TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC LỚP 4 NÂNG CAO

     
1. Ra mắt về bài học tính quý hiếm của biểu thức3. Bài tập áp dụng tính quý hiếm biểu thức4. Bài xích tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

Bài học tập toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức

1. Reviews về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1. Ví dụ như 1: Tính cực hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện tại phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ buộc phải qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 85 cộng 4 bởi 9, viết 99 cùng 7 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 12 cộng 4 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ 2: Tính quý giá biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay phép tính theo phép tắc nhân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy cực hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính cực hiếm của biểu thức

a) trong một biểu thức, trường hợp chỉ bao gồm phép nhân và phép phân chia hoặc phép trừ với phép cộng, ta thực hiện đo lường và thống kê từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4 nâng cao

Nếu trong biểu thức, tất cả cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, gồm dấu ngoặc, ta triển khai phép tính làm việc trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

b) triển khai biểu thức bao gồm phép cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức đã đến thành nhóm tất cả tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không cầm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập áp dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính quý hiếm biểu thức theo cách tiện lợi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính cực hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: nhị ngày cửa hàng bán được 5124 lít dầu, biết ngày đồ vật hai buôn bán được thấp hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi từng ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6.Tú có 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lần số bi của Tú. An đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng thể bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

Xem thêm:

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện theo quy tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo phép tắc của biểu thức gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, những chữ số đặt thẳng hàng với nhau. Triển khai phép tính từ phải qua trái. Ta có:

*
7 cùng 5 bởi 12, viết 2 lưu giữ 13 cùng 4 bởi 7 thêm một bằng 8, viết 88 cộng 2 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 12 cộng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cộng 9 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 15 cộng 1 bởi 6 thêm 1 được 7, viết 78 cùng 0 bởi 8, viết 84 cùng 2 bởi 6, viết 6Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bằng 1, viết 17 trừ 3 bởi 4, viết 44 ko trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 lưu giữ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 61 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bằng 1, viết 14 trừ 3 bởi 1, viết 16 không trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày thiết bị hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) phương pháp tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta bao gồm số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên gồm 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x số lượng số hạng > : 2

Theo bài bác ra ta gồm tổng của dãy số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số bên trên là 630


4. Bài bác tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1:Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm cách tính tiện lợi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự tiến hành phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán vào ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép toán nhân, phân tách trước tiếp đến mới mang đến phép toán cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Khái Niệm Nhận Thức Là Gì ? Các Giai Đoạn Của Nhận Thức Theo Triết Học Mác

Bài 10: cho biểu thức p = 4752 : (x – 28)

a, Tính p khi x = 52

b, tìm x để p = 48

Bài 11: mang lại biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, kiếm tìm x nhằm A = 373

Bài 12: mang lại biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, tra cứu x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A cùng B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí thích hợp để biểu thức A có mức giá trị là (trình bày các bước thực hiện)

a, 47

b, Số bé xíu nhất bao gồm thể

c, Số lớn số 1 có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA cha CHỮ

Cách giải việc tính cấp tốc giá trị của biểu thức


Để lại một phản hồi Hủy

Thư năng lượng điện tử của các bạn sẽ không được hiện thị công khai.