KHAI BÁO HẰNG TRONG C++

     

Biến là đại lượng dùng để lưu trữ quý hiếm do người lập trình định nghĩa, biến tất cả thể thay đổi được những giá trị trong quy trình lập trình.

Bạn đang xem: Khai báo hằng trong c++

Khai báo biến:

;Trong kia được gật đầu khi là cam kết tự chữ hay hoặc chữ in hoa hoặc những chữ số, không bắt đầu bằng các ký tự quan trọng hoặc là chữ số.

#includeint main() //kieu du lieu va ten cac bien int i, j, k; char c, ch; float s, l; bool t,f; return 0;Ngoài ra ta có thể khai báo trở nên và gán trực tiếp tài liệu vào trở nên đó:

= ;Ví dụ tiếp sau đây gán trực tiếp các giá trị cho các biến và áp dụng hàm printf để hiển thị cực hiếm ra màn hình.

Xem thêm: Uống Gì Để Kinh Nguyệt Nhanh Hết, Top 5 Thực Phẩm Nên Ăn

#includeint main() //gan truc tiep cac bien voi cac du lieu int i = 123; char c = "n"; float f = 4.56; bool t = true; // hien thi du lieu cua bien ra man hinh printf("Bien i = %d ",i); printf("Bien c = %c ",c); printf("Bien f = %f ",f); printf("Bien t = %d",t); return 0;

Bien i = 123

Bien c = n

Bien f = 4.560000

Bien t = 1

2.Hằng sốHằng được dùng để định nghĩa một quý hiếm không đổi, hằng có thể là một đại lượng được C định nghĩa sẵn hoặc hoàn toàn có thể do người lập trình định nghĩa nhưng mà nó quan yếu được biến hóa trong quá trình lập trình.

Xem thêm: Kích Thước Đường Chạy Điền Kinh, Thi Công Đường Chạy Điền Kinh Tiêu Chuẩn Iaaf

Khai báo hằng:

const = ;Ví dụ sau đây sẽ khai báo hằng số pi có giá trị là 3.14 và hằng số exp có mức giá trị là 2.718 sau đó hiển thị quý hiếm này ra màn hình

#includeint main() //khai bao hang const float pi = 3.14; const float exp = 2.718; // hien thi du lieu cua hang so pi va e printf("pi = %f ",pi); printf("e = %f ",exp); return 0;

pi = 3.140000

e = 2.718000

Giả sử sau khi ta vẫn khai báo 2 hằng số pi = 3.14 exp = 2.718. Tôi đã thử thay đổi lại giá chỉ trị cho việc đó lần lượt là pi = 3 exp = 2 kết quả khi thực thi chương trình sẽ là:

#includeint main() //khai bao hang const float pi = 3.14; const float exp = 2.718; //thay doi gia tri cua hang pi = 3; exp = 2; // hien thi du lieu cua hang so pi va e printf("pi = %f ",pi); printf("e = %f ",exp); return 0;

*

Như vậy, khi ta biến hóa giá trị mang lại hằng số trong quá trình biên dịch được thực thi chương trình của ta lập tức gồm lỗi assignment of read-only variable ‘pi’ cùng assignment of read-only variable ‘exp’.


