Dịch Bài Read Unit 1 Lớp 9

     

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia và East Malaysia


5. READ

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

Bạn đang xem: Dịch bài read unit 1 lớp 9

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur & it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism & Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, & Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. & English is a compulsory second language.

*

Dịch bài xích đọc:

Malaysia là một trong trong các non sông nằm trong cộng đồng các nước nhà Đông phái nam Á (ASEAN). Nó được chia làm hai miền có Tây Malaysia, Đông Malaysia. Chúng bị chia cắt bởi khoảng tầm 640km đường biển và cùng hợp thành một diện tích rộng 329,758 km2. Malaysia bao gồm khí hậu nhiệt đới. Đơn vị chi phí tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bởi 100 sen.

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đó cũng là tp lớn nhất nước. Số lượng dân sinh của Malaysia năm 2001 là trên 22 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo chấp thuận của nước này. Dường như còn có những tôn giáo khác ví như Phật giáo với Hindu giáo. Quốc ngữ là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia (được viết đơn giản dễ dàng là tiếng Malay). Giờ Anh, giờ Trung và tiếng Tamil cũng khá được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ được dạy dỗ cho học sinh là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ Trung Quốc, hoặc giờ Tamil. Giờ đồng hồ Bahasa Malaysia là ngữ điệu chính được thực hiện trong việc đào tạo và huấn luyện ở những trường trung học phổ thông, mặc dù nhiên, một số học viên vẫn có thể tiếp tục học tiếng trung quốc hoặc giờ Tamil. Hình như tiếng Anh là ngôn từ bắt buộc vật dụng hai.


Bài a)

a) Fill in the table with the right information about Malaysia.

(Điền thông tin đúng vào bảng nói đến nước Malaysia.)

1. Area: 

2. Population: 

3. Climate: 

4. Unit of currency:

5. Capital city: 

6. Official religion:

7. National language: 

8. Compulsory second language:

Lời giải chi tiết:

1. Area: 329,758 km2

2. Population: over 22 million

3. Climate: tropical climate

4. Unit of currency: ringgit

5. Capital city: Kuala Lumpur

6. Official religion: Islam

7. National language: Bahasa Malaysia

8. Compulsory second language: English

Tạm dịch:

1. Diện tích: 329,758 km2

2. Dân số: hơn 22 triệu người

3. Khí hậu: sức nóng đới

4. Đơn vị tiền tệ: ringgit

5. Thủ đô: Kuala Lumpur

6. Tôn giáo chính thức: Islam

7. Ngôn từ phổ thông: Bahasa Malaysia

8. Ngôn từ thứ hai bắt buộc: English


Bài b)

b) True or false? check (✓) the boxes. Then correct the false statements. 

(Đúng tốt sai. Điền vệt (✓) vào ô trống. Tiếp nối sửa các câu sai cho đúng.)

 

T

F

1. Malaysia is a member country of ASEAN.

 

 

2. There are two religions in Malaysia.

 

 

3. People speak only Malay in Malaysia.

 

 

4. Primary school children learn three languages at school.

 

 

5. All secondary school children learn in English.

Xem thêm: Triều Đại Hậu Lê Trải Qua Bao Nhiêu Đời Vua? * Triều Đại Hậu Lê

 

 

Lời giải chi tiết:

 

T

F

1. Malaysia is a member country of ASEAN.

(Mã Lai là 1 trong thành viên của ASEAN.)

 ✓

 

2. There are two religions in Malaysia.

=> There are Islam, Buddhisin & Hinduism.

(Ở Mã Lai bao gồm 2 tôn giáo. => Có Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo.)

 

 ✓

3. People speak only Malay in Malaysia.

=> People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese and Tamil.

(Mọi tín đồ chỉ nói tiếng Mã Lai ở Malaysia. => Mọi bạn nói giờ đồng hồ Bahasa Malaysia, giờ Anh, tiếng Trung cùng tiếng Tamil.)

 

 ✓

4. Primary school children learn three languages at school.

(Học sinh tiểu học tập học ba ngữ điệu ở trường.)

 ✓

 

5. All secondary school children learn in English.

Xem thêm: Chọn Câu Sai Nhiệt Kế Thủy Ngân Dùng Để Đo Từ, Nhiệt Kế Thủy Ngân Dùng Để Đo

=> Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools.(Tất cả học viên trung học mọi học bằng tiếng Anh. => Bahasa Malaysia là ngôn ngữ huấn luyện chủ yếu ở những trường đại học.)

kimsa88 | cf68 | Sunwin | Jun88