đọc kinh cứu khổ hàng ngày

KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu vớt gian khổ cứu vớt nàn Quảng đại linh giác Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Bạn đang xem: đọc kinh cứu khổ hàng ngày

Nam Mô Phật,

Nam Mô Pháp,

Nam Mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà rơi số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử kinh đại-thánh,

Năng cứu vớt ngục tù,

Năng cứu vớt trọng bịnh,

Năng cứu vớt tam tai bá nàn gian khổ .

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên đổi mới,

Nhứt thân thuộc ly gian khổ nàn,tụng đắc nhứt vạn đổi mới,

Hợp gia ly gian khổ nàn, Nam Mô Phật Lực uy,

Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân thuộc đắc phỏng , Hồi quang đãng Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo quỷ kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc giã,

Tư sự đắc hưu,

Xem thêm: xuân hạ thu đông rồi lại xuân truyện

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ thương hiệu tuổi tác ...)

và toàn bộ bọn chúng sinh,

Nhất thân thuộc ly gian khổ nàn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn đổi mới,

Tai nàn đương nhiên đắc giải bay.

Tín lâu phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già cả đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

Xem thêm: trời sinh thích em

(Niệm câu chót 3 thứ tự, 10 thứ tự, hoặc 108 thứ tự, diện tích lớn, càng đảm bảo chất lượng. )

* * * * * *

Nguyện đem công đức này,
Xin hồi phía mang đến toàn bộ bọn chúng sinh nằm trong tư ơn thân phụ cõi
Được bay ly gian khổ nàn và vãng sinh cõi Tịnh Độ
Niệm Phật Ba-La-Mật (emtc2.edu.vn)