tiếng anh lớp 6 unit 11 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 11 skills 2

Video chỉ dẫn giải

1. Listen to tát two students talking about what they will tự if they become the presidents of the 3Rs club. Fill each blank with a word or a number.

(Lắng nghe nhì học viên nói tới những gì chúng ta tiếp tục thực hiện nếu như trở nên quản trị câu lạc cỗ 3Rs. Điền vào cụ thể từng địa điểm trống không tự một kể từ hoặc một vài.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mi: I'm Mi from class 6A. If I become the president of the Club. I'll first talk to tát my friends about putting a recycling bin in every classroom. We can reuse the things we have in these bins. Secondly, I'll organise some book fairs. Students can exchange their used books at these fairs.

Nam: I'm Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I'll be fun and help the enviroment. Next, I'll organise some uniform fairs. This is where students can exchange used uniforms with other students.

Tạm dịch:

Mi: Tôi là Mi tới từ lớp 6A. Nếu tôi trở nên quản trị của Câu lạc cỗ. trước hết tôi tiếp tục thì thầm với đồng minh của tớ về sự đặt điều thùng rác rến tái mét chế trong những lớp học tập. Chúng tớ rất có thể tái mét dùng những loại tất cả chúng ta với trong mỗi cái thùng này. Thứ nhì, tôi tiếp tục tổ chức triển khai một vài trung tâm thương mại sách. Học sinh rất có thể trao thay đổi sách cũ của tớ bên trên những trung tâm thương mại này.

Nam: Mình là Nam lớp 6E. Nếu tôi trở nên quản trị của Câu lạc cỗ, tôi tiếp tục sung sướng và giúp sức môi trường xung quanh. Tiếp bám theo, tôi tiếp tục tổ chức triển khai một vài trung tâm thương mại đồng phục. Đây là điểm học viên rất có thể trao thay đổi đồng phục đang được dùng với những học viên không giống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and tick T (True) of F (False).

(Nghe và lưu lại T (Đúng) của F (Sai).)

Lời giải chi tiết:

1. F  (reuse things)

Mi thinks they can recycle things in the bins.

(Mi cho rằng chúng ta rất có thể tái mét chế những loại vô thùng.)

=> Sai: chúng ta rất có thể tái mét dùng những khoản thiết bị vô thùng

2. T

At book fairs, students can exchange their old books.

(Tại những trung tâm thương mại sách, học viên rất có thể trao thay đổi những cuốn sách cũ của tớ.)

3. F (it helps the environment)

Nam thinks students will save money if they go to tát school by bus.

(Nam nhận định rằng SV tiếp tục tiết kiệm chi phí được chi phí nếu như tới trường tự xe pháo buýt.)

Xem thêm: tu chân liêu thiên quần

=> Sai: việc này hùn môi trường

4. T

Students can exchange their used uniform at uniform fairs.

(Học sinh rất có thể trao thay đổi đồng phục đang được dùng của tớ bên trên những trung tâm thương mại đồng phục.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Interview a classmate. Ask him / her what two things he / she will tự if he / she becomes the president of the 3Rs Club. Take notes below.

(Phỏng vấn các bạn nằm trong lớp. Hỏi anh ấy / cô ấy coi anh ấy / cô ấy tiếp tục làm những gì nếu như anh ấy / cô ấy trở nên quản trị Câu lạc cỗ 3Rs. Ghi chú bên dưới.)

Name ....................................................

Idea 1 ...................................................

Idea 2 ...................................................

Phương pháp giải:

Study Skill - Writing (Kỹ năng tiếp thu kiến thức - Viết)

Giving explanations and / or examples is an Important writing skill You should give explanations and / or examples to tát tư vấn your ideas.

(Đưa đi ra phân tích và lý giải và / hoặc ví dụ là 1 tài năng viết lách cần thiết Quý khách hàng nên thể hiện phân tích và lý giải và / hoặc ví dụ nhằm tương hỗ phát minh của công ty.)

Example

Secondly, I'll organize some book fairs. At these events students can exchange their used books.

(Thứ nhì, tôi tiếp tục tổ chức triển khai một vài trung tâm thương mại sách. Tại những sự khiếu nại này, học viên rất có thể trao thay đổi sách cũ của tớ.)

Lời giải chi tiết:

Name: Vy (Tên: Vy)

Idea 1: Organise weekly fairs to tát exchange old things.

(Ý tưởng 1: Tổ chức trung tâm thương mại sản phẩm tuần nhằm trao thay đổi thiết bị cũ.)

Idea 2: Organise a recycling club to tát make new things from recycled things.

(Ý tưởng 2: Tổ chức một câu lạc cỗ tái mét chế nhằm thực hiện những loại mới mẻ kể từ những loại đang được tái mét chế.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write a paragraph about your classmate’s ideas in 5. Write about 50 words.

(Viết một quãng văn về phát minh của công ty nằm trong phần trong 5. Viết khoảng tầm 50 kể từ.)

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: nghi gia nghi thất

My classmate is Vy. If she becomes the president of the 3Rs Club, she will tự two things. Firstly, she will organise weekly fairs for students to tát exchange their old things. Secondly, she will organise recycling clubs and điện thoại tư vấn students to tát join. In this club, they will make beautiful and helpful things from old things or recycled things.

Tạm dịch:

Bạn nằm trong lớp với tôi là Vy. Nếu cô ấy trở nên quản trị Câu lạc cỗ 3Rs, cô ấy tiếp tục thực hiện được nhì điều. trước hết, cô tiếp tục tổ chức triển khai trung tâm thương mại sản phẩm tuần nhằm SV trao thay đổi thiết bị cũ. Thứ nhì, cô tiếp tục tổ chức triển khai một câu lạc cỗ tái mét chế và lôi kéo SV nhập cuộc. Trong câu lạc cỗ này, những em tiếp tục thực hiện đi ra những loại xinh xắn và hữu ích kể từ những thiết bị cũ hoặc thiết bị tái mét chế.