efficiency là gì

/ɪ'fɪʃənsɪ/

Thông dụng

Danh từ

Hiệu lực, hiệu quả
Năng lực, khả năng
Năng suất, hiệu suất
labour efficiency
năng suất lao động

Chuyên ngành

Toán & tin

hiệu suất; (thống kê ) hiệu suất cao, hiệu lực; sản lượng
average efficiency
hiệu suất trung bình
luminous efficiency
hiệu suất vạc sáng
net efficiency
hệ số tổ hợp sản lượng sở hữu ích; sản phẩm tính
transmilting efficiency
hiệu suất truyền đạt

Xây dựng

khả năng

Cơ - Điện tử

Hiệu suất, năng suất, năng lượng, thông số dùng,tính kinh tế

Điện

công hiệu

Kỹ thuật cộng đồng

khả năng
compression efficiency
khả năng nén
efficiency of subgrade soil
khả năng Chịu lực của đất
efficiency of subgrade soil
khả năng Chịu vận tải của khu đất nền
evaporative efficiency
khả năng bốc hơi
năng lực
năng suất
cooling efficiency
năng suất lạnh
efficiency test
sự test năng suất
evaporative efficiency
năng suất bốc hơi
heating efficiency
năng suất nhiệt
high-efficiency
năng suất cao
machine efficiency
năng suất máy
nets efficiency
năng suất thực
hiệu lực
cutoff efficiency
hiệu lực mùng chống thấm
social efficiency
hiệu lực xã hội
hiệu quả

Giải mến EN: The use of the least amount of resources vĩ đại attain a desired amount of output.

Giải mến VN: Sự dùng lượng nguồn lực có sẵn nhỏ nhất nhằm đạt được sản lượng mong ước.

Bạn đang xem: efficiency là gì

Xem thêm: lấy thân báo đáp

braking efficiency
hiệu trái ngược hãm
catalyst efficiency
hiệu trái ngược xúc tác
coefficient of efficiency
hệ số hiệu quả
commercial efficiency
hiệu trái ngược kinh tế
compiler efficiency
hiệu trái ngược biên dịch
computer efficiency
hiệu trái ngược máy tính
criterion of efficiency
tiêu chuẩn chỉnh hiệu quả
economic efficiency
hiệu trái ngược kinh tế
efficiency diode
đi-ốt hiệu quả
efficiency factor
hệ số hiệu quả
exergetic efficiency
hiệu trái ngược execgy
fan efficiency
hiệu trái ngược quạt
filter efficiency
hiệu trái ngược cỗ lọc
filter efficiency
hiệu trái ngược của phin lọc
fin efficiency
hiệu trái ngược của cánh
heat exchange efficiency factor
hệ số hiệu suất cao trao thay đổi nhiệt
high luminous efficiency
hiệu trái ngược vạc sáng sủa cao
high-efficiency filter
bộ thanh lọc hiệu suất cao cao
high-efficiency filter
phin hiệu suất cao cao
high-efficiency filter
phin thanh lọc hiệu quả
insulation efficiency
hiệu trái ngược cơ hội nhiệt
joint efficiency
hiệu trái ngược côn trùng hàn
level of efficiency
mức phỏng hiệu quả
network efficiency
tính hiệu suất cao của mạng
Spectral Efficiency (SE)
hiệu trái ngược phổ
supervisory efficiency
hiệu trái ngược giám sát
sweep efficiency
hiệu trái ngược khai thác
technical and economic efficiency
hiệu trái ngược tài chính kỹ thuật
technical efficiency
hiệu trái ngược kỹ thuật
water application efficiency
hiệu trái ngược dưng nước tưới (cho khu đất trồng)
hiệu suất

Giải mến EN: The relative effectiveness of a system or device, especially as determined by comparing input and output; specific meanings include:a measurement of the amount of heat produced per fuel unit when all of the fuel has been burned.

