Unit 3 lớp 12: test yourself a

     

UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization. It was established on (1)……………..to encourage collaboration among nations in the areas of education, science, culture, and communication. UNESCO had (2)…………………member nations as of 2007. The agency has its headquarters in Paris, France, and operates educational, scientific, & cultural programs & exchanges from (3) …………….field offices worldwide. Projects sponsored by UNESCO include international science programs; literacy, technical, & (4)…………programs; regional & cultural history projects; & international cooperation agreements lớn secure the world"s cultural & natural (5)………………and lớn preserve human rights.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 12: test yourself a

II. READING

Read the text then answer the questions that follow.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu kèm theo.)

More và more women are now joining the paid labour force worldwide. They represent the majority of the workforce in many sectors. Even in countries which have low proportions of women paid workers, such as Arab countries, the number of women who have jobs is rising. In Southeast Asia, women represent up khổng lồ 80 percent of the workforce in the labour-intensive textile, toy, shoe and electronic sectors. In Latin America và the Caribbean, women 3d 70 per cent of the workforce in service industries.

Paid employment has undoubtedly brought economic & social gains khổng lồ many women. In the past, they were often excluded from many paid jobs & thus economically dependent on their husbands or fathers. Women are now better educated và can promote themselves much more easily than in the past. The access to education & the change in economic status have given women more freedom. There are many famous women in the areas which used khổng lồ be reserved for men và some women have even become prime ministers.

*

Questions

1. Which countries, according to lớn the passage, have low levels of female paid workers?

2. In which sectors bởi you find the majority of working women in Southeast Asia?

3. What is the percentage of women who work in the service sector in Latin America and the Caribbean?

4. On whom did women depend economically in the past?

5. According lớn the passage, what are the two factors that give women more freedom nowadays?

III. GRAMMAR

Use the following phrasal verbs lo complete the sentences below.

catch up cool off fall behind give in grow up

keep up speak up stay on wait up watch out

1. He still behaves lượt thích a child. I wish he"dgrow up.

2. Come to the tiệc ngọt on Friday and………….for the weekend.

3. I won’t be back until late. Will you ………..for me?

4. He was exhausted but he still kept going. He just wouldn"t…….

5. Please don’t so so fast. I just can’t……………..

6. Could you………………a bit? I can hardly hear you.

7. ……………….! Oh dear. Didn’t you see that oto coming?

8. You look hot & sticky. Come và sit in the shade and…........

9. You go on ahead and I’ll…………………..

10. Wait for me. I don’t want to…………………...

IV. WRITING

In about 120 words, write about the change in women"s role in the family in comparison with 50 years ago.

The following cues might be useful to you.

• Education • Economic dependence

• Social activities • Number of children

• Work • Domestic chores


I. LISTENING

Listen and fill in the blanks with the information you hear.

(Nghe và điền địa điểm trống với tin tức em nghe.)

Click tại trên đây để nghe:

1. November 16th, 1945 2. 193

3.60 4. Teacher-training 5. Heritage

Tapescript

UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization. It was established on the 16lhof November, 1945 to lớn encourage collabiration among nations in the areas of education, science, culture và communication. UNESCO had 193 member nations as of 2007. The agency has its headquarters in Paris, France, và operates educational, scientific, and cultural programs & exchanges from 60 field offices worldwide. Projects sponsored by UNESCO inciude international science programs, literacy, technical, and teacher- training programs; regional & cultural history projects; và international co-operation agreements khổng lồ secure the world"s cultural and natural heritage & to preserve human rights.

Tạm dịch:

UNESCO là viết tắt của tổ chức Giáo dục, công nghệ và Văn hoá liên hợp quốc. Nó được thành lập và hoạt động vào ngày 16 tháng tư năm 1945 để khuyến khích sự bắt tay hợp tác giữa các non sông trong nghành nghề dịch vụ giáo dục, khoa học, văn hoá cùng truyền thông. UNESCO đã bao gồm 193 giang sơn thành viên vào năm 2007. Cơ quan gồm trụ sở chủ yếu tại Paris, Pháp, cùng điều hành những chương trình giáo dục, công nghệ và văn hoá và thảo luận từ 60 văn phòng công sở trên toàn cố giới. Các dự án vị UNESCO tài trợ đã đánh giá các công tác khoa học quốc tế, những chương trình đào tạo và giảng dạy giáo viên và huấn luyện và đào tạo giáo viên; những dự án lịch sử hào hùng văn hoá với khu vực; và các hiệp định thích hợp tác quốc tế để bảo vệ di sản văn hóa và vạn vật thiên nhiên của nhân loại và để bảo đảm nhân quyền.

II. READING

Read the text then answer the questions that follow.

(Đọc đoạn văn và vấn đáp câu kèm theo.)

Tạm dịch:

Ngày nay ngày càng nhiều thiếu nữ tham gia vào nhân lực được trả lương trên khắp cố kỉnh giới. Họ đại diện cho nhiều phần lực lượng lao cồn ở các thành phần. Ngay nghỉ ngơi những quốc gia có tỉ trọng công nhân chị em được trả lương tốt như các giang sơn Ả rập, số thiếu nữ có câu hỏi làm sẽ tăng. Ở Đông phái nam Á, phụ nữ thay mặt cho 80 tỷ lệ lực lượng lao hễ ở đa số phần lao hễ cao như dệt, thứ chơi, giày và năng lượng điện tử. Ở châu mĩ la-tin với vùng Ca-ri-bê, đàn bà chiếm 70 tỷ lệ cảu nhân lực ở công nghiệp dịch vụ.

Chắc chắn việc làm trả lương đã mang đến nhiều công dụng kinh tế với xã hội cho các phụ nữ. Trong vượt khứ, bọn họ thường bị loại bỏ trừ khỏi việc làm trả lương và vì thế lệ trực thuộc về kinh tế vào chồng hoặc thân phụ của họ. Ngày nay phụ nữ có tri thức xuất sắc hơn và có thể tự thăng tiến thuận lợi hơn xưa nhiều. Con đường tiến lên giáo dục và sự biến đổi địa vị tài chính đã cho phụ nữ nhiều thoải mái hơn. Có nhiều phụ nữ danh tiếng ở nhiều nghành trước đây chỉ dành cho bọn ông với một vài phụ nữ đang trở thành cả thủ tướng.

Hướng dẫn giải:

1.In Arab countries

2.In textile, toy, shoe và electronic sectors.

3.It’s 70%.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Hãy Cứ Để Anh Quan Tâm Em Ngày Đêm, Lời Bài Hát Lời Anh Muốn Nói

4.They depended on their husbands or fathers.

5. They are the access khổng lồ education và the change in economic status.

Tạm dịch:

1. Nước nào, theo đoạn văn, bao gồm mức lương phải chăng của lao động phái nữ được trả lương?

=>Tại các tổ quốc Ả Rập.

2. Bạn tìm thấy phần nhiều phụ nữ thao tác ở Đông phái nam Á trong số những lĩnh vực nào?

=>rong ngành dệt, đồ gia dụng chơi, giầy và điện tử.

3. Xác suất phần trăm đàn bà làm việc trong ngành dịch vụ ở Mỹ Latinh cùng Caribê là bao nhiêu?

=>70%.

4. Trong vượt khứ người đàn bà phụ thuộc kinh tế tài chính vào ai?

=>Họ phụ thuộc vào ck hay cha.

5. Theo đoạn văn, nhị yếu tố có tác dụng cho thiếu phụ ngày càng tự do hơn là gì?

=>Đó là sự tiếp cận giáo dục và sự đổi khác về triệu chứng kinh tế.

III. GRAMMAR

Use the following phrasal verbs lo complete the sentences below.

(Dùng hễ từ kép sau để hoàn chỉnh những câu bên dưới đây.)

1. Grow up 2. Stay on

3. Wait up 4. Give in

5. Catch up 6. Speak up

7. Watch out 8. Cool off

9. Keep up 10. Fall behind

Tạm dịch:

1. Anh ấy vẫn hành xử như một đứa trẻ. Tôi mong anh ấy trường thành.

2. Hãy đến bữa tiệc vào thứ Sáu và ở lại chơi mang đến cuối tuần.

3. Tôi sẽ không còn trở lại cho tới khi thừa muộn. Bạn sẽ chờ hóng tôi chứ?

4. Anh đang kiệt sức tuy thế anh vẫn liên tiếp đi. Anh ta sẽ không từ bỏ.

5. Đừng thừa nhanh. Tôi ko thể theo kịp bạn.

6. Chúng ta cũng có thể nói to lớn hơnmột chút? Tôi đa số không thể nghe thấy bạn.

7. Cẩn thận! Ôi trời. Các bạn không thấy được chiếc xe mang đến à?

8. Các bạn trông lạnh và mồ hôi nhễ nhại. Hãy đến và ngồi trong nhẵn mát với nghỉ ngơi.

9. Bạn đi tiếp đi với tôi đang đuổi theo bạn.

10. Ngóng tôi. Tôi không muốn tụt lại phía sau.

IV. WRITING

In about 120 words, write about the change in women"s role in the family in comparison with 50 years ago.

(Trong khoảng chừng 120 từ, viết về sự thay đối mục đích của phụ nữ trong mái ấm gia đình so sánh với mục đích của họ từ thời điểm cách đây 50 năm.)

Tạm dịch:

Những lưu ý sau đây có thể hữu ích mang đến bạn.

. Giáo dục

. Vận động xã hội

. Làm việc

. Sự dựa vào về kinh tế

. Số trẻ em em

. Ngủ giải lao trong nhà

Hướng dẫn giải:

In recent years women’s role has changed dramatically in comparison with that 50 years ago. The changes are explicitly seen in many sectors.

Firstly, in education, women nowadays are well educated, that is they can enjoy the benefits of education in every level. Women are not confined in the walls of the family with childbearing or childrearing. They participate in almost every area of public life. Many women have gained the high ranks in social or governmental sector. As a result of this women no longer depend economically on their husbands or families.

In addition, they vày not worry about the number of children thanks khổng lồ new thoughts on lifestyle. At present people no more see a family of very many children, six or more. & domestic chores are not a burden for women because they are done by machine. Consequently women at present can promote themselves in social life much more easily.

Tạm dịch:

Trong đầy đủ năm gần đây vai trò của thanh nữ đã biến hóa đáng nhắc so với từ thời điểm cách đây 50 năm. Những thay đổi được trình bày rõ trong không ít lĩnh vực.

Thứ nhất, vào giáo dục, thiếu phụ ngày ni được giáo dục đào tạo tốt, chính là họ có thể hưởng ích lợi của giáo dục và đào tạo ở số đông trình độ. Thiếu nữ không bị giới hạn trong số bức tường của gia đình có bạn sinh đẻ hoặc nuôi dậy con cái. Họ gia nhập vào phần đông mọi nghành của cuộc sống công cộng. Nhiều thiếu phụ đã đã có được vị trí cao trong làng mạc hội hoặc chủ yếu phủ. Vày vậy, phụ nữ này ko còn dựa vào vào kinh tế của ông xã hoặc gia đình.

Xem thêm:

Ngoài ra, bọn họ không lo lắng về số lượng trẻ em nhờ vào những suy nghĩ mới về lối sống. Hiện giờ con người không thể thấy một gia đình của rất nhiều trẻ em, sáu hoặc những hơn. Và quá trình nội trợ không hẳn là gánh nặng cho phụ nữ chính vì chúng được gia công bằng máy. Cho nên vì thế phụ nữ hiện nay có thể tự cải tiến và phát triển mình trong cuộc sống thường ngày xã hội dễ ợt hơn nhiều.