Giải Toán 9 Ôn Tập Chương 1

     

Giải bài bác 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và lời giải các câu hỏi trong bài học. Phương pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm tốt kiến thức bài xích học.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết những kiến thức cơ bạn dạng về căn bậc hai bằng sơ đồ tứ duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết quả nào tiếp sau đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được hiệu quả là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

A. $sqrt100 + x$ gồm nghĩa với tất cả x ; B. $sqrtx^2 + 25$ gồm nghĩa cùng với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ có nghĩa với tất cả x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ bao gồm nghĩa với đa số x.

Bạn đang xem: Giải toán 9 ôn tập chương 1


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p. = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn gàng biểu thức p. B) Tính quý hiếm của p với x = $frac49$.

Xem thêm: Công Thức Tính Cường Độ Ánh Sáng Tiêu Chuẩn Cho Từng Không Gian

c) Tìm giá trị của x để $left | p ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho nhị biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ với B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 cùng với a > 0.

a) Tính quý giá của biểu thức B khi a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn gàng biểu thức A - B ;

c) Tính cực hiếm của a nhằm A - B = 2 ;

d) Tìm quý giá của a để biểu thức A - B đạt giá trị nhỏ nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p. = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn gàng P

b) Tính giá trị của phường tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Bình Minh Nơi Em Ở, Tả Buổi Sáng Bình Minh Nơi Em Ở

c) bệnh minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn gàng biểu thức P

b) search x để p => Xem lý giải giải
=> Xem khuyên bảo giải
=> Xem hướng dẫn giải