Đề cương ôn tập chương 3 hình học 9

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (287.97 KB, 5 trang )


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9

I/TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

Khoanh trịn vào vần âm đứng trước phương án vấn đáp đúng:Câu 1: cho AOB = 600 trong (O ; R). Số đo cung bé dại AB bởi :

A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200

Câu 2 : mang lại hình 1. Biết sđMQ (nhỏ) = 300 , sđPN (nhỏ) = 500. Ta có số đo góc PIN bởi :

A. 300 C. 500B. 400 D. 800

Câu 3 : đến hình 2. Biết sđAmC = 1500 , sđAB = 300. Ta bao gồm số đo góc ADC bởi :

A. 400 C. 750B. 600 D. 900

Câu 4 : đến hình 3. Biết AIC = 200. Ta gồm (sđAC - sđBD) bằng :

A. 200 C. 400B. 300 D. 500

Câu5 : mang lại hình 4. Biết sđMN = 800 . Ta bao gồm số đo góc xMN bằng :A. 400 C. 1200

B. 800 D. 1600

Câu 6 : mang lại (O ; R ) với một dây cung AB = R số đo của cung nhỏ dại AB là:
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200

Câu 7 : AB là 1 trong những dây cung của (O; R ) và sđAB = 800 ; M là vấn đề trên cung bé dại AB. Góc

AMB có số đo là :

A. 2800 ; B. 1600 ; C. 1400 ; D. 800

Câu 8. Trong hình 5 biết MN là 2 lần bán kính của con đường trịn. Góc ·NMQ bằng:

A. 200 B. 300

C. 350 D. 40

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4


(2)

Câu

9. Vào hình 6 số đo của cung¼MmN bằng: A. 600 B. 700

C. 1200 D. 1400

Câu 10: mang lại tam giác GHE cân tại H ( hình 7), Số đo của góc x là:

A. 200 B. 700

C. 400 D. 600

Câu

11. Trong hình 8 biết x > y. Khẳng định nào dưới đây đúng? A. MN = PQ

B. MN > PQ

C. MN PQ

Câu 12: trong hình 9, đường kính MN vng góc với dây AB trên I. Tìm tóm lại đúng nhất:

A. IA = IB B. AM = MB C. AM = BM D. Cả A, B, C các đúng

C

âu 13: đến tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O và DAB· =800. Số đo cung¼DAB là:A. 800 B. 2000 C. 1600 D. 2800.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 3 hình học 9

Câu 14 : cho tứ giác MNPQ nội tiếp (O ; R) và gồm ^M = 500 và ^N = 1100. Vậy số đo
của :

A. ^P = 800 và Q^ = 1000 C. ^P = 700 cùng Q^ = 1300B. ^P = 1000 cùng Q^ = 800 D. ^P = 1300 với Q^ = 700Câu 15. Tứ giác ABCD nội tiếp mặt đường tròn; C = 3A . Số đo các góc C và A là:

A. A = 450; C = 1350 B. A =

600; C = 1200

C. A = 300; C = 900 D. A =

450; C = 900Câu

16 : mang lại hình thang nội tiếp mặt đường trịn (O), khi đó hai đường chéo cánh của hình thang:A. Vng góc với nhau; B. Bằng nhau;

C. Cắt nhau trên trung điểm của từng đường;D. đường chéo này gấp rất nhiều lần đường chéo cánh kia.

4020x

G F

H

E

I BA

O

NM

Hình 6

Hình 7A

Hình 8


(3)

2

. 20

A  cm B.100 cm2C. 25

cm D. 25 cm2Câu 17. .Diện tích hình trịn có đường kính 10cm bằng:

Câu 18 : diện tích của hình quạt trịn 1200 của mặt đường trịn có nửa đường kính 3cm là:A .  (cm2 ) ; B . 2(cm2 ) ; C . 3(cm2 ) ; D . 4(cm2 )Câu 19 : Hình trịn có diện tích s 12, 56m2. Vậy chu vi của con đường trịn là:

A. 25,12cm ; B. 12,56cm ; C . 6,28cm ; D . 3,14cmCâu


trăng tròn : Hình trịn có diện tích 9cm2 thì có chu vi là:

A. 3π cm B. 6 √π centimet C. 3 √π cm D. π3 cmCâu 21: Biết độ lâu năm cung AB của đường trịn (O; R) là

2 R3

. Số đo góc AOB bằng:

A. 600 B. 900 C.

1200 D. 1500

Câu 22: đến tam giác ABC gồm  = 600, nội tiếp mặt đường trịn trọng điểm O. Diện tích của hình quạttrịn BOC ứng với cung nhỏ dại BC là:

A. 22RpB. 23RpC.
24RpD. 26Rp

Câu 23: diện tích s hình viên phân số lượng giới hạn bởi cung 600 với dây căng cung đó của hình trịn nửa đường kính 4cm là:

A.

2

2

4 3 cm

3

 

 


  B.

2

4

4 3 cm

3   C. 283 cm3  

  D.

2

4


4 3 cm3   

Câu 24: Một hình quạt trịn có diện tích

2

32cm9

, bán kính hình quạt là 4cm. Khi ấy số đo cung trịn của hình quạt là:

A. 1600 B. 800 C. 400 D. 200

Câu 25:Đường tròn (O; r) nội tiếp và mặt đường trịn (O; R) nước ngoài tiếp hình vng . Khi đó tỷ số

r

Rbằng:A.

2

2 B. 2 C.

1

2 D. Một hiệu quả khác Câu 26: đến hình vng nội tiếp mặt đường trịn (O; R). Chu vi hình vng là:

A. 2R 2 B. 4R 2 C. 4R 3 D. 6R


(4)

30O

m D

C

BA

Câu 1: cho hình vẽ : Biết đường kính AB = 6cm và góc BCD = 300

a) Tính số đo cung BnDb) Tính số đo cung AmD

c) Tính diện tích hình quạt OAmDCâu 2 : cho (O ; R) cùng dây AB = R √2

a/ Tính số đo cung AB ; số đo góc AOBb/ Tính theo R độ dài cung AB

c/ Tính diện tích s của hình viên phân số lượng giới hạn bởi dây AB cùng cung nhỏ AB theo RCâu 3 : đến tam giác ABC bao gồm  = 600 nội tiếp trong (O ; R)

a/ Tính số đo cung BC

b/ Tính độ lâu năm dây BC cùng độ nhiều năm cung BC theo R

c/ Tính diện tích hình quạt ứng với góc ở trung ương BOC theo R

Câu 4 : đến đường tròn vai trung phong O, 2 lần bán kính BC, lấy điểm A bên trên cung BC làm thế nào cho AB AC . Trên OC rước điểm D, trường đoản cú D kẻ đường thẳng vng góc với BC cắt AC trên E .

a) chứng tỏ : g óc BAC = 900 với tứ giác ABDE nội tiếp b) minh chứng : góc DAE bởi góc DBE

c) Đường cao AH của tam giác ABC giảm đường tròn tại F. Chứng minh : HF . DC = HC . ED

d) minh chứng BC là tia phân giác của góc ABF

Câu 5: cho nửa đường trong thâm tâm O 2 lần bán kính BC = 2R cùng một điểm A trên nửa đườngtròn ấy làm thế nào cho AB = R. M là một trong những điểm bên trên cung bé dại AC, BM cắt AC trên I. Tia AB giảm tiaCM tại D.

a) minh chứng tam giác AOB là tam giác đều


b) chứng tỏ tứ giácAIMD nội tiếp được con đường trịnc) Tính góc ADI

d) Tính diện tích s hình quạt OAC biết R = 3cm

Câu 6: cho đường tròn (O) 2 lần bán kính AB = 2R, từ trung điểm I của đọan OA vẽ dây cungCD vng góc cùng với AB. Trên cung nhỏ BC đem điểm M tùy ý, AM cắt CD tại N.

