MODULE TH 36 - CÁC GIẢI PHÁP SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GVCN

     

Module TH 36: Kĩ năng xử lý các trường hợp sư phạm trong công tác làm việc giáo dục học viên của người giáo viên nhà nhiệm - Nguyễn Thị Vân Hương nắm rõ các khả năng xử lí trường hợp sư phạm của fan GVCN trong công tác làm việc quản lí và giáo dục và đào tạo học sinh. Module triệu tập vào các vấn đề cơ bản như khái niệm, phân loại tình huống sư phạm; tiến trình xử lí các tình huống sư phạm; các yêu ước cơ bản khi giải quyết các tình huống...
Bạn đang xem: Module th 36 - các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người gvcn

*

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 36: Kĩ năng giải quyết các trường hợp sư phạm trong công tác giáo dục học viên của tín đồ giáo viên công ty nhiệm
NGUY$N TH( V*N H+,NGModule TH 36 kÜ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng s− ph¹m trong c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh cña ng−êi gi¸o viªn chñ nhiÖm CÁC GI ẢI p. HÁP SƯ PHẠM vào CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | 95 A. GIỚI THIỆU TỔNG quan tiền GVCN là m(t ch,c danh 012c 03t ra 05 ph7c v7 công tác làm việc 0ào t=o cùng qu
n sau: — search hi5u cùng nfm vQng HS trong lgp vV mKi m3t 05 bao gồm biHn pháp th ch,c giáo d7c gần kề vgi 0Ii t12ng, nhMm thúc 0jy sk tiln b( cRa tmng HS với cRa c
n, o(i Thilu niên TiVn phong Hp Chí Minh và những th ch,c làng mạc h(i không giống có tương quan trong ho=t 0(ng d=y hKc với giáo d7c HS cRa lgp bản thân chR nhiHm. — NhLn xét, 0ánh giá, xlp lo=i HS cuIi kì cùng cuIi num hKc, 0V nghv khen th1wng với kx luLt HS, 0V nghv list HS 012c lên lgp, các HS ph
i w l=i lgp, trả chxnh viHc ghi vào sh 0i5m và hKc b= HS. — gia nhập h1gng dzn ho=t 0(ng tLp th5, ho=t 0(ng giáo d7c với rèn luyHn HS do nhà tr1Sng th ch,c. — v.v... O5 tất cả th5 thkc hiHn tIt nhiHm v7, ng1Si GVCN cn hình thành cho chính mình nhiVu phjm chJt, nung lkc. M(t trong nhQng nung lkc ca b
n cRa ng1Si GV 05 thkc hiHn tIt nhiHm v7, ch,c trách cRa mình là n!ng l%c giáo d+c HS Nung lkc này 012c th5 hiHn c7 th5: hi5u HS, truyVn 0=t, say mê HS, . Thuylt ph7c, th ch,c, ,ng x nung x| lí tình huIng trong công tác làm việc giáo d7c HS là m(t vào nhQng gi
i pháp tung c1Sng nung lkc làm công tác làm việc GVCN lgp. Module này sn hiểu rõ các k} nung x| lí tình huIng s1 ph=m cRa ng1Si GVCN trong công tác qu
n lí cùng giáo d7c HS.96 | MODULE TH 36 B. MỤC TIÊU — Phân lo(i *+,c những tình hu2ng s+ ph(m; — N9m rõ các yêu c>u khi gi
i quyBt những tình hu2ng s+ ph(m cI thK trong công tác chM nhiNm lEp. C. NỘI DUNG MIc *ích chM yBu cMa module là trang bS đến hTc viên mUt thành phố hà nội th2ng kiBn thVc lí luWn với nhXng kY nZng c< b
n nh+ khái niNm, phân lo(i tình hu2ng s+ ph(m; quy trình xb lí các tình hu2ng s+ ph(m; các yêu c>u c< b
