Học tiếng anh lớp 9 unit 1

     

emtc2.edu.vn đọc tài liệu cùng xây dựng nên loạt bài xích này nhằm mục tiêu giúp các em học sinh củng cố bền vững những kiến thức và kỹ năng đã học tập trên lớp để học tốt tiếng Anh lớp 9.

Lớp 9 là năm sau cùng của công tác THCS, cũng chính vì vậy lượng kiến thức môn giờ đồng hồ Anh là cực kỳ nhiều. Hôm nay, emtc2.edu.vn sẽ giúp các em học tốt tiếng Anh lớp 9 qua phần từ bỏ vựng của unit 1 sách giờ Anh 9 nhé! Are you ready?

 

*

 

Từ vựng unit 1: A visit from a pen pal – Chuyến thăm của người các bạn qua thư

 

No. – STT

New words – từ bỏ mới

Spelling – Phiên âm

Từ loại

Define – Định nghĩa

1

The Temple of Literature

ðə ˈtɛmpl ɒv ˈlɪtərɪʧə

 

Văn Miếu

2

Correspondence

à correspond with 

ˌkɒrɪsˈpɒndəns

 n

Sự hiệp thương thư tín

à hội đàm thư tín

3

Impress

Impression

Impressive

ˈɪmprɛs

ɪmˈprɛʃən

ɪmˈprɛsɪv

 v

n

adj

ấn tượng

sự ấn tượng

ấn tượng

4

Friendliness

Friendly

 "frendlinis

ˈfrɛndli

n

adj

Sự thân thiện

Thân thiện

5

Mausoleum

ˌmɔːsəˈlɪəm

n

Lăng, mộ

6

Mosque

mɒsk

n

Nhờ cúng Hồi giáo

7

Pray

preɪ

n

Cầu nguyện

8

Depend

à depend on

dɪˈpɛnd

n

Phụ thuộc, lệ thuộc

à dựa vào vào

9

Worship

ˈwɜːʃɪp 

n/v

Thờ cúng

10

Buddhism

ˈbʊdɪzm 

n

Đạo Phật

11

Climate

ˈklaɪmɪt

n

Khí hậu, thời tiết

12

Comprise

kəmˈpraɪz

v

Bao gồm, có có

13

Compulsory

kəmˈpʌlsəri

adj

Bắt buộc

14

Divide

à divide into

dɪˈvaɪd

v

Chia, phân chia ra

à phân loại thành

15

Ethnic

ˈɛθnɪk

adj

Thuộc dân tộc, thuộc sắc tộc

16

Federation

ˌfɛdəˈreɪʃən

N

Liên đoàn, liên bang, hiệp hội

17

Ghost

goʊst

N

Ma quỷ, nhỏ ma, trơn ma

18

Hinduism

ˈhɪndu(ː)ɪzm

N

Đạo Hin-du, đạo Ấn, Ấn Độ giáo

19

Islam

ˈɪzlɑːm

N

Đạo Hồi

20

Notice

ˈnoʊtəs

V

Nhận thấy, nhấn ra

21

Official

əˈfɪʃəl

adj

Chính thức

22

Unit of currency

ˈjuːnɪt ɒv ˈkʌrənsi 

n

Đơn vị tiền tệ

23

Optional

ˈɒpʃənl

adj

Lựa chọn, rất có thể lựa chọn, không bắt buộc

24

Primary

ˈpraɪməri

adj

Hàng đầu, ban đầu, cơ bản ban đầu

25

Puppet

ˈpʌpɪt

 

n

Con rối, bù nhìn

26

Region

ˈriːʤən

n

Vùng, miền

27

Religion

rɪˈlɪʤən 

n

Tôn giáo

28

Ringgit

ˈrɪŋɪt

n

Ring- git (đơn vị tiền tệ Malaysia)

29

Separate

ˈsɛpəreɪt

v

Tách ra, phân chia, làm tách bóc biệt

30

Soil

sɔɪl 

n

Đất

31

Tamil

ˈtæməl

n

Đất/người Tamin (Nam Ấn Độ và SriLanca)

32

Territory

ˈtɛrɪˌtɔri

n

Vùng, vùng lãnh thổ

33

Tropical

ˈtrɑpɪkəl

adj

Thuộc nhiệt độ đới, thuộc quanh vùng nhiệt đới

34

instruct

à instruction

ɪnˈstrʌkt 

ɪnˈstrʌkʃən

v

n

Hướng dẫn

Sự hướng dẫn

 

emtc2.edu.vn vừa đem đến cho các em trọn bộ từ vựng của unit 1 sách giáo khoa giờ Anh lớp 9. Hãy theo dõi emtc2.edu.vn để không bỏ qua bài ngữ pháp của unit 1 ở trong phần 2 nhé! Chúc các em học giỏi tiếng Anh lớp 9!