Số mol của 36 gam h2o là

     

Câu 7: Tìm dãy tất cả kết quả đúng về số mol của những khối lượng chất sau: 15g CaCO3, 9,125g HCl, 100g CuO

A. 0,35 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

B. 0,25 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

C. 0,15 mol CaCO3, 0,75 mol HCl, 1,25 mol CuO

D. 0,15 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

Câu 8: Hai hóa học khí có thể tích bởi nhau( đo thuộc nhệt độ cùng áp suất) thì:

A. Trọng lượng của 2 khí bởi nhau

B. Số mol của 2 khí bởi nhau

C. Số phân tử của 2 khí bằng nhau

D. B, C đúng

Câu 9 ước ao thu khí NH3 vào trong bình thì có thể thu bằng phương pháp nào sau đây?

A. Để đứng bình

B. Đặt úp ngược bình

C. Lúc đầu úp ngược bình, khi gần đầy rồi thì nhằm đứng bình

D. Cách nào cũng được

Câu 10: Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

A. Khí Mêtan(CH4) B. Khí cacbon oxit( CO)

C. Khí Heli(He) D.Khí Hiđro (H2)

Câu 11: Oxit tất cả công thức hoá học RO2, trong các số ấy mỗi nguyên tố chiếm một nửa khối lượng. Trọng lượng của R trong một mol oxit là:

A. 16g B. 32g C. 48g D.64g

Câu 12: thích hợp chất trong các số ấy sắt chiếm phần 70% khối lượng là hợp hóa học nào trong những các hợp hóa học sau:


A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D.FeS

Câu 13: Oxit đựng 20% oxi về trọng lượng và trong một oxit nguyên tố chưa biết có hoá trị II. Oxit bao gồm công thức hoá học tập là:

A. MgO B.ZnO C. CuO D. FeO

Câu14: cho những oxit: NO2, PbO, Al2O3, Fe3O4. Oxit bao gồm phần trăm cân nặng oxi nhiều hơn thế nữa cả là:

A. NO2 B. PbO C. Al2O3 D.Fe3O4


Câu 6.

Bạn đang xem: Số mol của 36 gam h2o là

Số mol nguyên tử hiđro gồm trong 36g nước là

A. 1 mol .

B. 1,5 mol .

C. 2 mol .

D. 4 mol .

Câu 7. Trong các các chất sau, hóa học làm quỳ tím gửi xanh là

A. H2O B.H3PO4 C.Ca(OH)2 D.Na2SO4

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 1,625 gam kim loại M hóa trị II vào hỗn hợp axit clohiđric HCl thu được 0,56 lít khí hiđro (đktc). Sắt kẽm kim loại M đã dùng là

A. Ca

B. Fe

C. Mg

D. Zn

Câu 9. Để số phân tử H2 thông qua số phân tử SO2 bao gồm trong 1,12 lít khí SO2 - đktc rất cần được lấy khối lượng H2 là

A. 1 gam

B. 0,1 gam

C. 2 gam

D. 0,2 gam

Câu 10. Trong những phương án sau, phương pháp có những chất đông đảo phản ứng cùng với H2 là

A.Cu, CO, NaCl B.Fe2O3, O2, CuO

C. FeO, H2O, CuO D. HCl, NaCl, CuO

Câu 11. Hợp chất A có cân nặng mol phân tử là 80g/mol. Thành phần các nguyên tố theo khối lượng trong A là: 80% Cu cùng 20% O. Cách làm hóa học tập của A là

A. Cu2O

B. CuO

C. CuO2

D. Cu2O3

Câu 12. Trong giờ thực hành thí nghiệm một học viên đốt cháy 3,2g sulfur trong 1,12 lít oxi (đktc). Sau phản bội ứng

A. Lưu huỳnh dư

B. Oxi thiếu

C. Lưu hoàng thiếu


D. Oxi dư

Câu 13. Một hợp chất khí X bao gồm thành phần có 2 yếu tắc C với O. Biết tỉ trọng về cân nặng của C với O là: mc: mo= 3:8. X có công thức phân tử làm sao sau đây?

A. CO

B. CO2

C. CO3

D. C3O8

Câu 14. Sử dụng khí H2 khử hỗn hợp PbO và Fe2O3 ở ánh sáng cao. Hỏi nếu thu được 52,6 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại, trong đó trọng lượng Pb vội 3,696 lần khối lượng Fe thì cần dùng từng nào lít H2 (đktc)?

A. 4,48 lít.

Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Biểu Thức Toán Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Bài Học Toán Lớp 4 Tính Giá Trị Của Biểu Thức

B. 17,92 lít

C. 11,2 lít

D. 22,4 lít

Câu 15. Khí SO3 phù hợp nước tạo thành dung dịch H2SO4. Nếu hiệu suất của bội nghịch ứng là 95% thì cân nặng H2SO4 thu được khi mang đến 40 kilogam SO3 vừa lòng nước là bao nhiêu?

A. 49 kg

B. 46,55 kg

C. 51,58 kilogam

D. 31 kg

II. TỰ LUẬN

Câu 1: trong các oxit sau đây: SO3­, CuO, Na2O, CaO, CO2, Al2O3, MgO, S, CO2. Oxit nào chức năng được với nước, viết PTHH

Câu 2: Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết thêm mỗi phản bội ứng kia thuộc một số loại phản ứng nào?

a/ na

*

Na2O

NaOH

b/ p.CaCO3

Câu 3: cho các CTHH sau: Al2O3, SO3, CO2, CuO, H2SO4, KOH, Ba(OH)2, ZnSO4, Na2SO4, NaHCO3, K2HPO4, Ca(HSO4)2, H3PO4, CaCl2. Hãy cho thấy thêm mỗi hóa học trên thuộc một số loại hợp chất nào? điện thoại tư vấn tên từng hợp chất.

Câu 4: Trình bày cách thức nhận biết được các chất trong mỗi lọ

a. Tất cả 4 dd: HCl, NaOH, NaCl cùng Ca(OH)2.

b. Tất cả 4 hóa học rắn: P2O5, Na2O, NaCl, CaCO3,

c. Gồm 4 chất khí: ko khí, O2, H2, CO2.

Câu 5: Đốt cháy 6,2g Photpho trong bình cất 6,72lít (đktc) khí oxi chế tạo ra thành điphotphopentaoxit (P2O5). Tính trọng lượng P2O5 sản xuất thành.

Câu 6. Hãy tính

a. Số gam NaOH trong 300ml hỗn hợp NaOH 4% (D= 1,25)

b. Số mol H2SO4 trong 450 gam hỗn hợp H2SO4 0,5M (D= 1,5)

Câu 7.

Xem thêm: Cách Nối Dây Điện 3 Lõi Với 2 Lõi Vào Phích Cắm, Cách Nối Dây Điện 3 Lõi

mang đến 11,2 gam Fe công dụng hết với hỗn hợp HCl 7,3% vừa đủ

a. Tính thể tích H2 sinh sản thành sống đk


b. Tính trọng lượng dung dịch HCl bắt buộc dùng

c. Tính C% của dung dịch sau phản ứng

Câu 8. Cho biết khối lượng mol một oxit sắt kẽm kim loại là 160 gam yếu tắc về trọng lượng của kim loại trong oxit sẽ là 70%. Lập công thức hoá học, hotline tên của oxit đó.

Câu 9: Hoà chảy 19,5 g kẽm bằng dung dich axit clohiđric

a. Thể tích khí H2 hình thành (đktc)?

b. Nếu dùng thể tích H2 trên để khử 19,2 g fe III oxit thì thu được từng nào g sắt?