Đặc điểm của biểu mẫu là

     

Bài 6: Biểu mẫu

1. Khái niệm

- Biểu mẫu là một đối tượng trong csdl Access được thiết kế dùng để:

+ Hiển thị dữ liệu dưới dạng thuận lợi để xem, nhập và sửa dữ liệu

+ Thực hiện các thao tác làm việc thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra)

- Để có tác dụng việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng:

*

Hình 1. Cửa sổ csdl QuanLi_HS với trang biểu mẫu​

2. Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ

* Tạo biểu mẫu mới: gồm 2 giải pháp thực hiện

- cách 1: Nháy đúp vào Create khung by kiến thiết view để tự thiết kế

- bí quyết 2: Nháy đúp vào Create size by using wizard để cần sử dụng thuật sĩ

* Tạo biểu mẫu theo phong cách 2 (dùng thuật sĩ) được thực hiện theo những bước sau:

- Bước 1. Nháy đúp vào

*

- ​Bước 2. Trong hộp size Wizard:

+ Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;

+ Chọn những trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available Fiels;

+ Nháy Next để tiếp tục.

Bạn đang xem: đặc điểm của biểu mẫu là

*

Hình 2. Tạo biểu mẫu sử dụng thuật sĩ​

- Bước 4. Trong những bước tiếp theo, chọn bố cục biểu mẫu (hình 3), chẳng hạn dạng Cột (Columnar) rồi chọn kiểu mang đến biểu mẫu, chẳng hạn kiểu Chuẩn (Standard) (hình 4).

*

Hình 3. Chọn bố cục biểu mẫu dạng cột​

*

Hình 4. Chọn biểu mẫu kiểu Standard​

- Bước 5. Gõ thương hiệu mới đến biểu mẫu (hình 5)

+ xuất hiện the size to view or enter information: Xem giỏi nhập thông tin

♦ Modify the form"s design: Sửa đổi thiết kế.

♦ Chọn tên tiêu đề Form, chọn:

+ Chọn Finish để trả thành. Ta đã có biểu mẫu dạng cột có dạng nhưhình 6

*

Hình 5. Gõ thương hiệu mới cho biểu mẫu​

*

Hình 6. Biểu mẫu dạng cột​

* Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế:

- Ta chuyển thanh lịch chế độ thiết kế (hình 7) để cụ đổi hình thức biểu mẫu.

*

Hình 7. Biểu mẫu ở chế độ thiết kế​

Tại đây ta có thể thực hiện:

- cụ đổi nội dung những tiêu đề;

- Sử dụng phông chữ tiếng Việt;

- nắm đổi kích thước trường (thực hiện khi con trỏ tất cả dạng mũi tên hai đầu như cáchình 8avàhình 8b);

- Di chuyển vị trí những trường (thực hiện khi bé trỏ có dạng bàn tay nhưhình 8c),...

*

Hình 8. Chỉnh sửa biểu mẫu vào chế độ thiết kế​

3. Những chế độ làm cho việc của biểu mẫu

- Cũng như với bảng, tất cả thể làm việc với biểu mẫu vào nhiều chế độ khác nhau: chế độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế,...

- Chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu được cho phép thực hiện các thao tác cập nhật với tìm kiếm thông tin giống như với trang dữ liệu của bảng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 11 Bài 1 Reading Sgk Trang 10, Reading Unit 1: Friendship Tình Bạn

- Việc cập nhật dữ liệu vào biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng dữ liệu nguồn.

- Dưới đây họ xét kĩ hơn hai chế độ làm việc với biểu mẫu thường cần sử dụng là chế độ biểu mẫu (hình 9)và chế độ thiết kế (hình 10).

*

​Hình 9. Biểu mẫu trong chế độ biểu mẫu​

*

Hình 10. Biểu mẫu trong chế độ thiết kế​

a. Chế độ biểu mẫu

- Chế độ biểu mẫu là chế độ gồm giao diện thân thiện được sử dụng để cập nhật dữ liệu.

- Để làm việc với chế độ biểu mẫu, thực hiện một trong các cách sau:

+ phương pháp 1: Nháy đúp chuột ở thương hiệu biểu mẫu.

+ biện pháp 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

*

+ cách 3: Nháy nút

*

(Form View) nếu đang ở chế độ thiết kế.

Xem thêm: Công Thức Tốc Độ Trung Bình Của Chuyển Động Thẳng Đều Luôn, Chuyển Động Thẳng Đều, Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 10

b. Chế độ thiết kế

- Chế độ thiết kế là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới

- Để có tác dụng việc với chế độ thiết kế, thực hiện:

+ cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút

*

+ phương pháp 2: Nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu

*

- Một số thao tác làm việc có thể thực hiện vào chế độ thiết kế:

+ Thêm/bớt, rứa đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu;

+ Định dạng font chữ cho các trường dữ liệu và những tiêu đề;

+ Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi.