Unit 2 lớp 11 skills

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11 skills


bài 1

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm việc theo cặp. Ghép đầy đủ điều em có thể đã làm hoặc trải qua ở form A và điều trải qua đó tác động đến em ra làm sao ở form B.)

A

B

 1. Speaking English lớn a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling lớn other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking khổng lồ a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson and makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude to lớn pop stars

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

1 - d. Speaking English khổng lồ a native English speaker makes you more interested in learning English.

(Nói giờ đồng hồ Anh với người bạn dạng xứ làm mình muốn học tiếng Anh hơn.)

2 - c. Being seriously ill makes you appreciate your health more.

(Bị bé nặng làm bạn quý trọng mức độ khỏe của chính mình hơn.) 

3 - a. Travelling to other parts of the country makes you love your country more.

(Đi tới các vùng đất không giống nhau trên đất nước làm các bạn yêu non sông hơn.)

4 - b. Failing an exam teaches you a lesson và makes you study harder.

(Thi trượt dạy cho mình bài học và làm bạn học cần mẫn hơn.)

5 - e. Talking to a famous pop star changes your attitude khổng lồ pop stars.

(Trò chuyện cùng với một ngôi sao nhạc pop chuyển đổi thái độ của khách hàng với những ngôi sao 5 cánh nhạc pop.)


bài bác 2

Task 2. Work in pairs. A student talks lớn her friend about one of her past experiences. And how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. 

(Làm bài toán theo cặp. Một học sinh đang nói chuyện với bạn của cô ấy về trong số những điều trải qua của bản thân mình trong quá khứ cùng nó tác động đến cô như thế nào. Số đông câu vào cuộc hội thoại của họ đã biết thành đảo lộn. Đặt chúng lại đúng vật dụng tự, tiếp đến thực hành bài xích đối thoại.)

*

a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to lớn me & asked me the way to Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

Xem thêm: Giữa Cây Hạt Trần Và Cây Hạt Kín Có Những, Bài 2 Trang 136 Sgk Sinh Học 6

b) Have you ever spoken English to lớn a native speaker?

c) How did the experience affect you?

d) Yes. 1 talked lớn an English girl last summer.

e) What did you talk about? 

f) Well, it made me more interested in learning English.

g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h) How did you meet her?

Lời giải chi tiết:

1 - b: Have you ever spoken English to a native speaker?

(Bạn đã bao giờ nói giờ Anh với người bản xứ chưa?)

2 - d: Yes, I talked lớn an English girl last summer.

(Có, mình đã chuyện trò với một cô nàng người Anh ngày hè năm ngoái.)

3 - h: How did you meet her?

(Bạn gặp gỡ cô ấy như vậy nào?)

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to me & asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

(Mình đang đi bộ dọc con đường Tràng tiền thì một cô bé người Anh đến và hỏi mình đường mang lại hồ hoàn Kiếm. Bản thân nói với cô ấy. Sau đó, chúng mình bước đầu nói về hồ.)

5 - e: What did you talk about?

(Bạn nói tới cái gì?)

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

(Mọi trang bị về hồ: tên của nó, rùa kếch xù trong hồ, vân vân.)

7 - c: How did the experience affect you?

(Trải nghiệm này ảnh hưởng tác động đến chúng ta thế nào?)

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

(À, nó có tác dụng cho mình muốn học tiếng Anh hơn.)


bài 3

Task 3.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng Ngắn Nhất, Tóm Tắt Nội Dung Chiếc La Cuối Cùng

 Work in pairs. Underline the structures used to talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures and the ideas in Task 1 to lớn make similar dialogues.

(Làm vấn đề theo cặp. Gạch dưới những cấu trúc được dùng nói về những điều trải qua trong vượt khứ ở bài bác đối thoại 2, kế tiếp dùng những cấu tạo này cùng những ý tưởng phát minh ở bài bác đối thoại 1 để tiến hành bài đối thoại tương tự.)