CHO HƠI NƯỚC QUA THAN NÓNG ĐỎ THU ĐƯỢC 15 68

     

C+H2O→t0CO+H2(1)xxmolC+2H2O→t0CO2+2H2(2)y2ymolCO+CuO→t0Cu+CO2(3)xxmolH2+CuO→t0Cu+H2O(4)(x+2y)(x+2y)mol

Hỗn vừa lòng khí X tất cả x mol CO, y mol CO2; (x+2y) mol H2

→ x + y + x+ 2y= 15,68/22,4= 0,7 mol tuyệt 2x +3y= 0,7 mol (I)

Tổng số mol Cu là x+x+2y= 2x+ 2y mol

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO+ 4H2O (1)

Theo PT (1): nNO= 2/3. NCu= 2/3 (2x+2y)= 0,4 (II)

Giải hệ (I, II) ta có: x= 0,2; y= 0,1

%VCO=%nCO=0,20,7.100%=28,57%
Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 15 68

Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ tốn qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau phản bội ứng tất cả tỉ khối so với hiđro bởi 20. Công thức của oxit fe và xác suất thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau bội phản ứng?


Dẫn luồng khí CO trải qua hỗn hợp có CuO với Fe2O3 nung nóng, sau một thời hạn thu được hóa học rắn X và khí Y. đến Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 29,55 gam kết tủa. Hóa học rắn X làm phản ứng với dung dịch HNO3 dư chiếm được V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Quý giá của V là:


Hỗn phù hợp X tất cả CuO cùng Fe2O3, Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư, sau bội phản ứng nhận được dung dịch cất 85,25 gam muối. Khía cạnh khác, ví như khử hoàn toàn 22 gam X bởi CO dư, cho các thành phần hỗn hợp khí nhận được sau phản nghịch ứng lội nhàn qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


Dẫn từ bỏ từ đến hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch cất NaOH 1M với Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa tạo nên thành sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn.


Hỗn thích hợp X có FeO, Fe2O3 với Fe3O4.Cho khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hỗn hợp chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, cho đến khi phản ứng trả toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch cất 18 gam muối. Quý hiếm của m là:


Cho tương đối nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X tất cả CO2, CO, H2. Toàn cục lượng khí X toàn vẹn khử không còn 48 gam Fe2O3 thành Fe cùng thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí X là:


Dẫn từ từ cho đến khi kết thúc V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1,5M thu được đôi mươi gam kết tủa. Quý giá của V là:


Cho luồng khí CO trải qua ống sứ đựng 0,04 mol các thành phần hỗn hợp A có FeO với Fe2O3 đốt nóng. Sau khi chấm dứt thí nghiệm thu được B bao gồm 4 hóa học nặng 4,784 gam. Khí đi thoát ra khỏi ống sứ cho phản vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì chiếm được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng Fe2O3 trong tất cả hổn hợp A bằng:
Xem thêm: Cơ Quan Sinh Dục Nam Sinh Học 8, Sinh Học 8 Bài 60: Cơ Quan Sinh Dục Nam

Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,12 mol tất cả hổn hợp X có FeO với Fe2O3 nung nóng, nhận được 14,352 gam tất cả hổn hợp rắn Y cùng 0,138 mol CO2. Tổng hợp hết Y vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Quý giá của V là:


Hòa tan hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp X bao gồm CuO, Fe2O3, MgO đề xuất dùng toàn vẹn 225 ml dung dịch HCl 2M. Khía cạnh khác, nếu như đốt rét 12 gam X vào khí co dư nhằm phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được 10 gam chất rắn Y. Phần trăm cân nặng Fe2O3 trong tất cả hổn hợp X bằng:


Hỗn vừa lòng X bao gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong những số đó oxi chiếm phần 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam tất cả hổn hợp X công dụng với 8,96 lít khí teo (đktc) sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối đối với hiđro là 19. Cho hóa học rắn Y tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp T cùng 7,168 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T chiếm được 3,456m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là:


Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm những chất Fe2O3, CuO, Fe3O4 (có số mol bởi nhau) nấu nóng được 36 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y bội nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). M có giá trị ngay sát nhất với giá trị nào?


Thổi luồng khí co qua ống đựng m gam Fe2O3. Sau một thời hạn thu được m1 gam các thành phần hỗn hợp Y có 4 hóa học rắn khác nhau. Tổ hợp hết hóa học rắn Y bằng dung dịch HNO3 dư nhận được 0,448 lít khí NO là thành phầm khử duy nhất với dung dịch Z. Cô cạn hỗn hợp Z chiếm được (m1+ 16,68) gam muối bột khan. Quý hiếm của m, m1 cùng thể tích khí teo lần lượt:


Cho tương đối nước trải qua than nung rét đỏ sau khi sa thải hơi nước nhận được 17,92 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có CO2, co và H2. Dung nạp X vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 35,46 gam kết tủa và tất cả V lít khí Y thoát ra. Mang đến Y chức năng với CuO dư nung rét sau phản ứng thấy cân nặng chất rắn bớt m gam. Quý giá của m là:


Thổi khá nước qua than lạnh đỏ thu được hỗn hợp khí X thô (H2, CO, CO2). Mang lại X qua hỗn hợp Ca(OH)2 thì còn sót lại hỗn vừa lòng khí Y thô (H2, CO). Một lượng khí Y tác dụng vừa không còn 8,96 gam CuO thấy tạo ra thành 1,26 gam nước. Thành phần % thể tích khí CO2 trong X là:
Xem thêm: Sơ Đồ Hóa Học Lớp 8 - Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Của Bài Oxit

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam