Language Focus Unit 5 Lớp 11

     

Bài họcUnit 5 lớp 11 IlliteracyphầnLanguage Focusgiúp các em làm cho quen và ôn tập với điểm ngữ pháp vềcâu tường thuật với đụng từ nguyên mẫu.

Bạn đang xem: Language focus unit 5 lớp 11


1. Pronunciation Unit 5 lớp 11

2. Grammar Unit 5 lớp 11

2.1. Exercise 1 Unit 5 lớp 11

2.2. Exercise 2 Unit 5 lớp 11

3. Practice Task 1

4. Practice Task 2

5. Multiple-choice

6. Conclusion


*


/pl/ - /bl/ - /pr/ - /br/

Listen và repeat(Nghe với lặp lại)

*

Practise reading aloud the dialogue(Thực hành phát âm to đoạn đối thoại)

A. Brian, what is Bretty presenting on Sunday?

B. She’ll teach us how lớn play English pronunciation games.

A. Are you going lớn prepare for it?

B. Yes. My brother is going to lớn play the guitar & I’ll sing the blues.

A. What clothes are you going lớn wear, Pretty?

B. Black brown blouse và jeans.

A. How about a small present for Bretty after her presentation?

B. Please bring something not very precious.

Tạm dịch:

A:Brian, Bretty sẽ diễn giả về cái gì vào hôm chủ nhật?

B: Cô ấy đang dạy họ cách nghịch trò vạc âm tiếng Anh.

A: bạn sẽ chuẩn bị mang lại nó chứ?

B: gồm chứ. Anh mình sẽ nghịch ghi-ta cùng mình sẽ hát nhạc nhẹ.

A: các bạn định sẽ mặc gì, Pretty?

B: Áo nâu và quần jeans.

A: Còn món quà nhỏ dại cho Bretty sau bài xích thuyết trình thì sao?

B: Hãy mang cái gì đấy không quá quý hiếm nhé!


2. Grammar Unit 5 lớp 11


Reported speech with infinitive(s) (Ngữ pháp: Câu trần thuật với " khổng lồ V")


2.1. Exercise 1Unit 5 lớp 11


Complete the second sentence so that it has a similar meaning khổng lồ the first one, using the words given(Hoàn thành câu trang bị hai để nó có cùng nghĩa cùng với câu đầu, sử dụng các từ đang cho)

1. "We’ll come back again."

They promised____________________________ .

2. “You"d better not swim too far from the shore,” the lifeguard said lớn us.

The lifeguard advised__________________________ .

3. “Could you close the window?” John said lớn Peter.

John asked_________________________________ .

4. “You should join the football team, Eric,” said the teacher.

The teacher encouraged________________________ .

5. “I"ll give it to him tomorrow,’" John said.

John promised______________________________ .

6. “I"d lượt thích Lan to become a doctor,” my mum said.

My mum wanted____________________________ .

7. “Remember khổng lồ lock the door before going khổng lồ school,” my sister said.

My sister reminded__________________________.

8. “You should go trang chủ and rest for a while,” said the boss.

His quái nhân advised____________________________.

Guide khổng lồ answer

1.They promised to come back again.

2.The lifeguard advised US not khổng lồ swim too far from the shore.

3.John asked Peter lớn close the window.

4.The teacher encouraged Eric khổng lồ join the football team.

5.John promised to lớn give it khổng lồ him the next day.

6.My mum wanted Lan khổng lồ become a doctor.

7.My sister reminded me to lock the door before going khổng lồ school.

8.His monster advised him lớn go home and rest for a while.

Tạm dịch:

1. " shop chúng tôi sẽ quay trở lại. "

Họ hứa đã quay lại.

2. " đảm bảo an toàn nói với shop chúng tôi " những cháu không nên bơi vượt xa bờ".

Bảo vệ khuyên shop chúng tôi không buộc phải bơi xa bờ.