i quyBt những tình hu2ng,... Module ccng giEi thiNu mUt s2 tình hu2ng thdc tB trong công tác giáo dIc HS *K htc viên gồm thK phân tích các tình hu2ng với vWn dIng nó vào công tác giáo dIc HS.Nội dung 1 TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM vào CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚPHoạt đụng 1. Tiếp cận gần như khái niệm cơ bản1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 — HiKu *+,c những khái niNm c< b
n v` tình hu2ng, tình hu2ng gồm v_n *`, tình hu2ng s+ ph(m. — Phân biNt *+,c tình hu2ng s+ ph(m vEi tình hu2ng thông th+gng.2. THÔNG TIN CƠ BẢN1. Sự việc V_n *` là mUt ph(m trù tjng *+,c bàn *Bn vào mTi lYnh vdc cMa cuUc s2ng làng mạc hUi. Theo các nhà trung ương lí hTc, nhỏ ng+gi chm tích cdc t+ duy lúc *Vng tr+Ec mUt v_n *`, mUt nhiNm vI c>n ph
i quyBt. V y v_n *` là gì? các Mác viBt: “VGn HI chJ xuGt hiLn khi nào Hã hiện ra HiIu kiLn HO gi"i quy+t chúng”. Hs ChM tSch nói: “Khi tất cả viLc gì CÁC GI ẢI p. HÁP SƯ PHẠM trong CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | 97 mâu thu&n, lúc ph,i tìm phương pháp gi,i quy3t chúng, t5c là bao gồm v:n ;t câu h?i n,y sinh tốt ;BCc ;Dt ra cho chG thH mà chG thH chBa bi3t lJi gi,i tK trBLc cùng ph,i tìm tòi, sáng sủa tNo lJi gi,i, nhBng chG thH ;ã bao gồm sPn m>t sQ phBRng tiSn ban ;Tu ;H sU dWng ưng ý hCp vào sY tìm tòi ;ó” <7, tr 27>. Theo những tác gi
i quy+t trong vDn EF. Ví bởi vì nhV Hoàng Phê và các cGng sr mang đến rsng: “V:n ;2. Tình huống Theo T% &i(n Ti*ng Vi-t n/m 2008: “Tình hu&ng là trả c,nh di/n bi1n, th45ng b6t l7i, c8n 9&i phó” , hay nói phương pháp khác: — Tình hu
ng các sC ki-n phía bên ngoài có quan h- vci chV th(, bao gồm tác ddng thúc &fy chV th( &ó. Trong quan h- ko gian, tình hu


Xem thêm: Những Đồ Dùng Cần Thiết Khi Đi Học Đại Học Tập Cần Thiết Cho Tân Sinh Viên

ng là nói tci mRt sC ki-n thCc t* một cách khách quan nào &ó xuLt hi-n, &kt ra yêu cNu phPi xl lí, giPi quy*t mRt cách cd th(. Trong cuRc s
ng &( th( hi-n mRt sC ki-n &Rt bi*n trong quy trình vhn &Rng, phân phát tri(n hokc &( th( hi-n ý chí phPi giPi quy*t mRt vLn &m nào &ó ko bình thIJng, xPy ra trong quy trình vhn &Rng, phân phát tri(n cVa thCc tiGn.3. Trường hợp có sự việc Cho &*n nay, tất cả nhimu công trình nghiên cSu vm tình hu
ng tất cả vLn &m là gì” csng &IMc tra cứu hi(u và lí giPi nhimu giải pháp khác nhau. Rubinstein C.L nhLn mTnh rvng tI duy chw bxt &Nu i nng gồm vLn &m” luôn luôn chSa &Cng mRt nRi dung cNn xác &>nh, mRt nhi-m vd cNn giPi quy*t, mRt vIcng mxc cNn toá gy... Và vì vhy, k*t quP cVa vi-c nghiên cSu với giPi quy*t tình hu
ng bao gồm vLn &m sz là nhKng tri thSc mci hokc phIng bao gồm vLn &m” là mRt dTng &kc bi-t cVa sC tác &Rng qua lTi giKa chV th( cùng khách th(, &IMc &kc trIng bii mRt trTng thái vai trung phong lí xuLt hi-n i chV th( trong khi giPi quy*t mRt bài bác toán, nhưng vi-c CÁC GI ẢI p. HÁP SƯ PHẠM vào CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | 99 gi"i quy"t v*n ,- ,ó l0i c2n ,"n tri th5c m7i, bí quyết th5c hành ,;ng m7i ch !"ng h!"ng c) b+n, nh-ng v/n 0 tất cả