mùa thu trong tiếng anh

Các mùa vô giờ Anh là một trong chủ thể không xa lạ, thông thường xuất hiện nay vô văn viết lách cũng giống như các cuộc đối thoại mỗi ngày. Tuy nhiên, với những kể từ vựng về từng mùa vô giờ Anh nào? Hãy nằm trong Langmaster tò mò cụ thể ngay lập tức sau đây.

Xem thêm: LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH THEO 33 CHỦ ĐỀ ĐƠN GIẢN VÀ THÚ VỊ NHẤT

Bạn đang xem: mùa thu trong tiếng anh

1. Chi tiết kể từ vựng từng mùa vô giờ Anh

1.1 Từ vựng từng mùa vô năm vày giờ Anh

Dưới đó là cụ thể về kể từ vựng từng mùa vô năm vày giờ Anh nhằm các bạn tham lam khảo:

 • Spring /sprɪŋ/: Mùa xuân
 • Summer /ˈsʌmər/: Mùa hè
 • Autumn / Fall /ˈɔtəm/  – /fɔl/: Mùa thu
 • Winter /ˈwɪntər/: Mùa đông

null

Từ vựng từng mùa vô năm vày giờ Anh

Xem thêm:

 • TỔNG HỢP 50+ TỪ VỰNG VỀ THỜI TIẾT TRONG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT
 • “TẤT TẦN TẬT” VỀ CÁCH VIẾT NGÀY THÁNG TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

1.2 Từ vựng dùng làm mô tả từng mùa vô giờ Anh

Ngoài những kể từ vựng từng mùa vô giờ Anh phía trên thì chớ bỏ dở những kể từ dùng làm mô tả 4 mùa giờ Anh ngay lập tức sau đây nhé:

 • Rainy /reɪni/: Có mưa
 • Cloudy /ˈklaʊdi/: đa phần mây
 • Windy /ˈwɪndi/: đa phần gió
 • Sunny /ˈsʌni/: Có nắng
 • frosty / ˈfrɔːsti/: Giá rét
 • Hot / hɑːt/: Nóng
 • Stormy /ˈstɔːrmi/: Có bão
 • Dry /draɪ/: Khô ráo
 • Rainbow / ˈreɪnboʊ/: Cầu vồng

80 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG VỀ CÁC MÙA TRONG NĂM - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

 • climate change /  ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/: Biến thay đổi khí hậu
 • sunshine / ˈsʌnʃaɪn/: Ánh nắng
 • Sun /sʌn/: Mặt trời
 • thunderstorm / ˈθʌndərstɔːrm/: Bão tố, cơn giông
 • Hot /hɑːt/: Nóng
 • Wet /wet/: Ẩm ướt
 • Cold /koʊld/: Lạnh
 • Lightning /ˈlaɪtnɪŋ /: Tia chớp
 • Flood /flʌd/: Tuyết
 • Snow /snoʊ/: Tuyết
 • Thunder /ˈθʌndər/: Sấm sét
 • Foggy /ˈfɔːɡi/: Có sương mù

null

Từ vựng dùng làm mô tả từng mùa vô giờ Anh

1.3 Từ vựng về những mon vô 4 mùa

Dưới đó là cụ thể những kể từ vựng những mon vô 4 mùa vô giờ Anh nhằm những chúng ta có thể tham lam khảo:

1.3.1 Mùa xuân

 • January /ˈʤænjʊəri/: Tháng 1
 • February /ˈfɛbrʊəri/: Tháng 2
 • March /mɑːʧ/: Tháng 3

1.3.2 Mùa hạ

 • April /ˈeɪprəl/: Tháng 4
 • May /meɪ/: Tháng 5
 • June /ʤuːn/: Tháng 6

null

1.3.3 Mùa thu

 • July /ʤʊˈlaɪ/: Tháng 7
 • August /ˈɔːɡəst/: Tháng 8
 • September /sɛpˈtɛmbə/: Tháng 9

1.3.4 Mùa đông

 • October /ɒkˈtəʊbə/: Tháng 10
 • November /nəʊˈvɛmbə/: Tháng 11
 • December /dɪˈsɛmbə/: Tháng 12