Facebook Twitter Linkedin %20;/preTrong%20đó%20%20được%20chấp%20nhận%20khi%20là%20ký%20tự%20chữ%20thường%20hoặc%20chữ%20in%20hoa%20hoặc%20các%20chữ%20số,%20không%20bắt%20đầu%20bằng%20các%20ký%20tự%20đặc%20biệt%20hoặc%20là%20chữ%20số.pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#includeint%20main()%20%20%20%20//kieu%20du%20lieu%20va%20ten%20cac%20bien%20%20%20%20int%20%20%20%20i,%20j,%20k;%20%20%20%20char%20%20%20c,%20ch;%20%20%20%20float%20%20s,%20l;%20%20%20%20bool%20%20%20t,f;%20%20%20%20return%200;/preNgoài%20ra%20ta%20có%20thể%20khai%20báo%20biến%20và%20gán%20trực%20tiếp%20dữ%20liệu%20vào%20biến%20đó:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c%20%20=%20;/preVí%20dụ%20dưới%20đây%20gán%20trực%20tiếp%20các%20giá%20trị%20cho%20các%20biến%20và%20sử%20dụng%20hàm%20printf%20để%20hiển%20thị%20giá%20trị%20ra%20màn%20hình.pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#includeint%20main()%20%20%20%20//gan%20truc%20tiep%20cac%20bien%20voi%20cac%20du%20lieu%20%20%20%20int%20%20%20%20i%20=%20123;%20%20%20%20char%20%20%20c%20=%20'n';%20%20%20%20float%20%20f%20=%204.56;%20%20%20%20bool%20%20%20t%20=%20true;%20%20%20%20//%20hien%20thi%20du%20lieu%20cua%20bien%20ra%20man%20hinh%20%20%20%20printf(Bien%20i%20=%20%dn,i);%20%20%20%20printf(Bien%20c%20=%20%cn,c);%20%20%20%20printf(Bien%20f%20=%20%fn,f);%20%20%20%20printf(Bien%20t%20=%20%d,t);%20%20%20%20return%200;/pretabletbodytrtdBien%20i%20=%20123Bien%20c%20=%20nBien%20f%20=%204.560000Bien%20t%20=%201/td/tr/tbody/tableh12.Hằng%20số/h1Hằng%20được%20dùng%20để%20định%20nghĩa%20một%20giá%20trị%20không%20đổi,%20hằng%20có%20thể%20là%20một%20đại%20lượng%20được%20C%20định%20nghĩa%20sẵn%20hoặc%20có%20thể%20do%20người%20lập%20trình%20định%20nghĩa%20nhưng%20nó%20không%20thể%20được%20thay%20đổi%20trong%20quá%20trình%20lập%20trình.Khai%20báo%20hằng:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=cconst%20%20%20=%20;/preVí%20dụ%20dưới%20đây%20sẽ%20khai%20báo%20hằng%20số%20pi%20có%20giá%20trị%20là%203.14%20và%20hằng%20số%20exp%20có%20giá%20trị%20là%202.718%20sau%20đó%20hiển%20thị%20giá%20trị%20này%20ra%20màn%20hìnhpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20hang%20%20%20%20const%20float%20pi%20=%203.14;%20%20%20%20const%20float%20exp%20=%202.718;%20%20%20%20//%20hien%20thi%20du%20lieu%20cua%20hang%20so%20pi%20va%20e%20%20%20%20printf(pi%20=%20%fn,pi);%20%20%20%20printf(e%20=%20%fn,exp);%20%20%20%20return%200;/pretabletbodytrtdpi%20=%203.140000e%20=%202.718000/td/tr/tbody/tableGiả%20sử%20sau%20khi%20ta%20đã%20khai%20báo%202%20hằng%20số%20strongpi%20=%203.14%20/strongvà%20strongexp/strong%20strong=%202.718/strong.%20Tôi%20sẽ%20thử%20thay%20đổi%20lại%20giá%20trị%20cho%20chúng%20lần%20lượt%20là%20strongpi%20=%203%20/strongvà%20strongexp/strong%20strong=%202/strong%20kết%20quả%20khi%20thực%20thi%20chương%20trình%20sẽ%20là:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20hang%20%20%20%20const%20float%20pi%20=%203.14;%20%20%20%20const%20float%20exp%20=%202.718;%20%20%20%20//thay%20doi%20gia%20tri%20cua%20hang%20%20%20%20pi%20=%203;%20%20%20%20exp%20=%202;%20%20%20%20//%20hien%20thi%20du%20lieu%20cua%20hang%20so%20pi%20va%20e%20%20%20%20printf(pi%20=%20%fn,pi);%20%20%20%20printf(e%20=%20%fn,exp);%20%20%20%20return%200;/preimg%20class=wp-image-543%20src=https://emtc2.edu.vn/khai-bao-hang-trong-c/imager_1_3772_700.jpg%20/Như%20vậy,%20khi%20ta%20thay%20đổi%20giá%20trị%20cho%20hằng%20số%20trong%20quá%20trình%20biên%20dịch%20được%20thực%20thi%20chương%20trình%20của%20ta%20lập%20tức%20có%20lỗi%20strongassignment%20of%20read-only%20variable%20‘pi’/strong%20và%20strongassignment%20of%20read-only%20variable%20‘exp’./strong" target="_blank"> Pinterest