tính t/t y5u, tính quy lu9t, ko th tính h5t !?c nh-ng s> kiBn ko bình th!"ng, nh-ng “cái ngFu nhiên” trong quy trình phát tri kiBn ko bình th!"ng ó là tình huOng. TQ khái niBm tình huOng, tQ Sc ic ch/t là gi+i quy5t v/n 0 cTa công tác giáo dic HS vào tình huOng. Tình huOng s! phVm cht !?c gi+i quy5t khi v/n 0 cTa công tác làm việc giáo dic HS - tlc v/n 0 s! phVm vào tình huOng !?c chT th3. NHIỆM VỤ CỦA HOẠT ĐỘNG 1 1. L"p b%ng đối chiếu tình hu/ng s0 ph1m và tình hu/ng thông th06ng. đến ví d; minh ho1 mang đến m>i lo1i. Tình hu(ng thông th,-ng Tình hu(ng s, ph0mGi"ngKhácVí d- 2. Gồm ý kiCn mang đến rEng tình hu/ng s0 ph1m là tình hu/ng gồm vFn GH. Anh, chK tất cả GLng ý vMi ý kiCn Gó không? vị sao?102 | MODULE TH 36Hoạt cồn 2: Phân nhiều loại tình huống1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 — N#m %&"c những cách phân lo0i tình hu5ng, tình hu5ng s& ph0m. — Phân tích các lo0i tình hu5ng s& ph0m vào th=c t>.2. THÔNG TIN CƠ BẢN1. Phân loại trường hợp Có nhiAu phương pháp phân lo0i tình hu5ng1.1. địa thế căn cứ theo tính vụ việc của trường hợp có: — Tình hu5ng %úng không nên (mâu thuFn) — Tình hu5ng phHn chưng — Tình hu5ng nghJch lí — Tình hu5ng......1.2. địa thế căn cứ theo tính ngắn gọn xúc tích của vấn đề hoàn toàn có thể có: — Tình hu5ng %5i tho0i — Tình hu5ng nghJch lí — Tình hu5ng nhKng s= kiMn mâu thuFn — Tình hu5ng tranh luNn biMn chOng — Tình hu5ng phía 2 bên cùng tranh luNn và phía hai bên cùng %úng1.3. Căn cứ vào phạm vi sự việc có: — Tình hu5ng thông th&Ung — Tình hu5ng bao gồm vVn %A — Tình hu5ng s& ph0m2. Phân loại trường hợp sư phạm CWng nh& tình hu5ng, tình hu5ng s& ph0m có nhiAu cách phân lo0i khác nhau.2.1. Dựa vào tác dụng của thầy giáo khi tham gia các vận động giáo dục học viên Trong công tác giáo dYc HS, ng&Ui GV cùng m^t thời gian th=c hiMn nhiAu chOc n_ng nh&: QuHn lí toàn diMn HS; Thi>t k> ph&cng h&dng, k> ho0ch giáo dYc HS; Xây d=ng tNp thg HS; Ph5i h"p vdi những l=c l&"ng giáo dYc; Kigm tra, %ánh giá bán ho0t %^ng giáo dYc HS,... Nên bao gồm nhKng tình hu5ng t&cng Ong nh&: CÁC GI ẢI p. HÁP SƯ PHẠM vào CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | 103 Ch1c nGng phụ vương GV trong giáo dMc HS Tình hu&ng trong qu0n lí toàn diQn HS Tình hu&ng trong thiDt kD ph).ng h)Rng với xây d9ng kD ho+ch giáo dMc HS Tình hu&ng vào viQc xây d9ng tUp th7 HS Tình hu&ng vào viQc ph&i hBp những l9c l)Bng giáo dMc Tình hu&ng vào viQc ki7m tra, -ánh giá chỉ ho+t -Wng giáo dMc HS2.2. Dựa vào bộc lộ của trường hợp nói tầm thường và tình huống sư phạm nói riêng, bao gồmTình hu&ng s) ph+m -.n gi0n Tình hu&ng s) ph+m ph1c t+pTình hu&ng s) ph+m ko nguy Tình hu&ng s) ph+m nguy hi7mhi7mTình hu&ng s) ph+m tích c9c Tình hu&ng s) ph+m tiêu c9cTình hu&ng s) ph+m nhưng mà v=n -> trong Tình hu&ng s) ph+m nhưng mà v=n -> trongtình hu&ng -ã -)Bc gi0i quyDt tình hu&ng ch)a -)Bc gi0i quyDt104 | MODULE TH 362.3. Nhờ vào tính chất của trường hợp nói phổ biến và tình huống sư phạm nói riêng, gồm 1 Tình hu&ng s) ph+m tất cả tính bBt ngC 2 Tình hu&ng s) ph+m gồm tính ko phù h4p TÍNH CH&T 3 Tình hu&ng s) ph+m tất cả tính xung 67t C"A TÌNH HU+NG 4 Tình hu&ng s) ph+m bao gồm tính l9a ch;n 5 Tình hu&ng s) ph+m bao gồm tính bác bỏ b> 6 Tình hu&ng s) ph+m tất cả tính gi
