Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6 Chương 1

     
A.D = Việt Nam, Lào, CampuchiaB.D = Việt Nam, CampuchiaC.D = Việt Nam, LàoD.Đáp án khác

Câu 2:Mã câu hỏi:118159

Các tháng nào dưới đây thuộc tập hòa hợp B gồm những tháng(dương lịch) chỉ tất cả 30 ngày vào năm
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 6 chương 1

A.tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng chín, tháng mười mộtB.tháng hai, mon tư, mon sáu, tháng tám, tháng mười, mon mười haiC.tháng hai, tháng tư, tháng sáu, tháng tám,tháng chín,tháng mười mộtD.tháng tư,tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

Câu 3:Mã câu hỏi:118160

Cho nhị tập hợp:A= a,o,p,l,q cùng B= a,b,e,r,q.Hãy cho thấy tập vừa lòng nào gồm bao gồm các phần tử của A với các bộ phận của B trùng nhau :


A.F = a,q,o,pB.D = a,qC.E = a,b,qD.C = a,o,b,e,r

Câu 4:Mã câu hỏi:118161

Cho các tập hợp: A = 2;4;6;10;12, B = 0;2;4;6;10;12 .C là tập hợp các số tự nhiên thuộc B cơ mà không nằm trong A. Hãy tìm câu trả lời đúng trong các phương án sau


A.Phần tử x trực thuộc BB.Phần tử b thuộc nhị tập A, BC.Có hai thành phần cùng nằm trong tập A, BD.Không có bộ phận nào ở trong cả A, B

Câu 6:Mã câu hỏi:118163

Cho tập vừa lòng B= a,o,p,i,k,l.Tập hòa hợp nào bên dưới đây bao hàm các số là phần tử của B


A.C=a,k,hB.E=a,o,hC.D=a,l,tD.A=a,o,p

Câu 7:Mã câu hỏi:118164

Một năm có toàn bộ 4 quý.Hay cho biết tháng nào thuộc quý sản phẩm công nghệ 3 trong năm


A.tháng bảy, tháng tám,tháng chínB.tháng mười, mon mười một, tháng mười haiC.tháng tư, mon năm, tháng sáuD.tháng một, mon hai, tháng cha

Câu 8:Mã câu hỏi:118165

Cho bảng sau( Theo Niên giám 1999):

Tên nước

Diện tích ( ngàn km2)

Dân số ( ngàn người)

Bru-nây

6

300

Cam-pu-chia

181

11 900

In-đô-nê-xi-a

1 919

211 800

Lào

237

5 000

Ma-lai-xi-a

330

22 700

Mi-an-ma

677

48 100

Phi-líp-pin

300

74 700

Thái Lan

513

61 800

Việt Nam

331

76 300

Xin-ga-po

1

4 000


A.Việt Nam,thái lanB.In-đô-nê-xi-a,thái lanC.Cam-pu-chia,in-đô-nê-xi-aD.Phi-líp-pin,việt phái mạnh

Câu 9:Mã câu hỏi:118166

Cho tập hòa hợp A gồm các số to hơn 5 và nhỏ hơn 11.Hãy cho thấy phương án nào sau đây là đúng?


A.A bao gồm 6 phần tử.B.A gồm 3 phần tửC.A tất cả 5 phần tử.D.A gồm 4 phần tử.

Câu 10:Mã câu hỏi:118167

Các mon nào dưới đây thuộc tập hợp C gồm những tháng (dương lịch) có dưới 30 ngày :


A.tháng hai,tháng mộtB.tháng haiC.tháng tư, tháng sáuD.tháng hai,tháng tứ

Câu 11:Mã câu hỏi:118168

Tìm số tự nhiên n, biết(n^2.n^3.2.n = 2^8:2) tác dụng là:


A.n = 2B.n = 3C.n = 4D.n = 1

Câu 12:Mã câu hỏi:118169

So sánh:(m = 1 + 2 + 2^2 + ... + 2^2008)và(n = 2^2009 - 1).Chọn câu vấn đáp đúng:


A.m > nB.m C.m = nD.Kết quả khác

Câu 13:Mã câu hỏi:118170

Viết gọn tích sau bởi lũy thừa: 6.6.6.6.6.6.


A.65B.66C.610D.Đáp án không giống

Câu 14:Mã câu hỏi:118171

Viết gọn tích sau bởi lũy thừa: 5.5.5.5.5.5.5.5 Đáp án đúng là:


A.31.35B.31.310C.34.36D.33.37

Câu 17:Mã câu hỏi:118174

Tìm số tự nhiên và thoải mái n mà(5^n = 625).Chọn lời giải đúng nhất:


A.47B.45​C.46​D.44​

Câu 19:Mã câu hỏi:118176

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết ((2x + 2^5).2004^5 = 2004^6). Chọn lời giải đúng nhất:


A.13+ 23là số bao gồm phương.B.13+ 23+ 33là số bao gồm phương.C.1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13không là số thiết yếu phương.D.1 + 2 + 3 + 4 + 5 không là số thiết yếu phương.

