LÝ THUYẾT HÓA 10 NÂNG CAO

     
*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. Quan liêu HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ

1. Ví dụ 1:

- Nguyên tố tất cả số vật dụng tự 20, chu kì 4, team IIA. Hãy đến biết:

+ Số proton, số electron trong nguyên tử?

+ Số lớp electron trong nguyên tử?

+ Số eletron lớp bên ngoài cùng vào nguyên tử?

- Trả lời:

+ Nguyên tử có 20p, 20e

+ Nguyên tử có 4 lớp electron

+ Số electron phần bên ngoài cùng là 2

+ Đó là nguyên tố Ca

2. Tỉ dụ 2:

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một nhân tố là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Hãy cho thấy thêm vị trí của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn?

- Trả lời:

+ Ô nguyên tố thứ 19 vì có 19e (=19p)

+ Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 10 nâng cao

+ đội IA do có 1e lớp xung quanh cùng.

+ Đó là Kali.

3. Kết luận:

- Biết vị trí của một yếu tắc trong bảng tuần hoàn, hoàn toàn có thể suy ra cấu trúc của yếu tố đó cùng ngược lại.

+ Số trang bị tự của nguyên tố ⟷ Số proton, số electron.

+ Số thiết bị tự của chu kì ⟷ Số lớp electron.

+ Số thiết bị tự của nhóm A ⟷ Số electron phần ngoài cùng.

Xem thêm: Quá Trình Sinh Sản Của Khoai Tây Sinh Sản Bằng Gì ? Khoai Tây Sinh Sản Bằng Gì

II. Quan tiền HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

Biết vị trí một thành phần trong bảng tuần hoàn, ta có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bạn dạng của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim:

+ những nguyên tố ở những nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) tất cả tính kim loại.

+ những nguyên tố ở các nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut cùng poloni) tất cả tính phi kim.

- Hóa trị cao nhất của nhân tố trong hợp chất với oxi, hóa trị của yếu tố trong hợp chất với hiđro.

- cách làm oxit cao nhất.

- phương pháp hợp chất khí với hiđro (nếu có)

- phương pháp hiđroxit tương ứng (nếu có) cùng tính axit hay bazơ của chúng.

Xem thêm: Có Mấy Vai Trò Của Chuồng Nuôi ? Vai Trò Của Chuồng Nuôi Gồm

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

- phụ thuộc vào quy luật chuyển đổi tính chất của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn có thể so sánh tính chất hóa học tập của một yếu tắc với những nguyên tố lạm cận.

- Thí dụ:

+ So sánh: P (Z=15) với Si (Z=14)và S (Z=16)

⟶Si, P, S thuộc và một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si Giải Hóa 10: bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học