Chú Chuẩn Đề Và Tất Tần Tật Thông Tin Bạn Cần Biết

     

Chú chuẩn chỉnh Đề tất cả công năng, trừ ta ma, nên gọi là Thần Chú chuẩn Đề, hay gọi Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề vì Thầy ưa thích Trí thoát trì tụng 7 biến đổi Theo chuẩn chỉnh Đề Đà la ni kinh (Cundī Dhāraṇī Sūtra).

Bạn đang xem: Chú chuẩn đề và tất tần tật thông tin bạn cần biết

Chú chuẩn chỉnh Đề tiếng Phạn được ghi như sau:

Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

*
*

Chú chuẩn chỉnh Đề giờ Việt dễ dàng Đọc

Khể thủ quy y sơn tất đế. Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi. Bửa kim xưng tán Đại chuẩn chỉnh Đề. Duy nguyện tự bi thùy gia hộ. Nam mô tát nhiều nẫm, tam miệu tam nhân tình đề Câu đưa ra nẫm, đát khử tha. Án, tách lệ nhà lệ chuẩn Đề ta bà ha.

(Lặp lại 7 lần đủ 7 biến, tìm hiểu thêm cách Thầy ưng ý Trì Thoát phát âm chú ở video bên dưới)

Xem và nghe video Thầy thích hợp Trí Thoát gọi Chú chuẩn Đề 7 biến

Thầy phù hợp Trì bay tụng hết sức hay. Mỗi hành giả trên cách đường tu nên đặt trọn vẹn ý thức và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú chuẩn Đề để cầu người tình tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát khỏi chướng duyên, ma nghiệp là điều luôn luôn phải có trong các thời khóa công trạng tu niệm từng ngày của mỗi cá nhân phật tử.

Ý nghĩa Chú chuẩn Đề bạn cần phải biết

Chú chuẩn chỉnh Đề bao gồm 4 câu kệ của Ngài Long Thọ bồ Tát: “Khể thủ quy y sơn tất đế, Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi, ngã kim xưng tán Đại chuẩn chỉnh Đề, Duy nguyện tự bi thùy gia hộ”. Nghĩa là: Cúi đầu qui kỉnh pháp viên thành, đảnh lễ đầy đủ bảy trăm ức Phật tôi ni xưng tán Đức chuẩn chỉnh Đề, dựa vào lượng tự bi thường xuyên ủng hộ.

Bài tụng bên trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo, câu trang bị hai nói tới Phật bảo, câu máy ba nói về quy y Tăng bảo, câu thứ tứ là nói bản thân xin dựa vào ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ “TÔ TẤT ĐẾ” nguyên giờ đồng hồ phạn là “Susidhi”. Hán dịch là Diệu thành tựu nghĩa là một trong pháp có năng lực thành tựu được không còn thảy sự lý và thành tựu đặng không còn thảy vai trung phong nguyện của chúng sanh khôn cùng mầu nhiệm.

Xem thêm: Hội Những Người Yêu Chó Mèo, Hà Nội City, Hội Những Người Yêu Chó Mèo, Hà Nội City

Chữ “CÂU CHI” nguyên tiếng phạn là “Koti”. Hán dịch là bách ức, nghĩa là trăm ức, cho nên vì vậy trên trên đây nói “Thất câu chi” tức là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” nguyên tiếng phạn là “Candi”. Hán dịch tất cả hai nghĩa:

1. Thi vi

Thi vi là lời vậy rộng trụ lý và cái trí phệ đoạn hoặc, đủ các cái nhơn hạnh thi vi.

2. Thành tựu

Thành tựu nghĩa là tùng nơi không mà chỉ ra giả rồi thành công đặng pháp tịch diệt.

Sỡ dĩ Chú này xưng rằng “Phật mẫu chuẩn Đề” là nói pháp là thầy với thiệt trí là chị em của chư Phật, cho nên vì thế bảy trăm ức Phật phần đông dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà triệu chứng đạo tình nhân Đề.

Xem thêm: Giải Sbt Toán Lớp 7 Sách Bài Tập Toán 7 Tập 1, Sách Bài Tập Toán 7 Tập 1

Trong kinh chuẩn chỉnh Đề nói rằng: lúc Phật làm việc vườn Kỳ Đà vì có tứ chứng chén bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ thương những người chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, đề xuất mới nhập “Chuẩn Đề định” cơ mà thuyết chú: “Nam tế bào tát đa nẫm, tam miệu tam người tình đề, Câu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ nhà lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.”

Sự linh ứng của Chú chuẩn chỉnh Đề

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) trở thành thì hủy diệt được tội thập ác, ngũ nghịch với tứ trọng, cho đến nhà vắt tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí trung tâm trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bệnh. Khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài chuẩn Đề người tình Tát khiến cho hai vị thánh mặt đường theo fan ấy nhưng ủng hộ.

Nếu người dân có hoặc cầu trí tuệ, hoặc cầu chống tai nạn, hoặc ước pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đầy đủ một trăm vàn (1.000.000) đổi mới thì đặng đi mọi mười phương Tịnh Độ, cúng cả chư Phật, nghe cả diệu pháp mà hội chứng quả người tình Đề.”