3. John nói với Peter " chúng ta có thể đóng cửa sổ được không?"

John bảo Peter đóng cửa sổ.

4. Giáo viên nói " Em đề nghị tham gia vào đội bóng đá, Eric".

Giáo viên khích lệ Eric thâm nhập vào đội bóng đá.

Xem thêm: Độ Cao Của Âm Là Một Đặc Tính Sinh Lí Của Âm Phụ Thuộc Vào, Đặc Trưng Sinh Lý Của Âm Là Gì

5. John nói " sau này tôi đã đưa mang đến anh ấy."

John hẹn ngày mai đưa mang lại anh ấy.

6. Mẹ nói " Mẹ ý muốn Lan trở thành chưng sĩ."

Mẹ mong muốn Lan trở thành bác bỏ sĩ.

7. Chị tôi nói " lưu giữ khóa cửa trước lúc đi học."

Chị tôi nói tôi khóa cửa trước lúc đi học.

8. Sếp nói " Anh bắt buộc về nhà và nghỉ ngơi một chút."

Sếp anh ấy răn dạy anh ấy về nhà và nghỉ ngơi một chút.


Write the following sentences in reported speech, using the right size of the words given in the brackets(Viết các câu sau nghỉ ngơi thể tường thuật, thực hiện dạng đúng của những từ đã mang lại trong ngoặc)

1. "You should not drink too much beer.” (ADVISE)

2. “Come and see me whenever you want.” (INVITE)

3. “Please don’t smoke in my car.” (ASK)

4. “Sue, give me your phone number.” (TELL)

5. “Don"t forget to lớn give the book back to lớn Joe.” (REMIND)

6. “I’ll never do it again.” (PROMISE)

7. “All right. I’ll wait for you.” (AGREE)

8. “Please, lend me some money.” (ASK)

Guide to lớn answer

1. He advised me not to drink too much beer.

2. She invited me khổng lồ come & see her whenever I wanted.

3. John asked me not khổng lồ smoke in his car.

4. He told Sue lớn give him her phone number.

5. He reminded me to lớn give the book back to Joe.

6. He promised not to vì it again.

7. He agreed to lớn wait for me.

8. John asked her to lớn lend him some money.

Tạm dịch:

1. "Bạn tránh việc uống quá nhiều bia". (KHUYÊN)

Anh ấy răn dạy tôi ko uống vô số bia.

2. " Đến và chạm chán tôi bất cứ lúc nào bạn muốn." (MỜI)

Cô ấy mời tôi đến và gặp cô ấy bất cứ khi nào tôi muốn.

3. " có tác dụng ơn chớ hút dung dịch trên xe cộ tôi." (YÊU CẦU)

John yêu ước tôi không hút thuốc trong xe cộ anh ấy.

4. " Sue, đến tôi số điện thoại của bạn." (NÓI)

Anh ấy bảo Sue mang lại anh ấy số điện thoại thông minh của cô ấy.

5. " Đừng quên trả lại sách mang đến Joe." (NHẮC NHỞ)

Anh ấy nhắc nhở tôi trả lại sách đến Joe.

6. " Tôi đã không lúc nào làm vấn đề đó nữa." (HỨA)

Anh ấy hứa hẹn không thao tác đó nữa.

7. " Được tồi. Bản thân sẽ hóng bạn." (ĐỒNG Ý)

Anh ấy đồng ý đợi tôi.

8. " làm ơn mang lại tôi mượn ít tiền đi." (XIN)

John xin cô ấy cho anh ấy mượn không nhiều tiền.


