tiêu cự elipBài ghi chép Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip.

Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiêu cự elip

Cho elip (E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tao hoàn toàn có thể xác lập được:

+ Các đỉnh : A1(- a;0), A2(a; 0), B1( 0; - b), B2(0; b)

+ Trục rộng lớn : : A1A2 = 2a , trục nhỏ : B1B2 = 2b

+Hai xài điểm F1(-c; 0); F2(c; 0) với c2 = a2 - b2

+ Tâm sai e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip < 1

+ Phương trình những đường thẳng liền mạch chứa chấp những cạnh của hình chữ nhật hạ tầng là:

x = ± a; nó = ±b.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho elip đem phương trình: Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 Khi cơ chừng nhiều năm trục rộng lớn, trục nhỏ thứu tự là.

A. 9; 4    B. 6; 4    C. 3; 2    D. 4; 6

Lời giải

Ta có:Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

- Trục lớn: A1 A1 = 2a = 2.3 = 6

- Trục nhỏ: B1 B2 = 2b = 2.2 = 4

Chọn B

Ví dụ 2: Cho elip đem phương trình:Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip . Khi cơ tọa chừng xài điểm của elip là.

A. F1 (-√7; 0), F2 (√7; 0)     B. F1 (-16; 0), F2 (16; 0)

C. F1 (-9; 0), F2 (9; 0)     D. F1 (-4; 0), F2 (4; 0)

Lời giải

Ta có: Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

- Tiêu điểm là: F1 (-√7;0), F2 (√7;0)

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho elip đem phương trình: Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Khi cơ tọa chừng nhị đỉnh bên trên trục rộng lớn của elip là.

A.A1(-1; 0),A1(1; 0)     B. A1 (0; -1), A1 (0; 1)

C.A1(2; 0),A1 (-1; 0)    D. A1 (-2; 0), A1 (2; 0)

Lời giải

Ta có: a2 = 4 ⇔ a = 2

- Hai đỉnh bên trên trục rộng lớn là: A1 (-2; 0) , A2 (2; 0)

Chọn D

Ví dụ 4: Cho elip đem phương trình: Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 . Khi cơ tọa chừng nhị đỉnh bên trên trục nhỏ của elip là.

A. B1(-2; 0), B2(2; 0)     B. B1( 0; 3) và B2(0; 2).

C. B1(-3; 0), B2(-2; 0)     D. B1( 0; -2) và B2(0; 2).

Lời giải

Ta có: b2 = 4 ⇔ b = 2

- Hai đỉnh bên trên trục nhỏ là: B1( 0; -2) và    B2(0; 2).

Chọn D

Ví dụ 5: Cho Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 . Tính tỉ số của xài cự với chừng nhiều năm trục rộng lớn của Elip.

A.   Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip         B.   Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip     C.  Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip     D.  Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip    

Hướng dẫn

Gọi phương trình chủ yếu tắc của Elip đem dạng Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 ( a > b > 0 ).

Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2 = 5, b2 = 4 ⇒ c2 = a2-b2 = 1 ⇒ c = 1

Độ nhiều năm trục lớn: 2a = 2√5 ; xài cự 2c = 2.

Tỉ số Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Đường Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem xài cự bằng

A. 2     B. 4     C. 9     D.1

Hướng dẫn giải

Ta đem a2 = 5; b2 = 4

suy đi ra c = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 .

Tiêu cự bằng: 2c = 2.

Chọn A.

Ví dụ 7: Cho Elip 9x2 + 36y2 – 144 = 0. Câu này tại đây sai?

A. Trục rộng lớn vị 8.     B. Tiêu cự vị 4√3

C. Tâm sai vị Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip     D. Trục nhỏ vị 4

Hướng dẫn giải

Ta đem : 9x2 + 36y2 – 144 = 0 ⇔ Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 ⇒ Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip ⇒ x = 2√3 , e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇒ Trục rộng lớn 2a = 8, trục nhỏ 2b = 4.

Tiêu cự 2c = 4√3 và tâm sai e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Chọn C.

Ví dụ 8: Cho Elip đem phương trình : 9x2 + 25y2 = 225. Lúc cơ hình chữ nhật hạ tầng đem diện tích S bằng

A. 15;    B. 40    C. 60    D. 30

Hướng dẫn giải

Ta đem 9x2 + 25y2 = 225 ⇔ Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 ⇒ Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của ElipTìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

Độ nhiều năm trục rộng lớn ( chiều nhiều năm hình chữ nhật hạ tầng ): 2a = 10 .