1.4 Từ vựng mô tả đặc thù của từng mùa vô giờ Anh

Dưới đó là cụ thể những kể từ vựng mô tả từng mùa vô giờ Anh nhằm những chúng ta có thể tham lam khảo:

1.4.1 Mùa xuân

 • Lunar New Year /ˈluːnə njuː jɪə/: Tết nguyên vẹn đán
 • The New Year /ðə njuː jɪə/: Năm mới
 • New Year’s Eve /njuː jɪəz iːv/: Giao thừa
 • Rose /rəʊz/: Hoa hồng
 • Peach blossom /piːʧ ˈblɒsəm/: Hoa đào
 • Apricot blossom /ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm/: Hoa mai
 • Fine /faɪn/: Thời tiết đẹp
 • Dull /dʌl/: đa phần mây
 • Gentle /ˈʤɛntl/: Gió nhẹ
 • Foggy /ˈfɒɡi/: Có sương mù
 • Raining /ˈreɪnɪŋ/: Đang mưa
 • Drizzle /ˈdrɪzl /: Mưa phùn
 • There's not a cloud in the sky /ðeəz nɒt ə klaʊd ɪn ðə skaɪ/: Trời ko gợn bóng mây
 • It's clearing up /ɪts ˈklɪərɪŋ ʌp/: Trời đang được quang đãng dần

null

Từ vựng mô tả đặc thù của mùa xuân  vô giờ Anh

1.4.2 Mùa hạ

 • Summer break /ˈsʌmə breɪk/: Nghỉ hè
 • Sunbathe /ˈsʌnˌbeɪð/: Tắm nắng
 • Beach /biːʧ/: Bãi biển
 • Sun /sʌn/: Mặt trời
 • Sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/: Kính râm
 • Heat wave /hiːt weɪv/: Đợt nóng
 • Drought /draʊt/: Hạn hán
 • Sunbathe (Bask) /ˈsʌnˌbeɪð (bɑːsk)/: Tắm nắng
 • Dip /dɪp/: Nhúng
 • Beach /biːʧ/: Bãi biển
 • Sunny /ˈsʌni/: Nắng
 • Cloudy /ˈklaʊdi/: đa phần mây
 • Windy /ˈwɪndi/: đa phần gió
 • Stormy /ˈstɔːmi/: Có bão
 • Flood /flʌd/: Lũ
 • Overcast /ˈəʊvəkɑːst/: U ám
 • Hailing /ˈheɪlɪŋ/: Đang mưa đá
 • It's starting to lớn rain /ɪts ˈstɑːtɪŋ tuː reɪn/: Trời chính thức mưa rồi
 • It's stopped raining /ɪts stɒpt ˈreɪnɪŋ/: Trời tạnh mưa rồi
 • It's pouring with rain /ɪts ˈpɔːrɪŋ wɪð reɪn/: Trời đang được mưa to lớn lắm
 • The sun's shining /ðə sʌnz ˈʃaɪnɪŋ/:  Trời đang được nắng

null

Từ vựng mô tả đặc thù của ngày hè vô giờ Anh

1.4.3 Mùa thu

 • Leaves /liːvz/: Những cái lá
 • Mid-Autumn Festival /mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/:  Lễ hội trung thu
 • Lantern /ˈlæntən/: Đèn lồng
 • Lion dance /ˈlaɪən dɑːns/:   Múa lân
 • Grapefruit /ˈɡreɪpˌfruːt/: Quả bưởi
 • There's a strong wind /ðeəz ə strɒŋ wɪnd/: Trời đang xuất hiện bão táp mạnh
 • The sky's overcast /ðə skaɪz ˈəʊvəkɑːst/: Trời u ám
 • That sounds lượt thích thunder /ðæt saʊndz laɪk ˈθʌndə/: Nghe như thể sấm
 • That's lightning /ðæts ˈlaɪtnɪŋ/: Có chớp
 • Dry /draɪ/: Khô
 • Rainbow /ˈreɪnbəʊ/: Cầu vồng
 • Misty /ˈmɪsti/:  đa phần sương muối
 • Foggy /ˈfɒɡi/: đa phần sương mù
 • Gale /ɡeɪl/: Gió giật
 • Tornado /tɔːˈneɪdəʊ/: Lốc xoáy
 • Hurricane /ˈhʌrɪkən/: Cuồng phong

