KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC

     

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề ra chủ trương, biện pháp, quyết sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có quan điểm về lực lượng bảo vệ Tổ quốc. Điều này thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng ta. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng nêu ra một số nội dung quan trọng về lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.

Bạn đang xem: Khái niệm chiến lược bảo vệ tổ quốc

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những nhân tố hết sức cơ bản, chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, nhất là đối với thời kỳ nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đưa đất nước tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Qua 35 năm đổi mới, tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta đã có sự phát triển và đổi mới mạnh mẽ. Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình; về những yếu tố cấu thành và những chủ trương, biện pháp tạo nên sức mạnh quốc phòng của đất nước trong điều kiện mới, trong đó quan điểm về lực lượng bảo vệ Tổ quốc. Điều này thể hiện qua các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản khác nhau của Đảng ta, nhất là trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta nhấn mạnh đến lực lượng bảo vệ Tổ quốc, qua hai nội dung quan trọng sau:

Một là, về nội hàm của lực lượng bảo vệ Tổ quốc.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được thể hiện nổi bật ở chỗ: Đảng đề ra đường lối chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc, đường lối thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - những lực lượng làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia. Dự thảo Báo cáo chính trị nêu: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế” và “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.

Có thể thấy, quan điểm về lực lượng bảo vệ Tổ quốc là quan điểm cơ bản, xuyên suốt, được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng ta. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991) nêu rõ: không ngừng nâng cao giác ngộ và cảnh giác chính trị của Nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh Nhân dân trong điều kiện mới, với những lực lượng nòng cốt tinh nhuệ. Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tiếp tục khẳng định những nhận thức của Đảng đã nêu về lực lượng tổng hợp bảo vệ Tổ quốc trong các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI. Lần Đại hội thứ XIII này, Đảng ta xác định lực lượng bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của đất nước, của toàn dân tộc, do nhiều lực lượng, nhân tố tạo thành, lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Trong đó, sức mạnh bên trong của đất nước, sức mạnh của chế độ chính trị, sự trong sạch của đội ngũ cán bộ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định. Đó là sức mạnh của gần 100 triệu người dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, có tâm hồn, trí tuệ, bản lĩnh, khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam, có đức hy sinh, sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn đã và đang chứng minh, thế trận lòng dân là sức mạnh to lớn nhất, là động lực quyết định chiến thắng của mọi cuộc cách mạng. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải xây dựng và phát huy được thế trận lòng dân vững chắc. Trong thời kỳ mới, phải lấy mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là điểm tương đồng để đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mở rộng dân chủ thực sự trên cả hai hình thức là dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Khẩu hiệu: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân quyết định, dân thụ hưởng khi đã trở thành khẩu hiệu hành động trong toàn Đảng, toàn dân chắc chắn sẽ tạo nên sự nhất trí cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là yếu tố đảm bảo cho chúng ta đủ sức ngăn ngừa chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, phát triến đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Song song với việc khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ta còn nhấn mạnh: “đồng thời kết hợp sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế”. Như vậy, lực lượng bảo vệ Tổ quốc không chỉ là toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt với sự tổng hợp của các yếu tố: chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, đối ngoại; biểu hiện sức mạnh vật chất, tinh thần của toàn bộ nhân dân trong nước, mà lực lượng bảo vệ Tổ quốc còn là kiều bào Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc. Đó còn là sự kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng yêu chuộng hòa bình, đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. Bởi vậy, cần tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để nhân dân thế giới và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu đủ về Việt Nam, qua đó đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm: Sinh Học Lớp 8 Bài 61 : Cơ Quan Sinh Dục Nữ, Giải Bài 61 Sinh 8: Cơ Quan Sinh Dục Nữ

Để phát huy được vai trò của lực lượng bảo vệ Tổ quốc, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định phải “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc”. Cùng với việc chỉ ra nhiệm vụ phải “quan tâm xây dựng lực lượng trị an cơ sở đủ mạnh đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an cơ sở”, Đảng ta nhấn mạnh việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, đó là “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống”. Thực tế cho thấy, việc xác định xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân phải “từng bước hiện đại” hay “hiện đại” luôn là sự lựa chọn không dễ dàng. Việc xác định phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “từng bước hiện đại” cũng sẽ có những khó khăn nhất định về mặt nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì phương hướng này được Đảng ta xác định và thực hiện từ Đại hội VII (năm 1991), tức là cách đây gần 30 năm, nhưng đến nay tiếp tục được khẳng định sẽ không khỏi có ý kiến băn khoăn. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hiện đại luôn là sự mong mỏi thiết tha, nguyện vọng chính đáng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết và trên hết là cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Tuy nhiên, với thực lực hiện có của Việt Nam, trong 5 năm tới của nhiệm kỳ Đại hội XIII, tất cả các lực lượng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đều hiện đại thì chưa thể đạt được. Song trong bối cảnh hiện nay, để bảo đảm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì phải ưu tiên một số lực lượng nhất định tiến lên hiện đại trước. Vì thế, Dự thảo xác định “một số quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại” là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc, Dự thảo xác định cụ thể: “xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên vùng, miền, trên biển”. Quan điểm này phản ánh sâu sắc tính chất toàn dân, toàn diện của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Trong lúc tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc cụ thể hóa trong Dự thảo về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trên biển là đòi hỏi khách quan, vừa là sáng tạo, đột phá trong tư duy của Đảng về tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống. Để phát huy lực lượng này, Dự thảo Văn kiện nêu: “có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh”. Nội dung này, Đảng ta muốn nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế huy động vì trên thực tế ta đã có cơ chế rồi nhưng đòi hỏi nhiệm vụ mới, tình hình mới trong tư duy cần có cơ chế hoàn thiện, hoàn chỉnh.

Những năm gần đây, trước sự phát triển của xu thế tiến bộ, cách mạng trên thế giới và những thành tựu sau 30 năm đổi mới của Việt Nam, các thế lực thù địch đã và đang có sự điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, theo hướng tấn công trực diện vào nội bộ, đặc biệt là các lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang được họ xác định là một nội dung trọng tâm để chống phá Đảng và Nhà nước nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, từ đó xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc phòng, chống khuynh hướng này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Để bảo vệ Đảng cũng như bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu: “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Để lực lượng vũ trang phát huy tối ưu khả năng chiến đấu và chiến thắng, quán triệt quan điểm “người trước, súng sau”, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định: “Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội, công an. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đây là tiền để quan trọng bảo đàm cho “thực túc, binh cường” đã từng khẳng định sự đúng đắn trong lịch sử quân sự Việt Nam.

Xem thêm: Mindmap Các Thì Trong Tiếng Anh Mới Nhất, Ielts Fighter Hồ Chí Minh

Tóm lại, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỷ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của quốc phòng, an ninh, qua nhiều kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng ta luôn xem việc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Việc nhận thức rõ quan điểm của Đảng ta về lực lượng bảo vệ Tổ quốc trong Dự thảo Báo cáo chính trị là điều cần thiết. Điều đó giúp cho mỗi người dân Việt Nam nói chung, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nói riêng có nhận thức đúng về lực lượng bảo vệ Tổ quốc, từ đó có hành động đúng đắn về bảo vệ Tổ quốc. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân được khẳng định trong Hiến pháp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Một số hình ảnh về Ngày hội quốc phòng toàn dân được tổ chức tại Trường Đại học An ninh nhân dân, năm 2020

*

Đồng chí PGS,TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phụ trách chỉ đạo công tác quốc phòng và an ninh của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Ngày hội

*

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND tặng hoa, quà chúc mừng các đơn vị lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam