Hệ toạ độ trong không gian bài tập

     

Bài học trước tiên chương 3 cùng với nội dung: Hệ tọa độ trong không gian. Một kỹ năng và kiến thức mới đòi hỏi chúng ta học sinh đề nghị nắm được định hướng để vận dụng giải quyết các bài bác toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 12, emtc2.edu.vn đã tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và khuyên bảo giải những bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây vẫn là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tập xuất sắc hơn


*

A. Tổng thích hợp kiến thức

I. Tọa độ điểm với vectơ

Ta có:$overrightarrowOM=xoverrightarrowi+yoverrightarrowj+zoverrightarrowk$

*

=> Bộ cha số ( x; y; z ) là tọa độ điểm M đối với hệ trục tọa độ Oxyz .

Bạn đang xem: Hệ toạ độ trong không gian bài tập

cam kết hiệu: M = ( x; y; z ) xuất xắc M( x; y; z ).

Xem thêm: Câu 70 Trang 16 Sách Bài 70 Sbt Toán 9 Tập 1, Câu 70 Trang 16 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 9 Tập 1

Ta có:$overrightarrowa=a_1overrightarrowi+a_2overrightarrowj+a_3overrightarrowk$

=> Bộ tía số $( a_1; a_2; a_3 )$ là tọa độ của vectơ$overrightarrowa$ với hệ trục tọa độ Oxyz .

Xem thêm:

ký kết hiệu:$overrightarrowa=(a_1;a_2;a_3)$ hay$overrightarrowa(a_1;a_2;a_3)$.

II. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Trong không gian Oxyz cho hai vectơ$overrightarrowa(a_1;a_2;a_3)$ và$overrightarrowb(b_1;b_2;b_3)$. Ta có:

$overrightarrowa+overrightarrowb=(a_1+b_1;a_2+b_2;a_3+b_3)$

$overrightarrowa-overrightarrowb=(a_1-b_1;a_2-b_2;a_3-b_3)$

$koverrightarrowa=k(a_1;a_2;a_3)$ cùng với k là số thực

$overrightarrowa=overrightarrowba_1=b_1;a_2=b_2;a_3=b_3$

$overrightarrow0=(0;0;0)$

$overrightarrowa,overrightarrowb$ thuộc phương $a_1=kb_1;a_2=kb_2;a_3=kb_3$

$overrightarrowAB=overrightarrowOB-overrightarrowOA=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$

III. Tích vô hướng

Định lí

Trong không khí Oxyz, tích vô vị trí hướng của hai vectơ $overrightarrowa(a_1;a_2;a_3)$ và$overrightarrowb(b_1;b_2;b_3)$ xác minh bởi:
$overrightarrowa.overrightarrowb=(a_1.b_1+a_2.b_2+a_3.b_3)$

Ứng dụng

Độ nhiều năm vectơ:
$overrightarrowa=sqrta_1^2+a_2^2+a_3^2$
Khoảng giải pháp giữa hai điểm: Trong không gian Oxyz mang lại $A(x_A,y_A,z_A)$ và $B(x_B,y_B,z_B)$, ta có:
$AB=left | overrightarrowAB ight |=sqrt(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2$
Góc thân hai vectơ: Góc giữa $overrightarrowa(a_1;a_2;a_3)$ và$overrightarrowb(b_1;b_2;b_3)$ là$varphi $
$cosvarphi =cos (overrightarrowa,overrightarrowb)=fraca_1b_1+a_2b_2+a_3b_3sqrta_1^2+a_2^2+a_3^2.sqrtb_1^2+b_2^2+b_3^2$
Đặc biệt:
$overrightarrowaperp overrightarrowb a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$

IV. Phương trình mặt cầu

Định lí

Trong không khí Oxyz, mặt cầu S tất cả tâm I( a; b; c ) nửa đường kính r gồm phương trình là:
$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$