null

Từ vựng mô tả đặc thù của ngày thu vô giờ Anh

1.4.4 Mùa đông

 • Snow /snəʊ/: Tuyết
 • Snowman /ˈsnəʊmən/: Người tuyết
 • Christmas (Noel, Xmas) /ˈkrɪsməs (nəʊˈɛl, ˈkrɪsməs)/ˈkrɪsməs (nəʊˈɛl, ˈkrɪsməs)/: Lễ giáng sinh
 • Christmas trees /ˈkrɪsməs triːz/: Cây thông Noel
 • Santa Claus /ˈsæntə klɔːz/: Ông già nua Noel
 • Holly /ˈhɒli/: Hoa huệ
 • Mittens /ˈmɪtnz/: Găng tay
 • Snowing /ˈsnəʊɪŋ/: Đang với tuyết
 • Cold /kəʊld/:  Lạnh
 • Chilly /ˈʧɪli/: Lạnh thấu xương
 • Frosty /ˈfrɒsti/:  Giá rét
 • Ice /aɪs/: Băng
 • Sleet /sliːt/: Mưa tuyết
 • Snowflake /ˈsnəʊfleɪk/: Bông tuyết

null

Từ vựng mô tả đặc thù của ngày đông vô giờ Anh

2. Giới kể từ thông thường cút với từng mùa, những tháng

Đối với từng mùa vô giờ Anh thì tiếp tục thông thường cút với giới kể từ “in”. Cụ thể như: In Spring, in Summer, in Fall hoặc In Winter,...

Ngoài rời khỏi, Khi đứng trước những mon thì tất cả chúng ta cũng dùng giới kể từ “in”: In January, in October,...

Tuy nhiên, Khi đứng trước thời điểm ngày, mon thì tất cả chúng ta tiếp tục dùng giới kể từ “on”. Cụ thể:On 2nd July, On the 1st of January,...

3. Cách căn vặn đáp về từng mùa vô giờ Anh

Cấu trúc về thắc mắc mùa vô giờ Anh: What’s the weather lượt thích in + thương hiệu mùa?

Cấu trúc trả lời: It’s (usually) + kể từ vựng mô tả thời tiết

Ví dụ:

 • What’s the weather lượt thích in summer?

      ->  It is often hot in the summer. The temperature usually ranges from 28 to lớn 38 degrees Celsius. (Nó thông thường xuyên giá buốt vô ngày hè. Nhiệt chừng thông thường xấp xỉ kể từ 28 cho tới 38 chừng C. )

 • What’s the weather lượt thích in fall?

     -> It is usually cool in the fall. This is also the season with the most beautiful climate of the year. You will enjoy the weather that crosses between the summer heat and the winter cold. The weather will be a bit chilly, cool. (Nó thông thường đuối mẽ vô ngày thu. Đây cũng chính là mùa với nhiệt độ đẹp tuyệt vời nhất vô năm. Quý khách hàng sẽ tiến hành tận thưởng không khí kí thác thân thiết dòng sản phẩm giá buốt ngày hè và dòng sản phẩm giá tiền ngày đông. Thời tiết tiếp tục khá se giá tiền, đuối mẽ.)

null

Cách căn vặn đáp về từng mùa vô giờ Anh

4. Một vài ba idioms về từng mùa vô giờ Anh

Ngoài kể từ vựng về từng mùa vô giờ Anh thì việc mò mẫm hiểu những idioms tương quan cũng vô nằm trong cần thiết. Hãy nằm trong Langmaster mò mẫm hiểu cụ thể ngay lập tức sau đây nhé.