Giải mến VN: Hiệu suất kha khá của một khối hệ thống hoặc một khí giới, được xác lập dựa vào việc đối chiếu mối cung cấp nhập và mối cung cấp rời khỏi. Nghĩa đặc biệt: cách thức đo lượng nhiệt độ đưa đến bên trên từng đơn vị chức năng nhiên liệu khi toàn bộ nhiên liệu và được nhen nhóm cháy.

acoustic efficiency
hiệu suất âm thanh
actual efficiency
hiệu suất thực
actual volumetric efficiency
hiệu suất thể tích
adiabatic efficiency
hiệu suất đoạn nhiệt
adsorption efficiency
hiệu suất hấp phụ
adsorption efficiency
hiệu suất hấp thụ
aerial efficiency
hiệu suất ăng ten
aerodynamic efficiency
hiệu suất khí động
air standard efficiency (ASE)
hiệu suất chi tiêu chuẩn chỉnh mặt hàng không
allocative efficiency
hiệu suất cấp cho phát
ampere-hour efficiency
hiệu suất ampe-giờ
anode efficiency
hiệu suất anode
antenna aperture efficiency
hiệu suất phỏng phanh của ăng ten
antenna efficiency
hiệu suất ăng ten
aperture efficiency
hiệu suất phỏng mở
area efficiency
hiệu suất khu vực đất
average efficiency
hiệu suất bình quân
average efficiency
hiệu suất trung bình
band efficiency
hiệu suất dải
battery efficiency
hiệu suất bình điện
beam efficiency
hiệu suất chùm (ở ăng ten)
beam efficiency
hiệu suất của chùm tia
blade efficiency
hiệu suất cánh tuabin
blower efficiency
hiệu suất quạt gió
boiler efficiency
hiệu suất lò (hơi)
boiler efficiency
hiệu suất nồi hơi
braking efficiency
hiệu suất phanh
breeding process efficiency
hiệu suất quy trình nhân
calorific efficiency
hiệu suất nhiệt
capture efficiency
hiệu suất bắt
Carnot efficiency
hiệu suất Carnot
catching efficiency
hiệu suất bẫy
cathode efficiency
hiệu suất ở cathode
channel efficiency
hiệu suất kênh
channel efficiency
hiệu suất lòng dẫn
charging efficiency
hiệu suất nạp
circuit efficiency
hiệu suất mạch
clearance volumetric efficiency
hiệu suất thể tích
coefficient of mechanical efficiency
hiệu suất cơ học
collector efficiency
hiệu suất cỗ gom
combustion efficiency
hiệu suất nhen nhóm cháy
compression efficiency
hiệu suất nén
compressor efficiency
hiệu suất máy nén
computer efficiency
hiệu suất máy tính
condenser efficiency
hiệu suất bình ngưng
cooling efficiency
hiệu suất lạnh
coupling efficiency
hiệu suất ghép
crushing efficiency
hiệu suất nghiền
current efficiency
hiệu suất dòng
current efficiency
hiệu suất loại điện
cutting efficiency
hiệu suất hạn chế gọt
cycle efficiency
hiệu suất chu trình
efficiency (systemefficiency)
hiệu suất của hệ thống
efficiency chart
biểu hàng hiệu cao cấp suất
efficiency chart
đồ thị hiệu suất
efficiency chart
hiệu suất đồ
efficiency coefficient
hệ số hiệu suất
efficiency curve
đường hiệu suất
efficiency of a communication system
hiệu suất của khối hệ thống viễn thông
efficiency of conversion
hiệu suất phát triển thành đổi
efficiency of rectification
hiệu suất chỉnh lưu
efficiency test
sự thực nghiệm hiệu suất
efficiency test
thử hiệu suất
efficiency testing machine