6Anh2.4. Dựa vào đối tượng tạo ra tình huống, bao gồm Tình hu&ng s) ph+m Tình hu&ng s) ph+m 6a ph)Dng 6Dn ph)Dng FGI TIJNG Tình hu&ng s) ph+m tuy vậy ph)Dng CÁC GI ẢI phường HÁP SƯ PHẠM trong CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | 1052.5. Phụ thuộc các quan hệ của GV trong quy trình thực hiện tại chương trình giáo dục và đào tạo HS, hoàn toàn có thể phân trường hợp sư phạm thành những loại: Tình hu
ng s# ph>m diYn ra giZa GV vWi các lLc l#Ung giáo d2c vào và ko kể nhà tr# g2.6. Phụ thuộc nguyên nhân gây nên tình huống, có thể phân trường hợp sư phạm trong công tác giáo dục đào tạo HS thành những loại như: NGUYÊN NHÂN Tình hu&ng s) ph+m xu.t Tình hu&ng s) ph+m xu.t hi1n vì chưng nh4ng nguyên hi1n bởi nh4ng nguyên nhân nhân n8y sinh t9 quy trình n8y sinh t9 8nh h)Dng nhân th=c hi1n những công vi1c biện pháp cEa GV tIi quy trình trong công tác giáo dAc HS th=c hi1n công vi1c tuyệt tIi J&i t)Kng tác JLng Nh# v%y, trong công tác làm việc giáo d2c HS c5a GVCN bao gồm nhi;u lo>i tình hu
ng sau:106 | MODULE TH 36 1. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c search hi;u tình trạng HS. 2. Tình hu(ng s+ ph-m có tương quan 67n vi9c xây dCng tDp th;, quFn lí HS. 3. Tình hu(ng s+ ph-m có tương quan 67n vi9c giáo dKc toàn di9n HS (trong giO hPc bao gồm khoá cùng ho-t 6Rng ngoại trừ giO lên lSp). 4. Tình hu(ng s+ ph-m có tương quan 67n vi9c 6ánh giá bán HS. 5. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c ph(i hWp vSi các lCc l+Wng giáo dKc trong và ngoài tr+Ong 6; quFn lí, giáo dKc HS (6oàn th;, phK huynh HS v.v...). 6. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c giáo dKc HS cá bi9t.3. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 2 1. L$p m"t grap (s. /0) minh ho6 cho các cách phân lo6i tình hu=ng. 2. T6i sao ng
.ng /=i? mang đến ví dL cL thM /M chNng minh /iOu /ó. CÁC GI ẢI p. HÁP SƯ PHẠM trong CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | 107Nội dung 2 XỬ LÍ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠMHoạt đụng 1: khám phá các hướng tiếp cận trường hợp sư phạm1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 — N#m %&"c những h&+ng ti0p c2n tình hu5ng s& ph7m. — tìm %&"c ví d= minh ch>ng đến m