4.1 Idioms về mùa xuân

Dưới đó là những idioms về ngày xuân nhằm chúng ta có thể tham lam khảo:

 • Be full of the joys of spring /biː fʊl ɒv ðə ʤɔɪz ɒv sprɪŋ/: Sự niềm hạnh phúc, hí hửng vẻ
 • A spring in someone’s step /ə sprɪŋ ɪn ˈsʌmwʌnz stɛp/: Sự phấn khởi, năng lượng
 • Spring to lớn mind /sprɪŋ tuː maɪnd/: Sự xuất hiện nay của người nào bại hoặc dòng sản phẩm gì
 • No spring chicken /nəʊ sprɪŋ ˈʧɪkɪn/: Không còn con trẻ (chỉ tuổi)

4.2 Idioms về mùa hạ

Dưới đó là những idioms về ngày hè nhằm chúng ta có thể tham lam khảo:

 • Take a shine to lớn someone /teɪk ə ʃaɪn tuː ˈsʌmwʌn/: Mến mộ, yêu thương quí ai bại kể từ lần thứ nhất gặp gỡ nhau
 • Make hoặc while the sun shines /meɪk heɪ waɪl ðə sʌn ʃaɪnz/: Nắm bắt cơ hội
 • Come rain or shine /kʌm reɪn ɔː ʃaɪn/: Dù sao cút chăng nữa thì vẫn tiếp tục như thế
 • A drop in the ocean/bucket /ə drɒp ɪn ði ˈəʊʃən/ˈbʌkɪt/: Chẳng quý giá bao nhiêu

null

Một vài ba idioms về từng mùa vô giờ Anh

4.3 Idioms về mùa thu

Dưới đó là những idioms về ngày thu nhằm chúng ta có thể tham lam khảo:

 • Old Chestnut /əʊld ˈʧɛsnʌt/: Chuyện đang được qua
 • Turn over a new leaf /tɜːn ˈəʊvər ə njuː liːf/: Sự thay cho thay đổi theo phía tích cực
 • Autumn Year /ˈɔːtəm jɪə: ɛsự ˈʤi/: Sự già nua cút, hiện tượng cũ kỹ
 • Drive someone nuts /draɪv ˈsʌmwʌn nʌts/: Hành động thực hiện ai bại bực mình

4.4 Idioms về mùa đông

Dưới đó là những idioms về ngày đông nhằm chúng ta có thể tham lam khảo:

Xem thêm: ta phong thần trong trò chơi kinh dị

 • The tip of the iceberg /ðə tɪp ɒv ði ˈaɪsbɜːɡ/: Bề nổi của một yếu tố nào là đó
 • Break the ice /breɪk ði aɪs/: Phá vỡ khoảng không gian ngượng ngùng
 • Get/have cold feet /ɡɛt/hæv kəʊld fiːt/: Lo lắng, bể chồn
 • Give someone the cold shoulder /ɡɪv ˈsʌmwʌn ðə kəʊld ˈʃəʊldə/: Sự giá tiền nhạt nhẽo, phớt lờ ai đó

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

5. Đoạn văn mô tả từng mùa vô giờ Anh

5.1 Cha viên nội dung bài viết về 4 mùa vày giờ Anh ngắn ngủi gọn

Đối với 1 nội dung bài viết mô tả về mùa vô giờ Anh thì sẽ tiến hành chia thành 3 phần: ngỏ bài xích, thân thiết bài xích và kết bài xích. Theo bại, từng phần tiếp tục bao hàm những nội dung cụ thể:

 • Phần ngỏ bài: Giới thiệu cộng đồng về mùa bạn thích viết lách. Đó là mùa nào? Cảm nhận cộng đồng của doanh nghiệp về mùa này như vậy nào?
 • Phần thân thiết bài: Đây là phần các bạn sẽ mô tả cụ thể về mùa bạn thích viết lách. Cụ thể như: Điểm sáng không khí của mùa bại, mùa này thường xuất hiện nay vào lúc thời hạn nào là và người xem thông thường làm những gì vô từng mùa đó? 
 • Phần kết bài: Tóm gọn gàng lại và nếu như cảm tưởng cộng đồng của doanh nghiệp về mùa này.

