TIẾNG ANH LỚP 5 TẬP 1 UNIT 7 LESSON 1

     
Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Câu 1

1.Look, listen and repeat(Nhìn, nghe và lặp lại.)

Click tạiđâyđể nghe:


*

a)How often do you have English, Mai?

I have it four times a week.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 7 lesson 1

b)Do you have English today?

Yes, I do.

c)How do you practise reading?

I read English comic books.

d)How do you learn vocabulary?

I write new words in my notebook and read them aloud.


Tạm dịch:

a)Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần vậy Mai? Tôi học nó bốn lần một tuần.

b)Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không? Đúng vậy, tôi có.

c)Bạn luyện đọc như thế nào? Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.


d)Bạn học từ vựng thế nào? Tôi viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

Câu 2

2.Point and say(Chỉ và đọc)

Click tạiđâyđể nghe:


*

Phương pháp giải:

a)How do you speak English?

I speak English every day.

b)How do you listen to English?


I watch English cartoons on TV.

c)How do you write English?

I write emails to my friends.

d)How do you read English?


I read short stories.

Tạm dịch:

a)Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

Xem thêm: Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10 Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10, Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10

b)Bạn nghe tiếng Anh thế nào? Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.


c)Bạn viết tiếng Anh thế nào? Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn tôi.

d)Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi đọc nhiều truyện ngắn.

Câu 3

3.Let’s talk(Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào.

Lời giải chi tiết:

– How often do you have English? (Bạn thường học môn Tiếng Anh như thế nào?)

I have English twice a week. (tôi học Tiếng Anh 2 lần/ tuần)

– Do you have English today? (Bạn có môn Tiếng anh hôm nay không?)

Yes, I do. / No, I don’t.

– How do you practise speaking English? (Bạn luyện tập nói Tiếng Anh như thế nào?)

I speak English with my friends on the Internet. (Tôi nói Tiếng Anh với bạn tôi trên mạng.)

– How do you practise reading English? (Bạn luyện đọc Tiếng Anh như thế nào?)

I read comic books. (tôi đọc truyện tranh)

– How do you practise writing English? (Bạn luyện viết Tiếng Anh như thế nào?)

I write sentences and short funny stories. (Tôi viết câu và những mẩu chuyện ngắn.)

– How do you practise listening to English? (Bạn luyện nghe Tiếng Anh như thế nào?)

I listen to the radio. (Tôi nghe đài radio.)

– How do you learn English vocabularies? (Bạn học từ vựng Tiếng Anh như thế nào?)

I write them on flashcards and stick them in my room. (Tôi viết từ mới vào các mẩu giấy và dán chúng trong phòng.)

Câu 4

4.Listen and tick(Nghe và đánh dấu )

Click tạiđâyđể nghe:


*

Lời giải chi tiết:

1. b2. c3. a4. b

Audio script:

1. Linda:How do you practise listening, Nam?

Nam:I watch English cartoons on TV.

2. Linda:How do you learn English, Mai?

Mai:I sing English songs.

3.Linda:How do you practise reading, Trung?

Trung:I read English comic books.

4.Linda:How do you learn vocabulary, Quan?

Quan:I write new words in my notebook and read them aloud.

Tạm dịch:

1.Linda:Bạn luyện nghe như thế nào, Nam?

Nam:Mình xem hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

2.Linda:Bạn học tiếng Anh như thế nào, Mai?

Mai:Mình hát các bài hát tiếng Anh.

3.Linda:Bạn luyện đọc như thế nào, Trung?

Trung:Mình đọc truyện tranh tiếng Anh.

Xem thêm: Một Số Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Lớp 5 Cơ Bản, Nâng Cao

4.Linda:Bạn học từ vựng như thế nào, Quân?

Quân:Mình viết tử mới vào vở và đọc to chúng.

Câu 5

5.Read and complete(Đọc và hoàn thành)

Lời giải chi tiết:

1. because2. speaks3. writes
4. singing5. hobby

Trung is a newcomer in Class 5B. Today, he’s happy(1)becausehe has two English lessons. To practise speaking English, he(2)speaksit every day with his friends. To learn vocabulary, he(3)writesnew words and reads them aloud. He also learns English by(4)singingEnglish songs. His(5)hobbyis singing English songs!

Tạm dịch:

Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết những từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!