HÒA TAN HOÀN TOÀN 20 88 GAM MỘT OXIT SẮT

     

Hòa rã hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2(sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:


Giải thích

Ta có: n SO 2 = 0,145 mol Quy đổi 20,88 g oxit sắt fe x O y thành 20,88 g fe và O Gọi n sắt = x mol; n O = y mol Quá trình nhường electron: x sắt ​ 0 ​ − 3 x 3 e ​ → fe + 3 - Quá trình nhận electron: y O ​ + 0 ​ + 2 y 2 e ​ → O − 2 N + 5 + 0 , 29 3 e ​ → 0 , 145 N ​ + 2 ​ Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 3x = 2y + 0,29 ⇒ 3x - 2y = 0,29 (1) Mặt khác: 56x + 16y = 20,88 (2) Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,29 và y = 0,29 Muối có mặt là muối fe 2 (SO 4 ) 3 . Áp dụng ĐL bảo toàn nguyên tố ta có: n sắt 2 ​ ( SO 4 ​ ) 3 ​ ​ = 2 1 ​ n sắt ​ = 0 , 145 mol → m fe 2 ​ ( SO 4 ​ ) 3 ​ ​ = 0 , 145.400 = 58 ( g )


Ta có: nSO2= 0,145 mol

Quy đổi 20,88 g oxit sắt FexOythành 20,88 g fe và O

Gọi nFe= x mol; nO= y mol

Quá trình nhường electron:

xFe​0​−3x3e​→Fe+3

- Quá trình nhận electron:

yO​+0​+2y2e​→O−2

N+5+0,293e​→0,145N​+2​

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 3x = 2y + 0,29 ⇒ 3x - 2y = 0,29 (1)

Mặt khác: 56x + 16y = 20,88 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,29 và y = 0,29

Muối hiện ra là muối Fe2(SO4)3. Áp dụng ĐL bảo toàn nguyên tố ta có:

nFe2​(SO4​)3​​=21​nFe​=0,145mol→mFe2​(SO4​)3​​=0,145.400=58(g)


1


*

Yêu ước Vàng miễn phí ngay bây giờ!

Với Gold, bạn có thể đặt câu hỏi cho Diễn đàn bao nhiêu tùy thích, chúng ta biết đấy.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 20 88 gam một oxit sắt


Cho 56,36 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg, Fe(NO 3 ) 3 , FeCl 2 , sắt 3O4 tác dụng với dung dịch chứa 1,82 mol HCl, thu được hỗn hợp Y và tất cả hổn hợp khí Z có 0,08 mol NO và 0,06 mol N 2 O. Mang đến dung dịch AgNO 3 dư...


0


Hòa tan trọn vẹn 4,16 gam láo hợp: S, FeS, FeS 2 trong HNO 3 dư được 0,48 mol NO 2 với dung dịch X. Mang lại dung dịch Ba(OH) 2 dư vào X thì trọng lượng chất rắn thu được là


0


Hoà tan a gam sắt vào dung dịch HCl chiếm được 2,24 lít khí (ở đktc) cùng dung dịch D. Cô cạn dung dịch D nhận được m gam muối hạt khan. Cho trọng lượng muối trên vào 100ml hỗn hợp KMnO 4 0,25M trong H 2 SO 4 ...

Xem thêm: Chứng Minh Bình Ngô Đại Cáo Là Áng Thiên Cổ Hùng Văn


3


Dung dịch X bao gồm chứa 0,1 mol Fe(NO 3 ) 3 cùng 0,24 mol HCl. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hòa tan về tối đa được từng nào gam Cu (Biết các phản ứng tạo nên khí NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị ).

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 11 Getting Started, Unit 11 Lớp 6: Getting Started


Hòa tan trọn vẹn 8,976 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeS 2 , FeS, Cu 2 S và Cu vào 864 ml dung dịch HNO 3 1M đun nóng, sau khi xong các phản nghịch ứng thu được hỗn hợp Y với 0,186 mol một chất khí bay ra. Cho...