Độ nhiều năm trục nhỏ ( chiều rộng lớn hình chữ nhật cơ sở) 2b = 6 .

Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là: (2a). (2b) = 10.6 = 60

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 9 : Tâm sai của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 bằng

A. 0,4;    B. 0, 2    C. Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip D. 4

Hướng dẫn giải

Từ dạng của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tao đem Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Từ công thức b2 = a2 - c2 ⇒ c = 1 .

Tâm sai của elip e = c/a ⇒ e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Chọn C.

Ví dụ 10: Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 với a> 0. Tìm a nhằm elip (E) đem tâm sai e= 3/5

A. 5     B. 6     C. 9     D. 4

Lời giải

+ Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem b2= 16 nên b= 4.

⇒ c2= a2- b2 = a2 - 16

⇒ c= Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Tâm sai của elip ( E) là: e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Theo đầu bài xích tâm sai e = 3/5 nên : Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇔ 5.Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 3a ⇔ 25( a2 – 16) = 9a2

⇔ 25a2 – 400 = 16a2 ⇔ 16a2 = 400

⇔ a2 = 25 tuy nhiên a> 0 nên a= 5.

Chọn A.

Ví dụ 11 : Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm b nhằm elip (E) đem chiều nhiều năm hình chữ nhật hạ tầng là 20

A. 5     B. 6     C. 8     D. 10

Lời giải

+ Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem chiều nhiều năm hình chữ nhật hạ tầng là 2a.

⇒Để chiều nhiều năm hình chữ nhật cơ sở là trăng tròn thì: 2a= 20

⇔a= 10.

Chọn D.

Ví dụ 12 : Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm a > 0 nhằm xài cự của elip là 2√3?

A. 3    B. 4    C. 5       D. 2

Lời giải

+ Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem b2= 1

⇒ c2= a2- b2 = a2- 1

⇒ c = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip và xài cự của elip ( E) là: 2c= 2Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip.

+ Để xài cự của elip là 2√3 thì: 2Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip= 2√3

Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip= √3 ⇔ a2- 1= 3

⇔ a2= 4 tuy nhiên a> 0 nên a= 2

Chọn D.

Ví dụ 13: Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm a > 0 nhằm diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là trăng tròn.

A. 5     B. 4     C. 3        D. 10

Lời giải

Elip ( E) đem b2= 1 nên b= 1.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật hạ tầng là : 2a.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là: 2b= 2.

⇒ Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là:

(2a) . ( 2b) = 2a. 2= 4a

Để diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là 18 thì: 4a= trăng tròn ⇔ a= 5.

Vậy a= 5.

Chọn A.

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Đường Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 có một xài điểm là

A. (0 ; 3)    B. (0 ; √6)    C. (-√3 ; 0)    D. (3 ; 0)

Lời giải:

Đáp án: C

Xem thêm: truyện của lục xu

Ta có: a2 = 9; b2 = 6 nên c2 = a2 - b2 = 3

⇒ c= √3

suy đi ra xài điểm F1(- √3;0) và F2(√3;0).

Câu 2: Đường Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem xài cự bằng

A. 18.    B. 6    C. 9    D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: a2 = 16; b2 = 7 nên c2 = a2 – b2 = 9

⇒ c = 3

suy đi ra xài cự là 2c = 6.

Câu 3: Cho Elip 4x2 + 9y2 - 36 = 0 . Khẳng lăm le này tại đây sai?

A. Trục nhỏ vị 4    B. F1(-√5; 0); F2(-√5; 0)    C. e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip    D. Trục rộng lớn vị 9

Lời giải:

Đáp án: D

Ta trả elip về dạng chủ yếu tắc Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1

Từ dạng của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tao đem Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

⇒ Độ nhiều năm trục rộng lớn = 2a= 6 và chừng nhiều năm trục bé xíu 2b = 4.

Từ công thức b2 = a2 - c2 ⇒ c = √5 ⇒ F1(-√5 ; 0),F2(-√5 ; 0) .

Tâm sai của elip e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip ⇒ e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇒ D sai.

Câu 4: Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 mang trong mình 1 xài điểm là

A. (0; √3).    B. (-2 ; 0)    C. (3 ; 0)    D. (0 ; 3)

Lời giải:

Đáp án: B

Từ dạng của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tao đem Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Từ công thức ⇒ c = 2 ⇒ F1(-2 ; 0), F2(0 ; 2) .

