CẢM ÂM TÚY HỒNG NHAN C5

     

Tone thấp

Verse

Vó ngựa đạp ánh trăng phồn hoasib sol sol sib la fa solMười năm sinh tử này chóng quasol sib sib sol sol re2 do2Khắc tên người dưới mưa, hồng đậu tiễn đưasib la re sib la, fa re do fa reMáu tươi lại vấy lên đàn xưasol re do fa re do re

Chorus 1

Người tấu, khúc khuynh thiên hạ vì aisol re2, do2 sib la fa re solXích lân rơi đầu vạn niên sầula fa fa do re fa reĐoạn dứt, nguyệt vấn thê lương thanh lầusol re2, do2 fa2 re2 do2 sib solTuyết phủ màu túy hồng nhanla fa fa re sol fa sol

Nỗi đau, chất đầy một chung rượure2 do2, sib sol fa sol reCố mộng, đã cạn chờ kiếp sausib sol, la fa sol re2 do2Gió âm xua câu thề tàn mausib la sol fa fa re solDòng nước trôi cũng chôn vùi kỉ lâusol re2 do2 sib la fa fa sol

Chorus 2

Kẻ sống, khắc lên dung mạo người xưasol re2, do2 sib la fa re solTuyết rơi thanh trì tìm tri kỉla fa fa do re fa reChỉ thấy, một bóng cô liêu chim hồngsol re2, do2 fa2 re2 do2 sib solCố nhân khi nào thôi chờ mongla fa fa re sol fa sol

Bút nghiên, đối ẩm luận anh hùngre2 do2, sib sol fa sol reChén đồng bên Nguyệt chờ gió đôngsib sol la fa sol re2 do2Xích Bích tương phùng mộng thành âmsib la sol fa fa re solĐàn đứt dây nơi minh hỏa dừng chânsol re2 do2 sib la fa fa sol

Tone trung

Verse

Vó ngựa đạp ánh trăng phồn hoado2 la la do2 si sol laMười năm sinh tử này chóng quala do2 do2 la la mi2 re2Khắc tên người dưới mưa, hồng đậu tiễn đưado2 si mi do2 si, sol mi re sol miMáu tươi lại vấy lên đàn xưala mi re sol mi re mi

Chorus 1

Người tấu, khúc khuynh thiên hạ vì aila mi2, re2 do2 si sol mi laXích lân rơi đầu vạn niên sầusi sol sol re mi sol miĐoạn dứt, nguyệt vấn thê lương thanh lầula mi2, re2 sol2 mi2 re2 do2 laTuyết phủ màu túy hồng nhansi sol sol mi la sol la

Nỗi đau, chất đầy một chung rượumi2 re2, do2 la sol la miCố mộng, đã cạn chờ kiếp saudo2 la, si sol la mi2 re2Gió âm xua câu thề tàn maudo2 si la sol sol mi laDòng nước trôi cũng chôn vùi kỉ lâula mi2 re2 do2 si sol sol la

Chorus 2

Kẻ sống, khắc lên dung mạo người xưala mi2, re2 do2 si sol mi laTuyết rơi thanh trì tìm tri kỉsi sol sol re mi sol miChỉ thấy, một bóng cô liêu chim hồngla mi2, re2 sol2 mi2 re2 do2 laCố nhân khi nào thôi chờ mongsi sol sol mi la sol la

Bút nghiên, đối ẩm luận anh hùngmi2 re2, do2 la sol la miChén đồng bên Nguyệt chờ gió đôngdo2 la si sol la mi2 re2Xích Bích tương phùng mộng thành âmla mi2 re2 sol2 mi2 re2 do2 laĐàn đứt dây nơi minh hỏa dừng chânla mi2 re2 do2 si sol sol la

Top 7 cảm âm nhạc hoa được tìm kiếm nhiều nhất T1/2022 Với cảm âm túy hồng nhan mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!