máy test hiệu suất
electrical efficiency
hiệu suất điện
electron efficiency
hiệu suất electron
electronic efficiency
hiệu suất năng lượng điện tử
emission efficiency
hiệu suất vạc xạ
energy efficiency
hiệu suất năng lượng
Energy efficiency (solar)
Hiệu suất tích điện (Mặt Trời)
energy efficiency ratio
hệ số hiệu suất năng lượng
energy efficiency ratio
tỷ số hiệu suất năng lượng
energy efficiency ratio (airconditioning)
hệ số hiệu suất năng lượng
exergetic efficiency
hiệu suất execgy
exergetic efficiency
hiệu suất exergy
expander efficiency
hiệu suất máy giãn nở
fan efficiency
hiệu suất quạt
field irrigation efficiency
hiệu suất tưới mặt mũi ruộng
field water application efficiency
hiệu suất tiếp nước tưới ruộng
filter efficiency
hiệu suất phin lọc
fin efficiency
hiệu suất bên
fin efficiency
hiệu suất cánh
fin efficiency
hiệu suất cánh tản nhiệt
fin efficiency
hiệu suất cảnh tản nhiệt
fluorescence efficiency
hiệu suất huỳnh quang
frame efficiency
hiệu suất mành
fuel efficiency
hiệu suất hóa học đốt
gross efficiency
hiệu suất thô
gross efficiency
hiệu suất tổng
gun efficiency
hiệu suất súng phóng
heat efficiency
hiệu suất nhiệt
heat transfer efficiency
hiệu suất truyền nhiệt
heating efficiency
hiệu suất nhiệt
high efficiency
hiệu suất cao
high efficiency cell
pin sở hữu hiệu suất cao
high efficiency motor
động cơ hiệu suất cao
high-efficiency
hiệu suất cao
higher efficiency motor
động cơ hiệu suất cao
humidification efficiency
hiệu suất thực hiện ẩm
humidifying efficiency
hiệu suất gia ẩm
humidifying efficiency
hiệu suất thực hiện ẩm
hydraulic efficiency
hiệu suất thủy lực
illumination efficiency
hiệu suất chiếu sáng
indicated efficiency
hiệu suất biểu thị
injection efficiency
hiệu suất phun
irrigation efficiency
hiệu suất tưới nước
isothermal efficiency
hiệu suất đẳng nhiệt
labour efficiency
hiệu suất lao động
luminescence efficiency
hiệu suất vạc quang
luminous efficiency
hiệu suất ánh sáng
luminous efficiency
hiệu suất vạc quang
luminous efficiency
hiệu suất sáng
mean efficiency
hiệu suất trung bình
mechanical efficiency
hiệu suất cơ (động cơ)
mechanical efficiency
hiệu suất cơ học
mechanical efficiency
hiệu suất cơ khí
mixer efficiency
hiệu suất của sản phẩm trộn
mold efficiency
hiệu suất đúc khuôn
multiprocessing efficiency
hiệu suất nhiều xử lý
net efficiency
hiệu suất thực
nets efficiency
hiệu suất chung
network efficiency
hiệu suất mạng
operating efficiency
hiệu suất sinh hoạt thực
operation efficiency
hiệu suất vận hành
overall actual volumetric efficiency
hiệu suất thể tích thực chung
overall efficiency
hiệu suất toàn phần
overall efficiency
hiệu suất tổng cộng
overall real volumetric efficiency
tổng hiệu suất thể tích thực
plate efficiency
hiệu suất anode
plate efficiency
hiệu suất dương cực
power efficiency
hiệu suất (sử dụng) năng lượng
power efficiency
hiệu suất của năng suất (bộ khuếch đại)
