dislike là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to dislike
Phân kể từ hiện tại tại disliking
Phân kể từ quá khứ disliked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dislike dislike hoặc dislikest¹ dislikes hoặc disliketh¹ dislike dislike dislike
Quá khứ disliked disliked hoặc dislikedst¹ disliked disliked disliked disliked
Tương lai will/shall² dislike will/shall dislike hoặc wilt/shalt¹ dislike will/shall dislike will/shall dislike will/shall dislike will/shall dislike
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dislike dislike hoặc dislikest¹ dislike dislike dislike dislike
Quá khứ disliked disliked disliked disliked disliked disliked
Tương lai were to dislike hoặc should dislike were to dislike hoặc should dislike were to dislike hoặc should dislike were to dislike hoặc should dislike were to dislike hoặc should dislike were to dislike hoặc should dislike
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại dislike let’s dislike dislike
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.