Những Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7

     

Kiến thức giờ đồng hồ Anh sinh hoạt bậc Trung học đại lý được xem là những kiến thức vô cùng cần thiết, không chỉ là được áp dụng nhiều vào đời sống mỗi ngày mà còn là nền tảng gốc rễ cho những kỹ năng cao rộng ở cung cấp Trung học diện tích lớn hay Đại học. Trong đó, phần kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 7 chắc rằng là giữa những đơn vị loài kiến thức đặc biệt nhất cùng cũng khó nắm bắt nhất. Bài viết này xin gửi ra một số trong những đề ôn tập để những em rất có thể ghi nhớ với củng nắm lại những kỹ năng và kiến thức đã học của mình.

Bạn đang xem: Những bài tập tiếng anh lớp 7

1. Nắm tắt kiến thức và kỹ năng tiếng Anh lớp 7

Từ gốc rễ kiến thức giờ Anh lớp 6, ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 tiếp tục được nâng cấp hơn với giúp học viên từng cách làm quen với các kiến thức đặc trưng như sau:

Câu cảm thán với “What” cùng “How”

What + (a/an) + Adj + danh trường đoản cú đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ không đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi bước đầu bằng từ nhằm hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh hơn nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V…Các giới tự chỉ chỗ chốn, thời gian, phương tiện đi lại đi lại.Các thì

Hiện tại đơn: diễn tả một kiến thức hoặc một sự thật hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es…


Hiện trên tiếp diễn: diễn đạt hành động đang xảy ra tại thời khắc nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khứ đơn: diễn tả hành rượu cồn đã xẩy ra và dứt trong vượt khứ.

S + V_ed/ P2…

Tương lai đơn: miêu tả một hành vi hoặc một kế hoạch có thể xảy ra vào tương lai.

S + will + V…

Động từ tình thái

May, Might: diễn tả hành động có thể xảy ra.

Can, Can’t: biểu đạt khả năng ở hiện tại hoặc tương lai (có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và cho phép, lời yêu cầu, ý kiến đề nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldn’t: diễn tả khả năng trong thừa khứ, khả năng có thể xảy ra (không chắc chắn là bằng Can), sự xin phép (lễ phép và trịnh trọng rộng Can), lời yêu thương cầu, kiến nghị hoặc nhắc nhở lịch sự.

Would, Wouldn’t: là thừa khứ của “will”, dùng để diễn đạt lời yêu thương cầu, đề nghị lịch lãm hoặc kinh nghiệm trong thừa khứ.

Should, Shouldn’t: diễn đạt lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: diễn đạt lời khuyên răn (sắc thái dũng mạnh hơn Should) hoặc sự ao ước đợi.

Must, Mustn’t: biểu đạt sự cần thiết bắt buộc, lời khuyên, thiết yếu được nhấn mạnh hoặc sự suy luận hòa hợp lý, vững chắc chắn.

Have to, Don’t have to: “Have to” biểu đạt sự yêu cầu thiết, đề xuất do nội quy, mệnh lệnh, quy định. “Don’t have to” chỉ sự không nên thiết.

2. Một số trong những đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ yêu thích hợp

bởi vì you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street và her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang ngai rồng town. I’m …… class 7A …… Binh Chau school. The books …… the table are …… English. Nam sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*
*

Bài 2: phân chia dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

It (rain)……………….. Heavily now. You should (stay)……………….. At home and (read)……………….. Books. What are you (do)……………….. At the moment? I (write)……………….. An essay. Where Lan and Ba (go)……………….. Tomorrow? They (visit)……………….. The museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. A trò chơi of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. This toy. She (be)……………….. Ten on her next birthday. I (meet)……………….. You soon. Why don’t we (hold)……………….. A party.  Let’s (go)……………….. Camping.  They (practise)……………….. Playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. Water.  I’d like (drink)……………….. Some orange juice. Hoa usually (do)……………….. Aerobics early in the morning. Would you lượt thích (come)……………….. Lớn my house for lunch?

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng

Her new school is different …… her old school.

A. Of B. With C. From D. At

…… is it from your house khổng lồ the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ………….. 

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His car is …… the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

do you work …… hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days …… week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: bố trí lại những câu dưới đây

always / school / time / we / lớn / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / vì / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / nam giới / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / lượt thích / is.

→ …………………………………………………………….

lượt thích / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / lớn / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết thắc mắc cho hồ hết câu vấn đáp sau

…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school lớn the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps và a phone card.

…………………………………………………………….

Tim is my pen pal in England.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

…………………………………………………………….

Lan often goes to lớn the library in her miễn phí time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go to lớn the movies twice a month.

Xem thêm: 13 Cách Làm Thế Nào Cho Phụ Nữ Lên Đỉnh, 7 Cách Làm Phụ Nữ Lên Đỉnh Dành Cho Phái Mạnh

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 7 

Bài 1: Điền một từ tương thích vào nơi trống để xong đoạn văn sau

Minh is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town and his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, & it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minh goes to school (8)………… bike. Minh is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents & his friends in Bac Giang.

Bài 2: thực hiện từ gợi nhắc để viết thành câu trả chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu dùng từ gợi ý

What about going to the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What bởi you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary like best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?

Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

phái nam works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: tìm kiếm lỗi sai và sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half and past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you lượt thích your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: chia dạng đúng của các từ trong ngoặc

This dress is the ……………….. Of three dresses. (expensive) He has ……………….. Money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. Than tet holiday. It’s the ……………….. Holiday. (long)Tom is……………….. Than Peter (intelligent)My father drinks ……………….. Beer than his friends. (little)She works ……………….. Hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. Than my watch. (good) phái mạnh is ……………….. In his class. (tall) Ho bỏ ra Minh thành phố is ……………….. Than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: chọn từ tất cả âm gạch men chân khác với hầu hết từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. Want A. Brush B. uncle C. uniform D. Bus A. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. Two A. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. Water A. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have lot of friends.

…………………………………………………………….

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’clock.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Bài 3: Điền từ tương thích để xong xuôi câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… khổng lồ bed early . ………… don’t you come lớn my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long bay ? Would you like ………… badminton ? I want ………… a new bike. ………… does Nga have Math? On Tuesday & Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… lớn use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn lời giải đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is 

My sister loves …… stamps.

A. Collect B. To lớn collect C. Collecting

3. I …… come and see you sometime.

A. Will B. Am C. Don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I like, too B. So lượt thích C. I am, too

Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children khổng lồ learn. She is a …… 

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. Shop assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, …… activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is …… interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up and have my ……

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

vì chưng Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. Students B. Vacations C. Farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Phụ Nữ Dễ Lên Đỉnh Khi Yêu Nhất, 7 Tư Thế Phụ Nữ Dễ Lên Đỉnh Nhất

A. With B. For C. At 

Bài 5: chia dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

Could you (show)……………….. Me the way lớn the bus stop? Lan và Hoa (go)……………….. Lớn the post office now. He (phone)……………….. His parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. A phone card. I (mail)……………….. This letter tomorrow.

Hi vọng đông đảo đề ôn tập mà bài viết cung cấp cho trên đây sẽ giúp chúng ta học sinh trau dồi thêm con kiến thức của bản thân mình để lạc quan hơn trong câu hỏi học giờ đồng hồ Anh cũng tương tự trong những kì thi. Chúc các bạn học tốt!