Xem thêm: Đề Đọc Hiểu Câu Chuyện Về Bốn Ngọn Nến, Văn Hay Thpt

1/ chứng minh tứ giác BMNI nội tiếp

2/ Vẽ tiếp con đường tại M của mặt đường tròn (O) giảm tia DC trên E và tia AB tại F :a/ chứng tỏ tam giác EMN cân

b/ chứng minh AN.AM = R2


(5)

3/ trả sử MAB 300. Tính diện tích giới hạn bởi cung nhỏ MB của đường tròn (O) và

các đọan MF, BF theo R

Câu 7: mang lại đường tròn (O ;R) và một dây AB , trên tia tía lấy điểm C sao cho C ở ngồi mặt đường trịn. Tội phạm điểm ở trung tâm P của cung béo AB kẻ đường kính PQ của mặt đường trịn giảm dây AB tại D. Tia CP cắt đường trong tại I. Các dây AB cùng QI giảm nhau trên K .a) chứng tỏ tứ giác PDKI nội tiếp .

b) minh chứng IQ là tia phân giác của góc AIB .

c) cho thấy R = 5cm , AOQ450 . Tính độ nhiều năm của cung AQB .

d) chứng minh CK.CD = CA.CB


Câu 8: mang lại tam giác MNQ vuông tại M, kẻ đường cao MH và phân giác NE (HNQ;

EMQ). Kẻ MD vng góc với NE (DNE).

a) minh chứng tứ giác MDHN nội tiếp trong một đường tròn. Xác minh tâm O của đườngtrịn đó.

Xem thêm: Đồng Phân Cấu Tạo Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Đồng Phân Cấu Tạo

b)Chứng minh MD là tia phân giác của góc HMQ cùng OD//HB

c)Biết

ABC

·

=

60

0 với AB = a (với a > 0). Tính theo a diện tích tam giác ABC phầnnằm ngồi con đường trịn (O)

Câu 9 : mang lại tam giác ABC vuông sinh sống A, AB tròn đường kính MC. Nối BM và kéo dãn cắt đường tròn trên D, mặt đường thẳng domain authority cắtđường tròn tại S

a/ chứng tỏ : ABCD là một tứ giác nội tiếp. Khẳng định tâm I và nửa đường kính của đườngtrịn nước ngoài tiếp.

b/ chứng tỏ : CA là phân giác của góc SCB

c/ gọi E là giao điểm của hai đương thẳng AB và CD. N là giao điểm của đường trònđường kính MC và BC. Chứng tỏ : 3 điểm E, M, N trực tiếp hàng

Câu 10 : mang đến tam giác ABC gồm 3 góc đầy đủ nhọn, AB con đường tại A của đường tròn (O) giảm đường trực tiếp BC trên S

a/ chứng tỏ : SA2 = SB.SC

b/ Tia phân giác của BAC giảm dây cung và cung nhỏBC tại D với E. Chứng tỏ : SA
= SD

c/ Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Chứng minh : OE BC cùng AE là phân giác của


Tài liệu liên quan


*
Đề cương cứng ôn tập chương 3(hình 8) 2 9 253
*
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3 6 1 5
*
Đề cương cứng ôn tập chương 3 Hình học 12 21 2 14
*
Đề cưng cửng ôn tập chương I- hinh 9 3 660 4
*
để cương ôn tập chương 3 HH8 4 579 5
*
de cuong on tap chuong 3 dẻo 9 5 419 6
*
đề cưng cửng ôn tập chương 1 hình học tập 7 trăng tròn 342 1
*
Đề cương cứng ôn tập chương 3 môn Tin học 11 năm 2019-2020 - Trường thpt Đức Trọng 5 211 3
*
Đề cương cứng ôn tập chương 3 với 4 môn chất hóa học 12 năm 2019-2020 - Trường trung học phổ thông Đức Trọng 19 131 0
*
Đề cương cứng ôn tập chương 3 môn hóa học 10 năm 2019-2020 - Trường trung học phổ thông Đức Trọng 7 149 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(458.64 KB - 5 trang) - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3 HÌNH 9
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×