i h&+ng ti0p c2n.2. THÔNG TIN CƠ BẢN Ti0p c2n là hC ph&Dng pháp, thuFc ph7m trù ph&Dng pháp. Vào viCc nghiên c>u cùng xK lí tình hu5ng s& ph7m có thM ti0p c2n theo 3 h&+ng.1. Tiếp cận hệ thống, còn gọi là tiếp cận khối hệ thống – cấu trúc Ti0p c2n hC th5ng là phương pháp th>c chăm chú %5i t&"ng nh& mFt hC th5ng toàn vQn phạt triMn %Fng, tR sinh thành với phát triMn thông qua giVi quy0t nhXng mâu thuZn nFi t7i do sR t&Dng tác h"p quy lu2t cn Ng^c Quang) Theo ti0p c2n này, %5i t&"ng nghiên c>u phVi %&"c coi nh& mFt hC th5ng toàn vQn, th5ng nhat, %&"c %ibu khiMn: nó bao gfm nhibu thành t5 luôn luôn luôn t&Dng tác v+i nhau theo mFt quy lu2t riêng cùng t7o ra tg sR t&Dng tác mFt chat l&"ng m+i. SR ho7t %Fng ci bF ph2n si gồm Vnh h&jng j m>c %F khác biệt %0n ho7t %Fng cu và tìm ki0m giVi pháp h"p lí lM giVi quy0t tình hu5ng s& ph7m theo phong cách ti0p c2n này, GV tất cả thM thRc hiCn theo quy cách: — Xác %onh tình hu5ng. — phát hiCn van %b. — phạt hiCn các y0u t5 tương quan %0n tình hu5ng. — Tìm giải pháp giVi quy0t. — GiVi quy0t tình hu5ng.108 | MODULE TH 362. Tiếp cận hoạt động Con ng%&i v)i t% biện pháp v.a là ch2 th3 v.a là s5n ph7m c2a ho9t :;ng. Vào ho9t :;ng với b
ng ho9t :;ng, con ng%&i trB thành nhân cách (nhân biện pháp hình thành cùng phát tri3n vào ho9t :;ng với b
ng ho9t :;ng). Ho9t :;ng gồm hai :Ic :i3m bao gồm tính ph9m trù, :ó là tính :Li t%Mng cùng tính ch2 th3. Trong :ó ch2 th3 c2a ho9t :;ng v%Nn t)i chiOm lPnh :Li t%Mng. Bao gồm nhu cRu c2a ch2 th3 muLn chiOm lPnh :Li t%Mng m;t bí quyết tS giác, tích cSc, tS lSc t9o thành hT toàn vUn. Nh% vWy, :3 search hi3u tình huLng s% ph9m theo phong cách tiOp cWn này, bao gồm th3 thSc hiTn qua nhị ho9t :;ng công nhân b5n c2a quá trình giáo dc: − Ho9t :;ng c2a GV v)i mục đích ch2 :9o là ng%&i ta chbc, :icu khi3n và ki3m tra, :ánh giá,... Quy trình giáo dc. − Ho9t :;ng c2a HS v)i mục đích v.a là :Li t%Mng tác :;ng c2a GV v.a là ng%&i tS giáo dc, tS nhWn thbc; :ó là ng%&i tS giác, tích cSc, ch2 :;ng, sáng t9o trong ho9t :;ng.3. Tiếp cận sáng chế Cách tiOp cWn sáng sủa t9o là bé :%&ng search kiOm biện pháp mô t5, gi5i thích, dS :oán và kiOn nghh... Các vin :c bé ng%&i và xã h;i thông qua nghiên cbu. Theo phong cách tiOp cWn này, lúc gi5i quyOt tình huLng s% ph9m, GV sm: − thoát ra khni lí lm lô ghích khi :ánh giá chỉ tình huLng. − So d g t% duy sáng t9o. − TiOp cWn tình huLng t. Nhicu góc :; không giống nhau. Bởi vì vWy, khi gi5i quyOt tình huLng s% ph9m, GV cRn: — Tin t%Bng mình tất cả kh5 nqng gi5i quyOt. — LWp tbc nsm liy linh c5m. — không tho5 mãn v)i m;t phương pháp gi5i quyOt tình huLng. — Suy nghP nhicu ph%Nng án. — uIt mình vào những vh trí khác biệt :3 tra cứu hi3u. — Th%&ng xuyên tS hni mình. — Tin t%Bng mình bao gồm th3 gi5i quyOt :%Mc. — v.v... CÁC GI ẢI p HÁP SƯ PHẠM vào CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | 1093. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 1 Gi"i quy"t tình hu,ng theo c1u trúc h4 th,ng (c1u trúc ch6t ch7 theo quy trình) v:i gi"i quy"t tình hu,ng theo so (thoát kh
