Tiếng anh 7 tập 2 review 3

     

Hoàn thành bài biểu đạt lễ hội Diwali. Điền vào mỗi nơi trống với một dạng từ phù hợp trong ngoặc đơn


 Task 1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 2 review 3

(Chọn một từ mà lại phần gạch dưới của nó được vạc âm khác.)

1. A. Viewed

B. Acted

C. Filmed

D. Starred

2. A. Stopped

B. Washed

C. Fastened

D. Walked

3. A. Joined

B. Performed

C. Paraded

D. Prepared

4. A. Many

B. Classmate

C. Grade

D. Gravy

5. A. Head

B. Great

C. Death

D. Bread

Lời giải chi tiết:

1. B. acted

Vì "ed" được phát âm là /id/ trong lúc những từ sót lại phần gạch bên dưới ed lại được phát âm là /d/.

2. C. fastened

Vì "ed" gạch bên dưới được phạt âm là /d/ trong lúc những từ còn sót lại ed được phân phát âm là /t/.

3. C. paraded 

Vì "ed" được phân phát âm là /id/ trong những lúc những từ sót lại được vạc âm là /d/.

4. A. many

Vì "a" được phát âm là /e/ trong những khi những từ còn sót lại được phát âm là /ei/.

5. B. great

Vì "ea" được vạc âm là /ei/ còn hầu hết từ còn sót lại được phân phát âm là /e/. 


bài bác 2


Video hướng dẫn giải


Task 2. Complete the two word webs with two-syllable words according khổng lồ the găng pattern.

(Hoàn thành hai từ với rất nhiều từ nhì âm theo kiểu nhấn âm.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

- o"bey: re"ceive, po"lite, per"form, pre"pare, pa"rade

- "dancer: "beauty, "copy, "teacher, "classmate, "actor 


bài bác 3


Video trả lời giải


Task 3. Write the phrases from the box under the road signs.

(Viết những các từ ở khung dưới những biển cả báo con đường bộ.)

Ahead only

Railway crossing

No crossing

No right turn

Right turn only

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Ahead only: Chỉ đi thẳng 

2. No crossing: Cấm băng ngang

3. No right turn: Cấm rẽ phải

4. Right turn only: Chỉ rẽ phải

5. Railway crossing: Cảnh báo đường ray cắt ngang


bài xích 4


Video trả lời giải


Task 4. Complete the mô tả tìm kiếm of Diwali. Fill each blank with the correct khung of the word in brackets.

(Hoàn thành bài miêu tả lễ hội Diwali. Điền vào mỗi vị trí trống với cùng 1 dạng từ thích hợp trong ngoặc.) 

*

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1. Celebrate)_________ are held across the country in October or November. The festival shows the (2. Culture) _________richness of this country. People mở cửa their doors & windows & light candles khổng lồ welcome Lakshmi, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music & dance (3. Perform) _________ and watch fireworks. Also, people can watch (4. Parade) _________with beautiful floats. There is a very strong (5. Festival) _________atmosphere across India during Diwali.

Phương pháp giải:

1. Celebrate (v): tổ chức kỉ niệm

2. Culture (n): văn hóa

3. Perform (v): biểu diễn

4. Parade (v): diễu hành

5. Festival (n): lễ hội

Lời giải chi tiết:

1. celebrations2. cultural 3. performance 4. parades 5. festive 

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1) celebrations are held across the country in October or November. The festival shows the (2) cultural richness of this country. People mở cửa their doors and windows & light candles lớn welcome Lakshmi, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music và dance (3) performance and watch fireworks. Also, people can watch (4)  parades with beautiful floats. There is a very strong (5) festive atmosphere across India during Diwali.

(1) Trước rượu cồn từ "are" phải danh từ bỏ số nhiều đóng vai trò công ty ngữ; celebrations (n): lễ kỉ niệm

(2) Trước danh trường đoản cú "richness" buộc phải tính từ; cultural (adj): ở trong về văn hóa

(3) Trước liên từ "and" là cụm danh từ đề nghị sau "and" cũng phải là cụm danh từ; performance (n): màn trình diễn

(4) Sau cồn từ "watch" phải danh từ vào vai trò tân ngữ, quan tâm nghĩa cần danh tự số nhiều; parades (n): cuộc diễu hành

(5) Trước danh từ bỏ "atmosphere" nên tính từ; festive (adj): trực thuộc lễ hội

Tạm dịch:

Diwali, liên hoan ánh sáng Hindu giáo, là 1 trong những ngày lễ quan trọng trong năm ngơi nghỉ Ấn Độ. Lễ lưu niệm Diwali quan trọng đặc biệt được tổ chức khắp nước trong thời điểm tháng 10 hoặc tháng 11. Tiệc tùng thể hiện sự phong lưu về văn hóa truyền thống của quốc gia này. Tín đồ ta open lớn, cửa sổ và thắp nến để mừng đón thần Lakshmi, thần của sự giàu có. Bọn họ cũng trải nghiệm âm nhạc, màn trình diễn múa truyền thống lâu đời và coi pháo hoa. Fan ta cũng xem diễu hành với phần đông xe diễu hành đẹp mắt. Tất cả một ko khí lễ hội rất đặc biệt khắp Ấn Độ trong suốt liên hoan Diwali.