5.2 Đoạn văn hình mẫu về 4 mùa vô năm giờ Anh

Bài 1: Mùa Xuân

Of the four seasons, my favorite season is spring. Because this is the season with the most beautiful climate of the year.

Spring usually runs from January to lớn March. At this time, the weather will be a bit chilly, there are light spring rainy days. It's the season of hundreds of flowers, the season of the ups and downs. Therefore, this is also considered the beginning of the year.

Spring is also the time of the Lunar New Year. This is the time when every family will clean, refurbish their house and celebrate the new year. Wishing each other a very happy, prosperous and full new year. Perhaps that is why spring is also considered a season of reunion.

I love spring, because not only Tet but also because the weather is pleasant and cool.

null

Đoạn văn hình mẫu về ngày xuân vô giờ Anh

Dịch: 

(Trong 4 mùa thì mùa em yêu thương quí nhất là ngày xuân. Bởi đó là mùa với nhiệt độ đẹp tuyệt vời nhất vô năm.

Mùa xuân thông thường chính thức từ thời điểm tháng Giêng cho tới mon Ba. Lúc này, không khí tiếp tục khá se giá tiền, với những ngày mưa xuân nhẹ nhõm. Là mùa của trăm hoa đua nở, mùa của việc đâm chồi nảy lộc. Vì thế, phía trên cũng khá được xem như là mùa khởi điểm vô năm.

Mùa Xuân cũng chính là thời khắc của Tết Nguyên Đán. Đây là cơ hội từng mái ấm gia đình tiếp tục vệ sinh, tân trang lại ngôi nhà cửa ngõ và vui vầy đón năm mới tết đến. Chúc lẫn nhau 1 năm mới nhất thiệt niềm hạnh phúc, vui vầy và đầy đủ đẫy. Có lẽ chủ yếu vì vậy nhưng mà ngày xuân cũng khá được xem như là mùa của việc sum họp.

Em yêu thương quí ngày xuân, cũng chính vì không chỉ có với Tết mà còn phải vì như thế không khí thoải mái, thoáng mát nữa.)

Bài 2: Mùa hạ

Referring to lớn summer, you will probably immediately think of the sweltering heat and relentless rains. Perhaps, that is also the unique point of this season that makes everyone "remember".

Summer is the hottest season of the year. In this season, you will experience sweltering heat, temperatures up to lớn 40 degrees Celsius. The heat seems to lớn burn everything. In addition, sudden rains often appear, softening those sweltering heat.

In addition to lớn the heat, summer is also a long-term vacation for students. At this time, you will have more time to lớn have fun with your family, travel, bring the most interesting experiences.

Although it is an uncomfortable hot season, summer is a "rechargeable" season for young people.

Dịch: 

(Nhắc cho tới ngày hè, chắc rằng các bạn sẽ suy nghĩ ngay lập tức cho tới dòng sản phẩm giá buốt oi ả, những trận mưa ngẫu nhiên. Có lẽ, này cũng đó là điểm khác biệt riêng rẽ của mùa này khiến cho người nào cũng "nhớ nhung".

Mùa hè là mùa giá buốt nhất vô năm. Vào mùa này, các bạn sẽ được trải qua sự nóng nực oi ả, nhiệt độ chừng lên tới 40 chừng C. Cái nóng ran như ham muốn thiêu thắp cút tất cả. Dường như, những trận mưa ngẫu nhiên cũng thông thường xuất hiện nay, thực hiện nhẹ nhõm cút những cơn giá buốt oi ả bại.

Ngoài sự nóng nực thì ngày hè còn là một mùa ngủ lâu dài của chúng ta học viên, SV. Lúc này, các bạn sẽ có khá nhiều thời hạn hí hửng nghịch ngợm nằm trong mái ấm gia đình, cút du ngoạn, mang lại nhiều thưởng thức thú vị nhất.

Dù là mùa nóng nực không dễ chịu tuy nhiên ngày hè lại là mùa "nạp năng lượng" so với chúng ta con trẻ.)