i lí l7 logic) bao gồm mâu thuFn v:i nhau không? vì sao? cho ví dM minh ho>.Hoạt rượu cồn 2: khám phá quy trình giải quyết và xử lý tình huống sư phạm1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 2 — N#m %&"c c)u trúc bình thường v2 tình hu4ng s& ph7m. — N#m %&"c quy trình x vào tình hu)ng “d,-ng nh, quen quen”, “d,-ng nh, 2ã g4p 6 2âu 2ó” trong số ho;t 2c và giáo dBc cCa h> rEi. Mang lại nên, thiết yếu cái 2ã biKt vào tình hu)ng 2ó tất cả thL coi là cN s6 ban 2Pu 2Qnh h,Rng đơn vị giáo dBc thân mật 2Kn tình hu)ng hay phát hiTn ra tình hu)ng vào sU muôn hình, muôn vW cCa thUc tiXn giáo dBc HS. NKu m ch,a biKt. Cái ch,a biKt 2ó khiKn h> c^m thby vbn 2_ cPn gi^i quyKt vào tình hu)ng d,-ng nh, xa l;, khiKn h> khiếp sợ ch,a biKt cách gi^i quyKt vbn 2_ 2ó ra sao, khiKn h> mu)n biKt, mu)n tò mò ra nó 2L gi^i quyKt 2,dc vbn 2_. Cũng chính vì lc 2ó, mẫu ch,a biKt cPn search kiKm tr6 thành yKu t) trung trung ương trong tình hu)ng s, ph;m, tr6 thành yKu t) kích thích ho;t 2 — Th$ n&ng chổ chính giữa lí c.a nhu c1u hi3u bi$t nh5ng ghê nghi7m v9 công tác làm việc giáo d>c HS; tính tích cBc hoCt DEng tìm tòi. Trong quá trình giáo d>c K trLMng ti3u hNc, sau thời điểm mâu thuQn v9 công tác làm việc giáo d>c HS c1n giRi quy$t vào tình huTng sL phCm DLVc GV phân phát hi7n cùng chZp nhc Dích. Nhu c1u hi3u bi$t, kinh nghi7m v9 công tác giáo d>c HS c.a GV khi giRi quy$t tình huTng sL phCm gồm DE l`n (cLMng DE l`n) gNi là th$ n&ng trung tâm lí. GV gồm th$ n&ng trung tâm lí là ngLMi luôn luôn có sB skn sàng mang lại vi7c tìm tòi, sáng tCo trong công tác làm việc giáo d>c HS mEt cách tB giác, tích cBc, có DEng cl và m>c Dích rõ ràng. NE l`n c.a nhu c1u hi3u bi$t này càng cao thì ý th^c skn sàng trong công tác giáo d>c HS mEt phương pháp tB giác, tích cBc, có DEng cl cùng m>c Dích c.a GV càng l`n. — Tính tích cBc hoCt DEng tìm tòi, phát hi7n nh5ng tởm nghi7m v9 công tác giáo d>c HS là mEt trCng thái trọng điểm lí tích cBc c.a GV. TrCng thái trung khu lí tích cBc trong công tác làm việc giáo d>c HS c.a GV là sB tích cBc kiếm tìm tòi, vạc hi7n D$n m^c ham trong công vi7c c.a hN. Ni9m h^ng thú, say mê bởi vi7c giRi quy$t tình huTng sL phCm sở hữu lCi khi$n GV muTn thâm nhập vào vi7c kiếm tìm ki$m cùng giRi quy$t những tình huTng khác biệt trong thBc t$. Hi3u rõ trCng thái trung ương lí trong tình huTng sL phCm gồm ý nghpa cBc kì quan tiền trNng DTi v`i quy trình xây dBng và sr d>ng tình huTng sL phCm D3 bgi dLsng kp n&ng giRi quy$t tình huTng sL phCm cho GV. Nắm lCi, cái $ã bi"t, loại ph,i tìm cùng tr2ng thái trọng điểm lí là bố y"u t; t2o yêu cầu m>t tình hu;ng s


Xem thêm:
Nếu Tam Giác Abc Có Am Vừa Là Đường Cao,Vừa Là Đường Trung Tuyến Và Thì

ph2m. Vi7c search hi3u cZu trúc c.a tình huTng sL phCm bao gồm mEt ý nghpa cBc kì quan tiền trNng trong quá trình xây dBng với sr d>ng chúng. Vi7c hi3u bi$t Dó chất nhận được ngLMi xây dBng cùng sr d>ng tình huTng sL phCm bao gồm mEt cái nhìn toàn di7n D3 vi7c xây dBng cùng sr d>ng tình huTng sL phCm c.a bản thân DCt hi7u quR tTi Lu.112 | MODULE TH 362. Quy trình xử lý tình huống sư phạm tiến trình )* gi-i quy/t tình hu0ng nói tầm thường và tình hu0ng s6 ph8m dành riêng c;ng gồm nhi i"m qua m(t s+ các bước gi2i quy3t tình hu+ng, 5" gi2i quy3t tình hu+ng s6 ph8m c:n th;c hi