Task 5. Solve the crossword puzzle.

(Giải câu đố ô chữ.)

*

Down

1. A type of film showing real people và events.

2. Comedies are usually_________.

3._______films make me sleepy.

Across

4. A type of film about murder or crime.

5. She was________to tears by the film.

6. A type of film featuring animated characters.

Lời giải chi tiết:

1. documentary2. Hilarious3. Boring 
4. Thriller5. Moved 6. Animation 

1. documentary (n): phim tài liệu

2. Hilarious (adj): vui nhộn

3. Boring (adj): chán nản

4. Thriller (n): ly kỳ

5. Moved (adj): tạo nên xúc đụng

6. Animation (n): phim hoạt hình

Down (Hàng dọc)

1. A type of film showing real people và events.

(Một loại phim nói về người thiệt và câu hỏi thật.)

2. Comedies are usually hilarious.

(Phim hài thường vui nhộn.)

3. Boring films make me sleepy.

(Những phim buốn chán thường làm tôi bi lụy ngủ.)

Across (Hàng ngang)

4. A type of film about murder or crime.

(Một nhiều loại phim về kẻ giáp nhân hoặc tội phạm.)

5. She was moved to tears by the film.

(Cô ấy cảm động đến rơi nước mắt vì bộ phim.)

6. A type of film featuring animated characters.

(Một một số loại phim biểu hiện những nhân vật hoạt hình.)


Task 6. Match the questions with the answers.

(Nối những câu hỏi với câu trả lời.)

A

B

1. Why bởi vì you like the Tulip Festival?

a. Oh, it"s a popular festival in lots of countries including Viet Nam.

2. What did you vị at last year"s carnival?

b. When I went to the La Tomatina - Tomato Festival in Spain.

3. Where vì they hold the Beer Festival?

c. Because I love flowers & Dutch culture.

4. When did you get this souvenir?

d. I had to stand on the balcony to get the whole view of the parade.

Xem thêm: Nhớ Câu Kiến Nghĩa Bất Vi Làm Người Thế Ấy Cũng Phi Anh Hùng

5. How did you take this photo?

e. I like Diwali better.

6. Which vì you prefer, Diwali or Hanukkah?

f. I watched the parade and danced the samba.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - c2 - f3 - a
4 - b5 - d6 - e

1 - c: Why vị you like the Tulip Festival? - c. Because I love flowers và Dutch culture.

(Tại sao bạn muốn lễ hội hoa Tulip? - Bởi vì mình muốn hoa và văn hóa Hà Lan.)

2 - f: What did you bởi at last year"s carnival? - f. I watched the parade and danced the samba.

(Bạn đã làm cái gi vào ngày hội năm rồi? - Mình coi diễu hành với múa điệu samba.)

3 - a: Where vì chưng they hold the Beer Festival? - a. Oh, it"s a popular festival in lots of countries including Viet Nam.

(Họ tổ chức tiệc tùng bia ở đâu? - Ồ, nó là một tiệc tùng, lễ hội phổ đổi thay ở nhiều nước bao hàm cả Việt Nam.)

4 - b: When did you get this souvenir? - b. When I went to the La Tomatina - Tomato Festival in Spain.

(Bạn nhận vàng lưu niệm này lúc nào? - Khi tôi đến La Tomatina - tiệc tùng cà chua ở Tây Ban Nha.)

5 - d: How did you take this photo? - d. I had khổng lồ stand on the balcony to lớn get the whole view of the parade.

(Bạn đã chụp hình như thế nào? - Tôi đã phải đứng trên ban công để thấy toàn cảnh cuôc diễu hành.)

6 - e: Which bởi you prefer, Diwali or Hanukkah? - e. I like Diwali better.

(Giữa Diwali và Hanukkah, bạn thích cái nào hơn? - Tôi mê say Diwali hơn.)


Task 7. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. Use the words given.

(Viết lại câu để chúng bao gồm cùng nghĩa như câu ban đầu. Thực hiện từ được cho.) 