Bài 3: Mùa thu

Autumn is considered the back to lớn school season and also the most romantic season of the year. This is also my favorite season.

Autumn usually begins in July and ends in September. This is the transition period between the heat of summer and the cold of winter. Therefore, the weather is extremely cool and comfortable. In particular, in the fall, all the trees begin to lớn put on a "new shirt". It is no longer the lush green of summer, but in return is a strangely romantic golden color.

Besides, autumn is also the back-to-school season, the time when students start a new school year and meet again, ending a long summer vacation.

Perhaps because of the above, autumn is always the most popular season of the year.

null

Đoạn văn hình mẫu về ngày thu vô giờ Anh

Dịch:

(Mùa thu sẽ là mùa tựu ngôi trường và cũng chính là mùa thắm thiết nhất vô năm. Đây cũng chính là mùa nhưng mà bản thân yêu thương quí nhất.

Mùa thu thông thường chính thức vô mon 7 và kết thúc giục vô mon 9. Đây là khoảng chừng thời hạn kí thác thân thiết dòng sản phẩm nóng nực của ngày hè và dòng sản phẩm giá tiền giá bán của ngày đông. Vì thế, không khí vô nằm trong thoáng mát, tự do thoải mái. điều đặc biệt, vô ngày thu, toàn cỗ cây cỏ chính thức phủ lên mình một cái "áo mới". Không còn là sự việc xanh lơ tươi tỉnh mơn mởn của ngày hè, nhưng mà thay đổi lại là một trong gold color óng thắm thiết cho tới kỳ lạ. 

Bên cạnh bại, ngày thu cũng chính là mùa tựu ngôi trường, là thời hạn những em học viên chính thức năm học tập mới nhất và hội ngộ nhau, kết thúc giục một kỳ ngủ hè nhiều năm. 

Có lẽ cũng chủ yếu vì như thế những điều bên trên nhưng mà ngày thu luôn luôn là mùa rất được quan tâm nhất vô năm.)

Bài 4: Mùa đông

Winter is the coldest season of the year, and this is also my favorite season.

Winter is the last season of the year, at this time the weather is quite cold, there are frequent monsoons that make the weather colder and colder. Especially in the mountainous areas, there is also snowfall. Therefore, in winter, it is necessary to lớn wear a lot of clothes, towels and socks. However, in winter, there are many special holidays such as Christmas and Halloween. It is the time when couples meet, family members are reunited. Maybe that's why sánh many people love winter sánh much.

Dịch: 

Xem thêm: sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn

(Mùa nhộn nhịp là mùa giá tiền nhất vô năm, và đó cũng là mùa nhưng mà em yêu thương quí nhất.

Mùa nhộn nhịp là mùa sau cùng vô năm, thời điểm hiện nay không khí khá giá tiền, thông thường xuyên với những mùa gió mùa rét kéo về khiến cho không khí càng ngày càng giá tiền rộng lớn. điều đặc biệt ở những vùng núi thì còn xuất hiện nay tuyết rơi. Vì thế, vô ngày đông thì rất cần được đem thật nhiều ăn mặc quần áo, khăn và treo vớ nữa. Tuy nhiên, ngày đông thì lại sở hữu thật nhiều ngày nghỉ lễ đặc trưng như lễ giáng sinh, halloween. Là thời hạn những cặp đôi bạn trẻ gặp gỡ nhau, những member vô mái ấm gia đình được vui vầy.  Có lẽ này là nguyên do khiến cho nhiều tình nhân quí ngày đông cho tới vậy.)

Phía bên trên là toàn cỗ kể từ vựng và cơ hội mô tả các mùa vô giờ Anh để chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Hy vọng sẽ hỗ trợ upgrade vốn liếng kể từ vựng và kĩ năng tiếp xúc giờ Anh mỗi ngày của doanh nghiệp. Dường như, nhớ rằng triển khai bài test chuyên môn giờ Anh online bên trên Langmaster nhằm Reviews chuyên môn giờ Anh của tớ một cơ hội đúng đắn nhất và xây đắp trong suốt lộ trình học tập phù phù hợp với bản thân nhé.