Câu 21:Mã câu hỏi:118178

Số tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35)= 515 là:


A.Không chia hết cho 2B.Chia hết mang lại 2C.Chia đến 2 dư 1D.Cả ba đáp án A, B, C gần như sai.

Câu 23:Mã câu hỏi:118180

Tổng 6842+ 2000 phân chia hết cho:
Xem thêm: Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 9 Có Đáp Án Nâng Cao Lớp 9 Có Đáp Án

A.Không phân tách hết mang lại 2B.Chia hết mang lại 2C.Chia mang đến 2 dư 1D.Cả bố đáp án A, B, C mọi sai.

Câu 24:Mã câu hỏi:118181

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết: 100.(x - 1) + 230 = 5130.Đáp án nào sau đấy là đúng nhất:


A.40B.32C.50D.60

Câu 25:Mã câu hỏi:118182

Hai ô tô cùng phát xuất một lúc từ A với B phương pháp nhau 520 km, đi ngược hướng nhau với gạp nhau sau 4 giờ. Tính tốc độ của mỗi ô tô nếu tốc độ của xe pháo này hơn gia tốc của xe cơ là 8km/h


A.60km/h; 68km/hB.61km/h; 69km/hC.70km/h; 78km/hD.70km/h; 88km/h

Câu 26:Mã câu hỏi:118183

Số những số bao gồm 3 chữ số tất cả tận thuộc là 9 và chia hết mang lại 9 là:


A.6B.5C.4D.0

Câu 28:Mã câu hỏi:118185

Tập hợp toàn bộ các số chẵn tất cả bốn chữ số nhưng mà khi phân chia mỗi số đó đến 9 ta được yêu mến là số bao gồm bốn chữ số. Tất cả số thành phần là:


A.9000B.110C.112D.1000

Câu 29:Mã câu hỏi:118186

Trong khoảng chừng từ 236 cho 452 tất cả bao nhiêu số chia hết mang lại 9?


A.Một số chia hết đến 9 bao gồm chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bởi 9B.Một số chia hết mang đến 3 thì phân chia hết đến 9C.Một số phân tách hết cho cả 3 và 9 thì chia hết mang đến 27D.Một số chia hết đến 9 thì phân tách hết đến 3

Câu 31:Mã câu hỏi:118188

Cho những số sau: 4556; 1257; 12654; 1566; 589; 4563.Các số phân tách hết mang lại 3 là:


A.1257; 12654; 1566; 589B.1257; 12654; 1566; 4563C.4556; 1257; 4563D.4556; 4563; 1566

Câu 32:Mã câu hỏi:118189

Một số lẻ bao gồm 3 chữ số, biết số đó chia 5 dư 2, nếu chuyển chữ số hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được một trong những mới gấp 2 lần số lúc đầu cộng thêm 21. Số đó là:


A.302B.132C.127D.357

Câu 33:Mã câu hỏi:118190

Quãng con đường từ nhà Lan mang lại trường dài 2km. Trê tuyến phố đó cứ 5m ngừi ta lại trồng một cây. Hiểu được ở đầu con đường và cuối đường đều có cây. Tổng số kilomet là:


A.401B.410C.500D.400

Câu 34:Mã câu hỏi:118191

Chọn câu vấn đáp đúng.Trong những số sau: 256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563 các chữ số chia hết đến 2 là:


A.4563; 256; 789B.256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563C.789; 12364; 256; 4568D.256; 4568; 12364; 4568

Câu 35:Mã câu hỏi:118192

Với tứ chữ số 0; 2; 3; 5 em lập được từng nào số gồm 4 chữ số có mặt cả tư chữ số này mà chia hết cho cả 2 với 5?Lựa chọn giải pháp đúng:


A.5B.3C.2D.4

Câu 38:Mã câu hỏi:118195

Cho(4 le x)và biểu thức sau : | 4x - 2 | + 6x | - 7 | + 5 | - 4x | + 2x | - 3 | = 49.Để biểu thức gồm nghĩa thì x cần đạt quý giá :


A.7B.6C.8D.9

Câu 39:Mã câu hỏi:118196

Số(overline 1235 ma vdots 3)thì a đã thuộc tập phù hợp nào sau đây?


A.(a in left 9;0;6 ight\)B.(a in left 8;5;6 ight\)C.(a in left 1;4;7 ight\)D.(a in left 5;0;6 ight\)

Câu 40:Mã câu hỏi:118197

Các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?


A.Một số chia hết cho 9 tất cả chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bằng 9B.Một số phân tách hết cho 3 thì chia hết mang lại 9C.Một số phân chia hết cho cả 3 cùng 9 thì phân tách hết cho 27D.Một số chia hết mang lại 9 thì chia hết cho 3

*Xem thêm: Con Gái Có Bàn Tay Chữ Nhất Ở Nam Giới, Nữ Giới Chính Xác 99%


Toán 6

Toán 6 Chân Trời sáng Tạo