hươu cao cổ tiếng anh

Bản dịch của "con hươu cao cổ" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: hươu cao cổ tiếng anh

Bản dịch

VI

con hươu cao cổ {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "giraffe" vô một câu

It includes animal statues, such as elephant and giraffe.

Xem thêm: truyen ngon tinh hay

Exotic animals at the zoo include: monkeys, deer, giraffes and ostriches.

Xem thêm: vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ

It derives its name from an extended neck much lượt thích that of the common giraffe.

The giraffe enclosure features a high level viewing platform lớn give the public face-to-face liên hệ with the giraffes.

Located at both sides of the head, the giraffe's large, bulging eyes give it good all-round vision from its great height.