Câu 5:Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem xài cự vị

A. 2    B. 1    C. 4    D. 9

Lời giải:

Đáp án: A

Trả lời:

Từ dạng của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tao đem Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

⇒ c2 = a2 - b2 = 1 nên c = 1

⇒ Tiêu cự là 2c = 2;

Câu 6: Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 có tính nhiều năm trục rộng lớn là:

A. 2    B. 4    C. 8    D. 16

Lời giải:

Đáp án:C

Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2 = 16 và b2= 1

⇒ a= 4 và b= 1

⇒ Độ nhiều năm trục bé xíu là: 2a= 8

Câu 7:Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 có tính nhiều năm trục bé xíu là:

A. 1    B. 2    C. 4    D. 8

Lời giải:

Đáp án: C

Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2 = 16 và b2= 4

⇒ a= 4 và b= 2

⇒ Độ nhiều năm trục bé xíu là: 2b= 4

Câu 8:Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là:

A. 16    B. 32    C. 9    D. 6

Lời giải:

Đáp án: B

Từ dạng của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tao có: a2 = 16; b2 = 4 .

⇒ a= 4 và b= 2

⇒ Chiều nhiều năm hình chữ nhật cơ sở là : 2a= 8

Chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là: 2b = 4

⇒ Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là: 8.4 = 32.

Câu 9:Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 với b> 0. Tìm b nhằm elip (E) đem diện tích S hình chữ nhật cơ sở là 32.

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải:

Đáp án: A

Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2= 64 nên a= 8.

⇒ Chiều nhiều năm hình chữ nhật hạ tầng là: 2a = 16.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là: 2b.

⇒ Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là: 16.2b = 32b.

Để diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là 32 thì: 32b = 32 ⇔ b = 1.

Câu 10: : Elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem tâm sai bằng

A. 3    B. 1/2    C. 3/4    D. 1/8

Lời giải:

Đáp án: C

Từ dạng của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tao đem :

a2 = 4; b2 = 7 nên c2 = 16- 7 = 9

⇒ a = 4; c = 3.

Tâm sai của elip Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Câu 11:Cho Elip đem phương trình : 4x2+ 9y2 = 36 . Lúc cơ hình chữ nhật hạ tầng đem diện tích S vị

A. 4    B. 6    C. 12    D. 24

Lời giải:

Đáp án: D

Ta đem 44x2+ 9y2 = 36 ⇔ Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1

⇒ a2 = 9; b2 = 4 nên a = 3; b = 2

Độ nhiều năm trục rộng lớn ( chiều nhiều năm hình chữ nhật hạ tầng ) : 2.a = 6

Độ nhiều năm trục nhỏ ( chiều rộng lớn hình chữ nhật cơ sở): 2b = 4 .

Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là 6.4 = 24

Câu 12: Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 với b > 0. Tìm b nhằm elip (E) đem tâm sai e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

+ Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇒ c2= a2- b2 = 25- b2

⇒ c = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Tâm sai của elip ( E) là: e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Theo đầu bài xích tâm sai e = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip nên : Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 3 ⇔ 25 - b2 = 9

⇔b2 = 16 tuy nhiên b > 0 nên b = 4.

Câu 13:Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm b nhằm elip (E) đem chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là 8

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

+ Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là 2b

⇒Để chiều rộng lớn hình chữ nhật cơ sở là 8 thì: 2b = 8

⇔ b = 4.

Câu 14:Cho elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm a > 0 nhằm xài cự của elip là 4√3?

A. 3    B. 4    C. 6    D. 8

Lời giải:

Đáp án: B

+ Elip ( E): Tìm xài điểm, xài cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem b2 = 4

⇔ c2 = a2 - b2 = a2 - 4

⇔ c = √(a2 -4) và xài cự của elip ( E) là: 2c = 2√(a2 -4).

+ Để xài cự của elip là 4√3 thì: 2√(a2 -4) = 4√3

⇔ √(a2 -4) = 2√3 ⇔ a2 - 4 = 12

⇔ a2 = 16 tuy nhiên a > 0 nên a = 4

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Toán 10 đem đáp án hoặc khác:

 • Viết phương trình chủ yếu tắc của Elip
 • Lập phương trình Elip trải qua 2 điểm hoặc sang 1 điểm vừa lòng điều kiện
 • Tìm phó điểm của đường thẳng liền mạch và Elip
 • Các dạng bài xích tập luyện không giống về đàng Elip

Đã đem câu nói. giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: truyenfull đam mỹ

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jspGiải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học