power transmittance efficiency
hiệu suất truyền năng lượng
practical efficiency
hiệu suất thực
processing efficiency
hiệu suất xử lý
propulsion efficiency
hiệu suất tổng đẩy
quantum efficiency
hiệu suất lượng từ
quantum efficiency
hiệu suất lượng tử
radiant efficiency
hiệu suất bức xạ
radiation efficiency
hiệu suất bức xạ
radiation efficiency
hiệu suất sự phản xạ (của ăng ten)
radiation efficiency
hiệu suất vạc xạ
real volumetric efficiency
hiệu suất thực theo đuổi thể tích
rectification efficiency
hiệu suất chỉnh lưu
refrigeration cycle efficiency
hiệu suất quy trình lạnh
refrigeration efficiency
hiệu suất lạnh
refrigeration process efficiency
hiệu suất quy trình lạnh
refrigeration system efficiency
hiệu suất hệ (thống) lạnh
refrigeration system efficiency
hiệu suất khối hệ thống lạnh
relative efficiency
hiệu suất tương đối
rotor efficiency
hiệu suất roto (máy cất cánh lên thẳng)
screen efficiency
hiệu suất sàng
screen efficiency
hiệu suất tuyển
sewage setting efficiency
hiệu suất lắng của nước thải
solar panel efficiency
hiệu suất của bảng mặt mũi trời
source power efficiency
hiệu suất của năng suất nguồn
spectral luminous efficiency
hiệu suất vạc sáng sủa (theo) phổ
spectral numinous efficiency
hiệu suất sáng sủa phổ
spectrum efficiency
hiệu suất phổ
stage efficiency
hiệu suất của tầng
static efficiency
hiệu suất tĩnh
static người yêu thích efficiency
hiệu suất tĩnh của quạt
steam turbine efficiency
hiệu suất tuabin hơi
storage efficiency
hiệu suất cỗ nhớ
switching efficiency
hiệu suất fake mạch
technological efficiency
hiệu suất kỹ nghệ
thermal efficiency
hiệu suất nhiệt
thermodynamic efficiency
hiệu suất nhiệt độ động (lực) học
total efficiency
tổng hiệu suất
total volumetric efficiency
hiệu suất thể tích tổng
tractive efficiency
hiệu suất kéo
transfer efficiency
hiệu suất chuyển
transfer efficiency
hiệu suất vận chuyển
transformer efficiency
hiệu suất máy phát triển thành áp
transmission efficiency
hiệu suất truyền
transmission efficiency
hiệu suất truyền dẫn
transmission-line efficiency
hiệu suất lối truyền
transmitting efficiency
hiệu suất truyền đạt
trapping efficiency
hiệu suất hấp thụ (2 kì)
true volumetric efficiency
hiệu suất thể tích thực
turbine efficiency
hiệu suất tuabin
voltage efficiency (ofan electrochemical process)
hiệu suất của một quy trình năng lượng điện hóa
volumetric efficiency
hiệu suất nạp
volumetric efficiency
hiệu suất thể tích
volumetric efficiency
hiệu suất thể tích (bơm, máy nén)
volumetric efficiency
hiệu suất về thể tích
warder conveyance and delivery efficiency
hiệu suất dẫn và phân phối nước tưới (của cây)
water conveyance efficiency
hiệu suất dẫn nước (của kênh)
watt-hour efficiency
hiệu suất (tính theo) oát-giờ
watt-hour efficiency
hiệu suất oat giờ
hiệu suất nhiệt
thermodynamic efficiency
hiệu suất nhiệt độ động (lực) học
hiệu suất sáng
spectral numinous efficiency
hiệu suất sáng sủa phổ
sản lượng

