đại lão lại muốn tan vỡ

 • Reads 363,275
 • Votes 39,264
 • Parts 200

Ongoing, First published Apr 10, 2021

Bạn đang xem: đại lão lại muốn tan vỡ

Table of contents

 • Chương 196: Quyền công ty thực ngạo kiều(*) (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 197: Quyền công ty thực ngạo kiều (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 198: Quyền công ty thực ngạo kiều (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 199: Quyền công ty thực ngạo kiều (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 200: Quyền công ty thực ngạo kiều (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 201: Quyền công ty thực ngạo kiều (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 202: Quyền công ty thực ngạo kiều (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 203: Quyền công ty thực ngạo kiều (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 204: Quyền công ty thực ngạo kiều (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 205: Quyền công ty thực ngạo kiều (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 206: Quyền công ty thực ngạo kiều (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 207: Quyền công ty thiệt kiêu ngạo (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 208: Quyền công ty thực ngạo kiều (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 209: Quyền công ty thực ngạo kiều (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 210: Quyền công ty thực ngạo kiều (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 211: Quyền công ty thực ngạo kiều (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 212: Quyền công ty thực kiêu ngạo (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 213: Quyền công ty thực ngạo kiều (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 214: Quyền công ty thực ngạo kiều (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 215: Quyền công ty thực ngạo kiều (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 216: Quyền công ty thực ngạo kiều (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 217: Quyền công ty thực ngạo kiều (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 218: Quyền công ty thực ngạo kiều (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 219: Quyền công ty thực ngạo kiều (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 220: Quyền công ty thực ngạo kiều (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 221: Quyền công ty thực ngạo kiều (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 222: Quyền công ty thực ngạo kiều (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 223: Quyền công ty thực ngạo kiều (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 224: Quyền công ty thực ngạo kiều (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 225: Quyền công ty thực ngạo kiều (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 226: Quyền công ty thực ngạo kiều (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 227: Quyền công ty thực kiêu ngạo (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 228: Quyền công ty thực ngạo kiều (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 229: Quyền công ty thực ngạo kiều (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 230: Quyền công ty thực ngạo kiều (35)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 231: Quyền công ty thực ngạo kiều (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 232: Quyền công ty thực ngạo kiều (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 233: Quyền công ty thực ngạo kiều (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 234: Quyền công ty thực ngạo kiều (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 235: Quyền công ty thiệt ngạo kiều (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 236: Quyền công ty thực ngạo kiều (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 237: Quyền công ty thiệt ngạo kiều (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 238: Quyền công ty thực ngạo kiều (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 239: Quyền công ty thực kiêu ngạo (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 240: Quyền công ty thực ngạo kiều (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 241: Quyền công ty thực ngạo kiều (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 242: Quyền công ty thực ngạo kiều (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 243: Quyền công ty thực ngạo kiều (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 244: Quyền công ty thực ngạo kiều (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 245: Quyền công ty thực ngạo kiều (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 246: Quyền công ty thực ngạo kiều (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 247: Quyền công ty thực ngạo kiều (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 248: Quyền công ty thực ngạo kiều (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 249: Quyền công ty thực ngạo kiều (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 250: Quyền công ty thực ngạo kiều (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 251: Quyền công ty thực kiêu ngạo (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 252: Quyền công ty thực ngạo kiều (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 253: Quyền công ty thực ngạo kiều (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 254: Quyền công ty thực ngạo kiều (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 255: Quyền công ty thực ngạo kiều (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 256: Quyền công ty thực ngạo kiều (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 257: Quyền công ty thực ngạo kiều (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 258: Quyền công ty thực ngạo kiều (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 259: Quyền công ty thực ngạo kiều (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 260: Quyền công ty thực ngạo kiều (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 261: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 262: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 263: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 264: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 265: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 266: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 267: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 269: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 270: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 271: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 272: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 273: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 274: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 275: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 276: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 277: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 278: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 279: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 280: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 281: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 282: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 283: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 284: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 285: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 286: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 287: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 288: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 289: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 290: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 291: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 292: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 293: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 294: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (35)

