phương trình sóngBài viết lách Cách viết lách phương trình sóng với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách viết lách phương trình sóng.

Cách viết lách phương trình sóng (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: phương trình sóng

Quảng cáo

    + Xây dựng lên được phương trình sóng của nguồn, từ phương trình của nguồn viết được phương trình của điểm đứng trước hoặc sau nguồn khoảng cách x(hoặc d).

Nếu phương trình sóng bên trên mối cung cấp O là uo = Acos(ωt + φ) thì

* Sóng truyền theo hướng dương của trục Ox thì:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

* Sóng truyền theo hướng âm của trục Ox thì:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lưu ý: Đơn vị của x, x1, x2, l và v nên ứng cùng nhau.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một sóng ngang truyền kể từ M cho tới O rồi cho tới N bên trên và một phương truyền sóng với véc tơ vận tốc tức thời v = 18 m/s. hiểu MN = 3 m và MO = ON. Phương trình sóng bên trên O là uo = 5cos(4πt - π/6) (cm). Viết phương trình sóng bên trên M và bên trên N.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ví dụ 2: Một sóng truyền vô một môi trường xung quanh thực hiện cho những điểm của môi trường xung quanh xấp xỉ. hiểu phương trình xấp xỉ của những điểm vô môi trường xung quanh với dạng: u = 4cos(πt/3 + φ) centimet. Bước sóng bằng 240cm.

1. Tìm phỏng lệch sóng xấp xỉ của nhì điểm xa nhau 210cm theo dõi phương truyền vô nằm trong 1 thời điểm.

2. Một điểm M ở thời gian t có ly độ là 3cm. Tìm ly phỏng của chính nó tiếp sau đó 12s.

3. Điểm N cách O 72,5m. Trong đoạn NO có từng nào điểm dao động cùng trộn với nguồn

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình là u = 5cos(6πt – πx) (cm), với t đo vị s, x đo vị m. Tốc phỏng truyền sóng này là

A. 3 m/s.       B. 60 m/s.

C. 6 m/s.       D. 30 m/s.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Quảng cáo

Câu 2. Một sóng cơ với tần số 50 Hz truyền theo dõi phương Ox với vận tốc 30 m/s. Khoảng cơ hội thân ái nhì điểm ngay gần nhau nhất bên trên phương Ox xấp xỉ lệch sóng nhau π / 3 bằng

A. 10 centimet.       B. trăng tròn centimet.

C. 5 centimet.       D. 60 centimet.

Lời giải:

Chọn A.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Câu 3. Ở một phía nước (đủ rộng), bên trên điểm O với cùng một mối cung cấp sóng xấp xỉ theo dõi phương trực tiếp đứng với phương trình u0 = 4cos20πt (u tính vị centimet, t tính vị s). Tốc phỏng truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 40 m/s, coi biên phỏng sóng ko thay đổi khi sóng tương truyền. Phương trình xấp xỉ của thành phần nước bên trên điểm M (ở mặt mũi nước), cơ hội O một khoảng tầm 50 centimet là

A. uM = 4cos(20πt + π/2) (cm).

B. uM = 4cos(20πt - π/4) (cm).

C. uM = 4cos(20πt - π/2) (cm).

D. uM = 4cos(20πt + π/4) (cm).

Lời giải:

Chọn B.

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

M ở sau O.

Câu 4. Một sóng cơ với chu kì 2 s truyền với vận tốc 1 m/s. Khoảng cơ hội thân ái nhì điểm ngay gần nhau nhất bên trên một phương truyền sóng tuy nhiên bên trên cơ những thành phần môi trường xung quanh xấp xỉ ngược trộn nhau là

A. 0,5 m.       B. 1,0 m.

C. 2,0 m.       D. 2,5 m.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: λ = vT = 2 m;

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Câu 5. Trên một phương truyền sóng với nhì điểm M và N xa nhau 80 centimet. Sóng truyền theo hướng kể từ M cho tới N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên phỏng của sóng ko thay đổi vô quy trình truyền sóng. Phương trình sóng bên trên N là uN = 0,08 cosπ(t - 4)/2 (m) thì phương trình sóng bên trên M là

A. uM = 0,08 cosπ(t + 4)/2 (m).

B. uM = 0,08 cos π(t + 0,5)/2 (m).

C. uM = 0,08 cosπ(t - 1)/2 (m).

D. uM = 0,08 cosπ(t - 2)/2 (m).

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn D.

Ta có: uN = 0,08cosπ(t - 4)/2 (m) = 0,08cos(πt/2 - 2π) (m) = 0,08cosπt/2 (m).

uM = 0,08cos(πt/2 + 2πd/λ ) (m) = 0,08cos(πt/2 + π) (m) = 0,08cos(πt/2 - π) (m) = 0,08cos π(t – 2)/2 .

Câu 6. Một sóng ngang truyền bên trên sợi chão cực kỳ nhiều năm với vận tốc truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có mức giá trị kể từ 33 Hz cho tới 43 Hz. hiểu nhì thành phần bên trên nhì điểm bên trên chão xa nhau 25 centimet luôn luôn xấp xỉ ngược trộn nhau. Tần số sóng bên trên chão là

A. 42 Hz.       B. 35 Hz.

C. 40 Hz.       D. 37 Hz.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

f = fmin = 33 Hz thì n = nmin = 1,56;

f = fmax = 43 Hz thì n = nmax = 2,19.

Vì n ∈ Z nên n = 2

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Câu 7. Một sóng hình sin truyền theo hướng dương của trục Ox với phương trình xấp xỉ của mối cung cấp sóng (đặt bên trên O) là uO = 4cos100πt (cm). Tại điểm M (theo phía Ox) cơ hội O một trong những phần tư bước sóng, thành phần môi trường xung quanh xấp xỉ với phương trình là

A. uM = 4cos(100πt + π) (cm).

B. uM = 4cos(100πt) (cm).

C. uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm).

D. uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm).

Lời giải:

Chọn C.

Ta có: Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

M ở sau O theo phía truyền sóng.

Câu 8. Một sóng cơ truyền dọc từ truc Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính vị centimet, t tính vị s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm với x = 25 centimet, thành phần sóng với li phỏng là

A. 5,0 centimet.       B. -5,0 centimet.

C. 2,5 centimet.       D. -2,5 centimet.

Xem thêm: anh tốt nhất

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: u = 5cos(8π.3 – 0,04π.25) = 5cos23π = - 5 (cm).

Câu 9. Một sóng âm truyền vô thép với vận tốc 5000 m/s. Nếu phỏng lệch sóng của sóng âm cơ ở nhì điểm ngay gần nhau nhất xa nhau 1 m bên trên và một phương truyền sóng là π/2 thì tần số của sóng vị

A. 1000 Hz.       B. 2500 Hz.

C. 5000 Hz.       D. 1250 Hz.

Lời giải:

Chọn D.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Câu 10. Một mối cung cấp phân phát sóng cơ theo dõi phương trình u = 4cos(4πt – π/4 ) (cm). hiểu xấp xỉ bên trên nhì điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xa nhau 0,5 m có tính lệch sóng là π/3. Tốc phỏng truyền của sóng này là

A. 1,0 m/s       B. 2,0 m/s.

C. 1,5 m/s.       D. 6,0 m/s.

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn D.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Câu 11. Tại một điểm bên trên mặt mũi hóa học lỏng với cùng một mối cung cấp xấp xỉ với tần số 120 Hz, dẫn đến sóng ổn định toan bên trên mặt mũi hóa học lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tục bên trên một phương truyền sóng, ở về một phía đối với mối cung cấp, gợn loại nhất cơ hội gợn loại năm 0,5 m. Tốc phỏng truyền sóng là

A. 30 m/s.       B. 15 m/s.

C. 12 m/s.       D. 25 m/s.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: (5 – 1)λ = 0,5 m → λ = 0,125 m; v = λf = 15 m/s.

Câu 12. Một sóng hình sin truyền theo dõi phương Ox kể từ mối cung cấp O với tần số trăng tròn Hz, với vận tốc truyền sóng ở trong tầm kể từ 0,7 m/s cho tới 1 m/s. Gọi A và B là nhì điểm phía trên Ox, ở và một phía đối với O và xa nhau 10 centimet. Hai thành phần môi trường xung quanh bên trên A và B luôn luôn xấp xỉ ngược trộn cùng nhau. Tốc phỏng truyền sóng là

A. 100 cm/s.      B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s.      D. 90 cm/s.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

v = vmax = 1 m/s thì

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

v = vmin = 0,7 m/s thì

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Vì n ∈ Z nên n = 2

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Câu 13. Hai điểm M, N nằm trong phía trên một phía truyền sóng và xa nhau một trong những phần phụ thân bước sóng. Biên phỏng sóng ko thay đổi vô quy trình truyền. Tại 1 thời điểm, khi li phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên M là 3 centimet thì li phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên N là -3 centimet. Biên phỏng sóng bằng

A. 6 centimet.       B. 3 centimet.

C. 2√3 centimet.      D. 3√2 centimet.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có: Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Dựa vô hình vẽ tao thấy:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

→ A = 2√3 centimet.

Câu 14. Một sóng hình sin đang được truyền bên trên một sợi chão theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng của sợi chão bên trên thời gian t1 (đường đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường ngay tắp lự nét). Tại thời gian t2, véc tơ vận tốc tức thời của điểm N bên trên trên đây là

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

A. - 39,3 cm/s.       B. 65,4 cm/s.

C. - 65,4 cm/s.       D. 39,3 cm/s.

Lời giải:

Chọn D.

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Quan sát hình vẽ, tao thấy vô thời hạn 0,3 s sóng truyền được quãng lối vị 3λ/8 tức là: 0,3 s = 3T/8

→ T = 0,8 s. Tại thời gian t2 N đang được trải qua địa điểm thăng bằng theo hướng dương (N chuồn lên) nên:

v = vmax = ωA = 2πA/T = 39,3cm/s.

Câu 15. Một mối cung cấp phân phát sóng xấp xỉ điều tiết dẫn đến sóng tròn xoe đồng tâm O truyền bên trên mặt mũi nước với bước sóng λ. Hai điểm M và N nằm trong mặt mũi nước, phía trên nhì phương truyền sóng tuy nhiên những thành phần nước xấp xỉ. hiểu OM = 8λ ; ON = 12λ và OM vuông góc ON. Trên đoạn MN, số điểm tuy nhiên thành phần nước xấp xỉ ngược trộn với xấp xỉ của mối cung cấp O là

A. 5.      B. 6.

C. 7.       D. 4.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Số điểm xấp xỉ ngược trộn với mối cung cấp bên trên MH có: OH ≤ (2k + 1)λ/2 ≤ OM

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Số điểm xấp xỉ ngược trộn với mối cung cấp bên trên HN có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

→ k = 7; 8; 9; 10; 11. Vậy với 6 độ quý hiếm của k.

Câu 16. Một sóng cơ truyền dọc từ một sợi chão đàn hồi cực kỳ nhiều năm với biên phỏng 6 milimet. Tại 1 thời điểm, nhì thành phần bên trên chão nằm trong nghiêng ngoài địa điểm thăng bằng 3 milimet, hoạt động trái chiều và xa nhau một khoảng tầm sớm nhất là 8 centimet (tính theo dõi phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của vận tốc xấp xỉ cực lớn của một thành phần bên trên chão với vận tốc truyền sóng. δ sau đây?

A. 0,105.       B. 0,179.

C. 0,079.       D. 0,314.

Lời giải:

Chọn B.

Hai thành phần ngay gần nhau nhất bên trên chão với li phỏng A/2 hoạt động trái chiều nhau xa nhau một khoảng tầm sớm nhất là d = λ/3 = 8 cm

→ λ = 24 centimet. Tốc phỏng truyền sóng bên trên chão

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án

Tốc phỏng xấp xỉ cực lớn của một thành phần bên trên chão vmax = ωA

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài bác tập luyện với đáp án gần 0,179 nhất.

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Vật Lí lớp 12 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác toan những đại lượng đặc thù của sóng

  Xem thêm: chồng tôi mắc hội chứng bác học

 • Tổng hợp ý Lý thuyết Sóng cơ là gì, cụt gọn gàng, cụ thể, giàn giụa đủ
 • Cách giải Bài tập luyện xác lập li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời, tình trạng của thành phần vô Sóng cơ
 • Dạng bài bác tập luyện về khoảng cách thân ái nhì thành phần bên trên phương truyền sóng
 • Bài tập luyện Đại cương về sóng cơ vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp ý những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo tốt nhất có thể - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.emtc2.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


dai-cuong-ve-song-co.jsp