1. The distance from Ha Noi to lớn Can Tho is about 1,877 kilometres. (IT)

(Khoảng biện pháp từ hà nội đến nên Thơ khoảng 1.877 km.)

=>_______________________

2. What is the distance between Hue and Da Nang? (HOW)

(Khoảng phương pháp giữa Huế với Đà Nẵng là bao nhiêu?)

=>_______________________?

3. There wasn"t much traffic when I was small. (USE TO)

(Không có tương đối nhiều xe cộ lúc tôi còn nhỏ.)

=>_______________________

4. Although they were tired, they wanted to lớn watch the film. (IN SPITE OF)

(Dù cực kỳ mệt nhưng mà họ vẫn hy vọng xem phim.)

=>_______________________

5. The festival took place in a remote area. However, a lot of people attended it. (ALTHOUGH)

(Lễ hội ra mắt ở một vùng sâu vùng xa. Mặc dù nhiên, đã có nhiều người mang đến tham dự.)

=>_______________________

Lời giải đưa ra tiết:

1. It’s about 1,877 kilometers from Ha Noi lớn Can Tho.

(Khoảng giải pháp từ thủ đô đến phải Thơ là khoảng tầm 1.877km.)

Cấu trúc chỉ tầm cách: It"s (about) + khoảng cách + from ... + to lớn ...

2. How far is it from Hue to da Nang?

(Khoảng biện pháp giữa Huế và Đà Nẵng là bao nhiêu?)

How far?: Bao xa?

3. There didn’t use to be many traffic jams when I was young.

(Không có nhiều kẹt xe khi tôi còn trẻ.)

Cấu trúc: used to V (đã từng làm cho gì)

4. In spite of being tired they wanted to watch the film.

(Mặc mặc dù mệt, nhưng mà họ vẫn mong xem phim.)

In spite of + N/V-ing: mang dù

5. Although the festival took place in a remote area, a lot of people attended it.

(Lễ hội diễn ra ở một khu vực xa xôi, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tham gia.)


Task 8. Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8). Then act out the conversation with a classmate.

(Đặt rất nhiều dòng đàm thoại vào trang bị tự đúng (1-8). Sau đó thực hành đàm thoại với các bạn học.)

________

Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget... What will we see?

________

Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: ‘hilarious", "exciting" và "worth seeing"...

1

Mai, let"s go lớn the cinema this Saturday.

________

That"s fine. How far is it from your house khổng lồ the Cinemax?

________

It"s only two kilometres. You can cycle to lớn my house, & then we can walk there. Remember? Two years ago there didn"t use khổng lồ be any cinemas near our house.

________

Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

________

OK. That"s a good idea. I"ll be at your house at 5 & we"ll walk there. Remember khổng lồ buy the tickets beforehand.

________

How about the Cinemax? It"s the newest one in Ha Noi.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Mai, let’s go lớn the cinema this Saturday.

(Mai, bọn họ hãy đi đến rạp chiếu phim vào thiết bị Bảy này đi.)

2. Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

(Ý kiến hay kia Mi. Chúng ta đến rạp nào?)

3. How about the Cinemax? It"s the newest one in Ha Noi.

(Rạp Cinemax nhé? Nó là rạp tiên tiến nhất ở Hà Nội.)

4. That"s fine. How far is it from your house lớn the Cinemax?

(Hay đó. Từ nhà của bạn đến Cinemax bao xa?)

5. It"s only two kilometres. You can cycle khổng lồ my house, and then we can walk there. Remember? Two years ago, there didn"t use khổng lồ be any cinemas near our house.

(Chỉ 2km thôi. Bạn có thể đạp xe mang đến nhà mình, và kế tiếp chúng mình có thể đi bộ đến đó. Nhớ không? bí quyết đây hai năm chưa từng bao gồm rạp phim nào sát nhà họ cả.)

6. Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget ... What will we see?

(Đúng. Số đông thứ đã vắt đổi. Ồ, điều đặc trưng nhất trước khi chúng ta quên mất... Chúng ta sẽ xem gì?)

7. Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: "hilarious, exciting, and worth seeing" ...

(Ha ha. Xem này. Mình nghĩ phim phim hoạt hình mới này thú vui đó. Đọc những comment này: vui nhộn, hào hứng, đáng xem...)

8.

Xem thêm: Giáo Án Thơ Mẹ Của Em - Giáo Án Văn Học: Thơ Mẹ Của Em

 OK. That"s a good idea, I"ll be at your house at 5 & we"ll walk there. Remember to buy the tickets beforehand.

(Được. Ý kiến giỏi đấy. Bản thân sẽ xuất hiện ở đơn vị cậu và họ sẽ quốc bộ đến đó. Nhớ cài vé trước nhé.)