ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VĂN 7 HỌC KÌ 2

     
Đề số 1 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải chi tiết Đề tiên phong hàng đầu - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem lời giải
Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết văn 7 học kì 2

Đề số 2 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật


Đề số 3 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 3 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật


Đề số 4 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 4 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Xem lời giải


Đề số 5 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 5 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải mã


Đề số 6 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải mã


Đề số 7 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải mã


Đề số cửu - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số cửu - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải mã


Đề số 10 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 10 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem lời giải


Đề số 11 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật
Xem thêm: Bài Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt Lớp 2 Tập Đọc: Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng

Đề số 13 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật


Đề số 14 - Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 14 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật


Đề số 15 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật


Đề số 16 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem lời giải


Đề số 17 - Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 17 - Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải thuật


Đề số 18 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 18 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Xem lời giải


Đề số 19 - Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học tập kì 2 - Ngữ văn 7

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 19 - Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - Ngữ văn 7

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Thuật Toán Giải Phương Trình Bậc Nhất, Viết Ax + B= 0

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép emtc2.edu.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.