nhận biết) Chu kì sóng là

A

đại lượng nghịch ngợm hòn đảo của tần số góc của sóng.

B

chu kỳ của những thành phần môi trường xung quanh sở hữu sóng truyền qua chuyện.

C

tốc phỏng truyền tích điện trong một giây.

D

thời gian giảo sóng tương truyền được nửa bước sóng.

Nhận biết) Khi một sóng cơ học tập truyền kể từ bầu không khí nhập nước thì đại lượng nào là tại đây bất biến.

A

Tốc phỏng truyền sóng.

B

Tần số xấp xỉ sóng.

C

Bước sóng.

D

Năng lượng sóng.

Nhận biết) Tốc phỏng truyền sóng là tốc độ

A

dao động của những thành phần vật hóa học.

B

truyền tích điện sóng.

C

dao động của mối cung cấp sóng.

D

truyền trộn của xấp xỉ.

Nhận biết) Tốc phỏng truyền sóng cơ học tập hạn chế dần dần trong số môi trường

A

rắn, khí, lỏng.

B

rắn, lỏng, khí.

C

khí, lỏng, rắn.

D

lỏng, khí, rắn.

Nhận biết) Tốc phỏng truyền sóng cơ học tập tăng dần dần trong số môi trường

A

rắn, khí, lỏng.

B

khí, lỏng, rắn.

C

rắn, lỏng, khí.

D

lỏng, khí, rắn.

Nhận biết) Tốc phỏng truyền sóng cơ học tập dựa vào vào

A

tần số sóng.

B

bản hóa học của môi trường xung quanh truyền sóng.

C

biên phỏng của sóng.

D

bước sóng.

Nhận biết) Tại mối cung cấp O, phương trình xấp xỉ của sóng là u = acos(ωt). Phương trình xấp xỉ của điểm M cơ hội O một quãng d sở hữu dạng

A

B

C

D

Nhận biết) Tại mối cung cấp O, phương trình xấp xỉ của sóng là u = acos(ωt). Điểm M phía trên phương truyền sóng cơ hội O một quãng d tiếp tục xấp xỉ chậm trễ trộn rộng lớn mối cung cấp O một góc

A

.

B

.

C

.

D

.

Nhận biết) Cách sóng là khoảng cách thân thiện nhị điểm

A

Xem thêm: sau khi thoả thuận kết hôn cùng ảnh đế

trên và một phương truyền sóng tuy nhiên xấp xỉ bên trên nhị điểm cơ ngược pha

B

gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng tuy nhiên xấp xỉ bên trên nhị điểm cơ nằm trong trộn.

C

gần nhau nhất tuy nhiên xấp xỉ bên trên nhị điểm cơ nằm trong trộn.

D

trên và một phương truyền sóng tuy nhiên xấp xỉ bên trên nhị điểm cơ nằm trong trộn.

Nhận biết) Một sóng cơ học tập Viral bên trên một sợi thừng đàn hồi. Cách sóng λ ko dựa vào vào

A

tốc phỏng truyền của sóng.

B

tần số xấp xỉ của sóng.

C

chu kì xấp xỉ của sóng.

D

thời gian giảo tương truyền của sóng.

Nhận biết) Phát biểu nào là tại đây về đại lượng đặc thù của sóng cơ học tập là ko trúng.

A

Chu kỳ của sóng chủ yếu vị chu kỳ luân hồi xấp xỉ của những thành phần xấp xỉ.

B

Tốc phỏng của sóng chủ yếu vị vận tốc xấp xỉ của những thành phần xấp xỉ.

C

Tần số của sóng chủ yếu vị tần số xấp xỉ của những thành phần xấp xỉ.

D

Bước sóng là quãng đàng sóng tương truyền được nhập một chu kỳ luân hồi.

Nhận biết) Hai sóng xấp xỉ nằm trong trộn khi phỏng lệch sóng của nhị sóng ∆φ bằng

A

(2k + 1)π.

B

2kπ.

C

(k + 1/2)π.

D

(2k –1)π

Nhận biết) Khoảng cơ hội thân thiện nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng xấp xỉ nằm trong trộn bằng

A

λ/4.

B

λ.

C

λ/2.

D

2λ.

Nhận biết) Khoảng cơ hội thân thiện nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng xấp xỉ ngược trộn bằng

A

.

B

C

λ

D

2λ.

Nhận biết) Khoảng cơ hội thân thiện nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng xấp xỉ vuông trộn là

A

B

.

C

λ

D

2λ.

Thông hiểu) Chọn phương án sai. Khi nói đến sóng cơ,

A

quá trình truyền sóng cơ là quy trình truyền tích điện.

B

sóng cơ là quy trình Viral những thành phần vật hóa học nhập một môi trường xung quanh.

C

sóng cơ ko truyền được nhập chân ko.

D

sóng cơ là xấp xỉ cơ Viral nhập một môi trường xung quanh.

Thông hiểu) Kết luận nào là tại đây ko trúng về quy trình Viral của sóng cơ.

A

Quãng đàng tuy nhiên sóng chuồn được nhập nửa chu kỳ luân hồi trúng vị nửa bước sóng.

B

Không sở hữu sự truyền trộn của xấp xỉ.

C

Không đem bám theo thành phần môi trường xung quanh khi Viral.

D

Là quy trình truyền tích điện.

Thông hiểu) Trong sự truyền sóng cơ, nhị điểm M và N phía trên một phương truyền sóng xấp xỉ lệch sóng nhau một góc là (2k + 1). Khoảng cơ hội thân thiện nhị điểm cơ là

A

(2k + 1).

B

(2k + 1).

C

kλ.

D

(2k + 1)λ.

Thông hiểu) Phát biểu nào là sau đó là đúng lúc nói đến sóng cơ.

A

Bước sóng là khoảng cách thân thiện nhị điểm bên trên và một phương truyền sóng tuy nhiên xấp xỉ bên trên nhị điểm cơ nằm trong trộn.

B

Bước sóng là khoảng cách thân thiện nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng tuy nhiên xấp xỉ bên trên nhị điểm cơ nằm trong trộn.

C

Xem thêm: truyện đam mỹ h+

Sóng cơ truyền nhập hóa học rắn luôn luôn là sóng dọc.

D

Sóng cơ truyền nhập hóa học lỏng luôn luôn là sóng ngang.