  Xem thêm: bảo bảo phúc hắc ba ba mau theo đuổi mẹ

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 295: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 296: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 297: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 298: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 299: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 300: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 301: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 302: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 303: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 304: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 305: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 306: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 307: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 308: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 309: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 310: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 311: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 312: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 313: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 314: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 315: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 316: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 317: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 318: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 319: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 320: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 321: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 322: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 323: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 324: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 325: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (66)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 326: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (67)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 327: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (68)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 328: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (69)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 329: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (70)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 330: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (71)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 331: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (72)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 332: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (73)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 333: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (74)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 334: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (75)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 335: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (76)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 336: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (77)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 337: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 338: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 339: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 340: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 341: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 342: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 343: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 344: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 345: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (9)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 346: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (10)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 347: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (11)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 348: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (12)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 349: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (13)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 350: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (14)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 351: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (15)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 352: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (16)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 353: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (17)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 354: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (18)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 355: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (19)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 356: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (20)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 357: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (21)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 358: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (22)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 359: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (23)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 360: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (24)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 361: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (25)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 362: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (26)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 363: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (27)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 364: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (28)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 365: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (29)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 366: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (30)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 367: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (31)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 368: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (32)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 369: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (33)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 370: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (34)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 371: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (35)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 372: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (36)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 373: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (37)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 374: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (38)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 375: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (39)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 376: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (40)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 377: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (41)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 378: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (42)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 379: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (43)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 380: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (44)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 381: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (45)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 382: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (46)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 383: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (47)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 384: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (48)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 385: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (49)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 386: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (50)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 387: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (51)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 388: Tiều kiều hoa vs Ma tôn (52)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 389: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (53)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 390: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (54)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 391: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (55)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 392: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (56)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 393: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (57)

  Wed, Nov 10, 2021

  Xem thêm: tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính

 • Chương 394: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (58)

  Wed, Nov 10, 2021

Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu hèn băng phôi liễu
  Tác giả: Tần Nguyên
  Tình trạng: Còn tiếp
  Tình trạng: theo đòi tiến trình truyện đăng
  Editor: Mẫn Nhi
  Thể loại: Nguyên quý phái, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... 
  Văn án:
  Hệ thống [ Ký công ty, tao tiếp tục nỗ lực canh ty cô sám hối trở nên một người chất lượng, không hề là tội phạm!]
  Ký công ty Nam Nhiễm: "Ồ"
  Thiếu niên băng lãnh lên đường từng bước từng bước vào trước mặt mày cô: Cô là ai?
  Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, ánh nhìn bễ nghễ nhìn trực tiếp vô cô: Nữ tử ngôi nhà này sao lại ở đây?
  Nam Nhiễm lạng lẽ, tấn công mê mẩn khênh lên đường.
  Thiếu gia căn bệnh kiều buồn chán chỉ trực tiếp mặt mày cô: Còn kế tiếp lại mới đây, tôi ngay lập tức làm thịt bị tiêu diệt cô.
  Nam Nhiễm:...., tấn công mê mẩn khênh lên đường.
  Hình ảnh Đế hắc hóa mỉm cười tươi tỉnh như hoa anh túc: Cô là ngôi nhà sản xuất?
  Lời còn ko thưa kết thúc.
  Nam Nhiễm đang được hãy nhanh tay tấn công mê mẩn người tao, đang được sẵn sàng khênh người lên đường.
  Biểu tình của khối hệ thống ngày càng hoảng kinh hoàng.
  [Ký công ty, cô cô cô, đó là đang khiến gì a~?]
  Nam Nhiễm chỉ điềm tĩnh đáp lời: Đương nhiên là nhốt vô chống tối, ỉm lên đường.
  Hệ thống bị đe [Không nên tất cả chúng ta đang được thỏa thuận hợp tác chất lượng mong muốn trở nên một trái đất mới nhất hoặc sao?]
  Nam Nhiễm sau thời điểm nghe kết thúc, chỉ mỉm cười vài giờ đồng hồ, ngữ điệu ngay lưng nhác vang lên: Hệ thống chất lượng của tao, ngươi với nên nghĩ về cơ hội thăm dò mang đến tao một chiếc lồng Fe thiệt vững chắc không?
  Hệ thống, sửng oi. [A!!!!!!!]
  ...
  Lưu ý:
  1/Truyện dịch theo đòi phiên bản convert nên ko thể này giống như không còn 100%. 
  2/Truyện edit chưa xuất hiện sự đồng ý của người sáng tác ước quý khách chớ rước lên đường lộn xộn.
  3/ Đọc truyện văn minh, comment lanh lợi.

#1hài