Choose the word that has main găng tay placed differently from the others(Chọn một từ có nhấn âm khác với mọi từ còn lại)

1. A. Illiterate b. Eradicate c. Voluntary d. Minority

2. A. Combat b. Ethnic c. Province d. Campaign

3. A. Volunteer b. Struggle c. Promise d. Concentrate

4. A. Education b. Universal c. Eradication d. Population

5. A. Considerable b. Effective c. Relevant d. Maturity


Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence(Chọn từ hay nhiều từ a, b, c giỏi d tương xứng nhất để dứt những câu sau)

1. Twenty-five people _______ killed in that traffic accident.

a. Reported to be b. Are reporting to lớn be

c. Are reported being d. Are reported to lớn be

2. The woman said she _______ in this village for over fifty years.

a. Has been living b. Was living

c. Had been living d. Lives

3. US scientists claim that they _______ a new vaccine against malaria.

a. Developed b. Have developed

c. Had developed d. Was developing

4. The lecturer recommended ______ a number of books before the exam.

a. Reading b. To read

c. Us reading d. To lớn have read

5. Jane appears _______ some weight. Has she been ill?

a. Having lost b. Having been lost

c. To lớn have lost d. To have been lost

6. If you saw a lawyer, he"d advise you _______ legal action.

a. Take b. Taking

c. To take d. For taking

7. Hardly _______ khổng lồ the bus-stop when the bus suddenly pulled away.

a. Did they get b. They had got

c. They got d. Had they got

8. By the time you return here next week, we _______ the project.

a. Will have finished

b. Has finished

c. Will finish

d. Will be finishing


Để ôn lại những từ vựng cùng điểm ngữ pháp gồm trong Unit 5, mời các em cho với đề kiểm tratrắc nghiệm Unit 5 Language FocusTiếng Anh 11 sau đây và thuộc luyện tập.

Trắc Nghiệm


Có thể chia câu tường thuật làm các loại sau.

Loại 1 : S+ V+ O + (not) to lớn INF

Các cồn từ cần sử dụng trong các loại này là:

invite (mới), ask (hỏi), tell (kể), propose (đề nghị), urge (hối thúc), warn (cảnh báo), order (ra lệnh), beg (van xin), remind (nhắc nhở), advise (khuyên), force (buộc), encourage (khuyến khích), allow (cho phép)...

e.g: - Please wait for me. (Hãy đợi tôi!)

⇒ He asked told me khổng lồ wait for him. (Anh ấy bao tôi chờ anh ấy.)

- Would you mind opening the door? (Xin vui miệng mở cửa.)

⇒ She asked me to xuất hiện the door. (Cô ấy bảo tôi mở cửa)

- We"ll visit you. (Chúng tôi sẽ thăm bạn)

⇒She promised to lớn visit us. (Cô ấy hứa đang thăm bọn chúng tôi)

- Let me give you a hand

⇒He offered lớn iiive me a hand.(Anh ấy ý kiến đề xuất được góp tôi một tay)

Nếu bảo ai không làm cho chuyện gì thì đặt not trước to lớn inf.

- You mustn"t come trang chủ late. (Con không được về nhà muộn nhé.)

⇒ My mother asked me not khổng lồ come home late.(Mẹ tôi bảo tôi không được về bên muộn.)

- Don"t stay up late( Đừng thức khuya nhé.)

⇒ She reminded me not khổng lồ stay up late. (Cô ấy cảnh báo tôi không thức khuya.)

Loại 2: S+ V + lớn Inf

Các hễ từ cần sử dụng trong các loại này là:

Offer (đề nghị giúp dỡ), promise (hứa), refuse (từ chối), agree (đồng ý), threaten (đe dọa), agree (đồng ý), hope (hi vọng), volunteer (tình nguyện), expect (mong chờ)...

Lưu ý:

Khi tường thuật lại câu thi đề nghị giảm thì, bề ngoài giảm thì như sau:

Lấy đụng từ gần công ty từ nhất giảm xuống một cột.

e.g: I will go...

Xem thêm: Chữa Bệnh Giang Mai Hết Bao Nhiêu Tiền ? Hãºt Thai C㳠đAu Khã´Ng

Động tự will gần nhà từ nhất phải lấy will giảm đi một cột thành - > would: I would go.