Kinh tế

hệ số sở hữu ích
hiệu lực
hiệu năng
hiệu quả
allocative efficiency
hiệu trái ngược phân bổ
allocative efficiency
hiệu trái ngược phân bổ tài nguyên
allocative efficiency
hiệu trái ngược phân phối (các khoáng sản khan khan hiếm...)
decline in economic efficiency
sự sụt hạn chế hiệu suất cao kinh tế
declining marginal efficiency of capital
hiệu trái ngược biên hạn chế dần dần của đồng vốn
distributional efficiency
hiệu trái ngược phân bổ
distributive efficiency
hiệu trái ngược phân phối
distributive efficiency
hiệu trái ngược phân phối (trong thị ngôi trường...)
economic efficiency
hiệu trái ngược kinh tế
efficiency bonus
tiền thưởng hiệu quả
efficiency earnings
thu nhập hiệu quả
efficiency earnings
thu nhập hiệu suất cao (thu nhập theo đuổi đơn vị chức năng hiệu quả)
efficiency frontier
biên giới hiệu quả
efficiency of capital
hiệu trái ngược đồng vốn
efficiency units
các đơn vị chức năng hiệu quả
efficiency units
các đơn vị chức năng hiệu suất cao (của lực lượng lao động)
efficiency units
đơn vị hiệu quả
efficiency variance
sự ko song song về hiệu quả
efficiency-wage theory
thuyết chi phí lương-hiệu quả
equity / efficiency trade-off
sự lựa lựa chọn thân ái công bình và hiệu quả
foreign trace efficiency
hiệu trái ngược nước ngoài thương
foreign trade efficiency
hiệu trái ngược nước ngoài thương
industrial efficiency
hiệu trái ngược ngành công nghiệp
labour efficiency variance
phương sai của hiệu suất cao lao động
management efficiency
hiệu trái ngược cai quản lý
marginal efficiency of capital
hiệu trái ngược biên của vốn
marginal efficiency of investment
hiệu trái ngược biên của đầu tư
marginal efficiency of labour
hiệu trái ngược biên tế của lao động
operational efficiency
hiệu trái ngược kinh doanh
production efficiency
hiệu trái ngược sản xuất
productive efficiency
hiệu trái ngược sản xuất
promotion of economic efficiency
nâng cao hiệu suất cao kinh tế
relative efficiency
hiệu trái ngược so sánh sánh
relative efficiency
hiệu trái ngược tương đối
semi strong size efficiency
có hiệu suất cao vừa vặn phải
strong size efficiency
rất sở hữu hiệu quả
technical efficiency
hiệu trái ngược kỹ thuật
weak size efficiency
có hiệu suất cao yếu
working efficiency
hiệu trái ngược thực hiện việc
X efficiency
Hiệu trái ngược X
Y-efficiency
Hiệu trái ngược Y
hiệu suất
apparent volumetric efficiency
hiệu suất thể tích
capital efficiency
hiệu suất đồng vốn
commercial efficiency
hiệu suất kinh tế
component efficiency
hiệu suất viên bộ
drying efficiency
hiệu suất sấy
economic efficiency
hiệu suất kinh tế
fermentation efficiency
hiệu suất lên men
germicidal efficiency
hiệu suất sát trùng
highest efficiency
hiệu suất cao nhất
highest efficiency (the...)
năng suất, hiệu suất cao nhất
ideal efficiency
hiệu suất lý tưởng
marginal efficiency
hiệu suất biên tế
marginal efficiency of capital
hiệu suất biên tế của đồng vốn
marginal efficiency of capital
hiệu suất biên tế đồng vốn
marginal efficiency of investment
hiệu suất biên tế cuả đầu tư
marginal efficiency of investment
hiệu suất biên tế của đầu tư
marginal efficiency of labour
hiệu suất biên tế của lao động
maximum efficiency
hiệu suất đối đa
maximum efficiency
hiệu suất tối đa
motion efficiency
hiệu suất của thao tác
overall efficiency
tổng hiệu suất
Pareto's efficiency
hiệu suất Pareto
peak operating efficiency
hiệu suất thao tác cao nhất
purification efficiency
hiệu suất sạch
real volumetric efficiency
hiệu suất thể tích thực
washing efficiency
hiệu suất rửa
năng suất
efficiency bonus
tiền thưởng năng suất
efficiency wages
tiền bổng theo đuổi năng suất
highest efficiency (the...)
năng suất, hiệu suất cao nhất
maximum efficiency
năng suất tối đa
overall efficiency
tổng năng suất
worker efficiency
năng suất lao động
tính hiệu quả

Địa chất

hiệu suất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ability , abundance , adaptability , address , adequacy , capability , capableness , competence , competency , completeness , economy , effectualness , efficacy , energy , expertise , facility , faculty , know-how , performance , potency , power , powerfulness , productiveness , productivity , proficiency , prowess , quantity , readiness , resourcefulness , response , skill , skillfulness , suitability , suitableness , talent , thoroughness , effectiveness , effectuality , efficaciousness , influence

Từ trái ngược nghĩa