cach tinh hop ly toan lop 6

Sau đó là những bài bác tập dượt TOÁN về TÍNH NHANH – TÍNH MỘT CÁCH HỢP LÝ giành cho học sinh lớp 6. Trước khi thực hiện bài bác tập dượt, nên xem xét lại lý thuyết trong số bài bác liên quan:

Bạn đang xem: cach tinh hop ly toan lop 6

✨ Phép nằm trong và Phép nhân.

✨ Phép trừ và luật lệ phân chia.

✨ Lũy quá.

Các dạng bài bác tập dượt thông thường gặp:

Dạng 1: Đổi khu vực và group những số nhằm khi nằm trong (hoặc nhân) thì được số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, …

✨ Nhờ đặc thù uỷ thác hoán và phối kết hợp, nên vô một tổng (hoặc một tích), tớ được quyền đổi chỗ những số hạng (hoặc quá số) và tính riêng biệt từng nhóm và để được những độ quý hiếm tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, …

Bài tập dượt 1.1: Tính một cơ hội hợp ý lý:

a) 4 + 2[nbsp]021 + 6;

b) 86 + 8 + 14 + 12 + 1[nbsp]880;

c) 25 . 2[nbsp]022 . 4;

d) 5 . 4 . 27 . 25 . 2.

Bài tập dượt 1.2: Tính nhanh chóng tổng sau:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9;

b) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19.

Bài tập dượt 1.3: Tính một cơ hội hợp ý lý:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50;

b) 2[nbsp].[nbsp]3[nbsp].[nbsp]5 + 25[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]4 + 70 + 4[nbsp].[nbsp]2[nbsp].[nbsp]25.

Dạng 2: kề dụng đặc thù phân phối của luật lệ nhân so với luật lệ nằm trong (hoặc luật lệ trừ)

✨ Tính hóa học PHÂN PHỐI của luật lệ nhân so với luật lệ nằm trong (hoặc luật lệ trừ):

a(b + c) = ab + ac;

a(b – c) = ab – ac.

Bài tập dượt 2.1: Tính nhanh:

a) 8 . 111 + 8[nbsp].[nbsp]14;

b) 28 . 64 + 28[nbsp].[nbsp]36;

c) 2 021 . 194 – 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]94;

d) 25 . 36 – 25[nbsp].[nbsp]32.

Bài tập dượt 2.2: Tính một cơ hội hợp ý lý:

a) 58 . 75 + 58[nbsp].[nbsp]50 – 58[nbsp].[nbsp]25;

b) 57 . 64 – 57[nbsp].[nbsp]3 + 39[nbsp].[nbsp]57;

c) 136 . 23 + 17[nbsp].[nbsp]136 – 136[nbsp].[nbsp]40;

d) 66 . 25 + 15[nbsp].[nbsp]66 + 66[nbsp].[nbsp]14 + 46[nbsp].[nbsp]66;

Bài tập dượt 2.3: Tính nhanh:

a) 37 . 30 + 8[nbsp].[nbsp]60 + 37[nbsp].[nbsp]70 + 8[nbsp].[nbsp]40;

b) 5 . 205 + 3[nbsp].[nbsp]105 – 80[nbsp].[nbsp]5 + 20[nbsp].[nbsp]3.

c) 3 . (5 + 6) + 5[nbsp].[nbsp]7 – 6[nbsp].[nbsp]3;

Dạng 3: Thêm hoặc bớt

✨ Trong một tổng: Nếu thêm ở số hạng này và bớt ở số hạng ê với nằm trong số thì tổng không đổi:

a + b = (a[nbsp]+[nbsp]c)[nbsp]+[nbsp](b[nbsp][nbsp]c).

Bài tập dượt 3.1: Tính nhẩm:

a) 99 + 48;

b) 999 + 123;

c) 35 + 98;

d) 46 + 29.

Bài tập dượt 3.2: Tính nhẩm:

a) 1 998 + 23;

b) 197 + 2 135.

✨ Trong một hiệu: Nếu thêm (hoặc bớt) nằm trong một số trong những vô số bị trừ và số trừ thì hiệu không đổi:

a – b = (a[nbsp]+[nbsp]c)[nbsp][nbsp](b[nbsp]+[nbsp]c);

a – b = (a[nbsp][nbsp]c)[nbsp][nbsp](b[nbsp][nbsp]c).

Bài tập dượt 3.3: Tính nhẩm:

a) 316 – 97;

b) 321 – 96;

c) 2 021 – 721.

✨ Trong một tích: Nếu nhân quá số này và chia quá số ê với nằm trong một số trong những thì tích không đổi:

ab = (a[nbsp].[nbsp]c)[nbsp].[nbsp](b[nbsp]:[nbsp]c).

Bài tập dượt 3.4: Tính nhẩm:

a) 25 . 12;

b) 5 . 2 022;

c) 125 . 24;

d) 3 . 16 . 125.

✨ Trong một thương: Nếu nhân (hoặc chia) số bị phân chia và số phân chia cho tới nằm trong một số trong những thì thương không đổi:

a : b = (a[nbsp].[nbsp]c)[nbsp]:[nbsp](b[nbsp].[nbsp]c);

a : b = (a[nbsp]:[nbsp]c)[nbsp]:[nbsp](b[nbsp]:[nbsp]c).

Bài tập dượt 3.5: Tính nhẩm:

a) 1 200 : 50;

b) 1 400 : 25;

c) 9 000 : 60;

d) 7 200 : 45.

Dạng 4: Nâng cao – Phối hợp ý những dạng trên

Bài tập dượt 4.1: Tính nhanh:

a) 1 998 + 1 004 + 98 + 10;

b) 7 . 12 . 25 + 3[nbsp].[nbsp]16[nbsp].[nbsp]125 + 8[nbsp].[nbsp]25.

Bài tập dượt 4.2: Tính nhanh:

a) 4 . 22 . 87 + 11[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]36 – 2[nbsp].[nbsp]44[nbsp].[nbsp]23;

b) 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp]13;

Bài tập dượt 4.3: Tính nhanh:

a) 19 . 64 + 76[nbsp].[nbsp]34;

b) 136 . 68 + 16[nbsp].[nbsp]272.

Đáp án những bài bác tập:

Dạng 1:

Bài tập dượt 1.1:

a) 4 + 2[nbsp]021 + 6 = (4[nbsp]+[nbsp]6)[nbsp]+[nbsp]2[nbsp]021 = 10[nbsp]+[nbsp]2[nbsp]021 = 2[nbsp]031.

b) 86 + 8 + 14 + 12 + 1[nbsp]880

= (86 + 14) + (8[nbsp]+[nbsp]12) + 1[nbsp]880

= 100 + trăng tròn + 1[nbsp]880

= 100 + (20[nbsp]+[nbsp]1[nbsp]880)

= 100 + 1[nbsp]900

= 2 000.

c) 25 . 2[nbsp]022 . 4 = (25[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]2[nbsp]022 = 100[nbsp]. 2[nbsp]022 = 202[nbsp]200.

d) 5[nbsp].[nbsp]4[nbsp].[nbsp]27[nbsp].[nbsp]25[nbsp].[nbsp]2 = (5[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]25)[nbsp].[nbsp]27 = 10[nbsp].[nbsp]100[nbsp].[nbsp]27 = 1[nbsp]000[nbsp].[nbsp]27 = 27[nbsp]000.

Bài tập dượt 1.2:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1[nbsp]+[nbsp]9) + (2[nbsp]+[nbsp]8) + (3[nbsp]+[nbsp]7) + (4[nbsp]+[nbsp]6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 4[nbsp].[nbsp]10 + 5

= 40 + 5

= 45.

b) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19

= (11[nbsp]+[nbsp]19) + (12[nbsp]+[nbsp]18) + (13[nbsp]+[nbsp]17) + (14[nbsp]+[nbsp]16) + 15

= 30 + 30 + 30 + 30 + 15

= 4[nbsp].[nbsp]30 + 15

= 120 + 15

= 135.

Bài tập dượt 1.3: Tính một cơ hội hợp ý lý:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50

= (42[nbsp]+[nbsp]48) + (44[nbsp]+[nbsp]46) + 50

= 90 + 90 + 50

= 2[nbsp].[nbsp]90 + 50

= 180 + 50

= 230

b) 2 . 3 . 5 + 25[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]4 + 70 + 4[nbsp].[nbsp]2[nbsp].[nbsp]25

= 2 . 5 . 3 + 25[nbsp].[nbsp]4[nbsp].[nbsp]8 + 70 + 4[nbsp].[nbsp]25[nbsp].[nbsp]2

= 10 . 3 + 100[nbsp].[nbsp]8 + 70 + 100[nbsp].[nbsp]2

= 30 + 800 + 70 + 200

= 30 + 70 + 800 + 200

= 100 + 1[nbsp]000

= 1 100.

Dạng 2:

Bài tập dượt 2.1:

a) 8[nbsp].[nbsp]111 + 8[nbsp].[nbsp]14 = 8[nbsp].[nbsp](111[nbsp]+[nbsp]14) = 8[nbsp].[nbsp]125 = 1[nbsp]000.

Xem thêm: trường thpt hoa sen

b) 28 . 64 + 28[nbsp].[nbsp]36 = 28[nbsp].[nbsp](64[nbsp]+[nbsp]36) = 28[nbsp].[nbsp]100 = 2[nbsp]800.

c) 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]194[nbsp][nbsp]2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]94 = 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp](194[nbsp][nbsp]94) = 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]100 = 202[nbsp]100.

d) 25[nbsp].[nbsp]36 – 25[nbsp].[nbsp]32 = 25[nbsp].[nbsp](36[nbsp][nbsp]32) = 25[nbsp].[nbsp]4 = 100.

Bài tập dượt 2.2:

a) 58[nbsp].[nbsp]75 + 58[nbsp].[nbsp]50 – 58[nbsp].[nbsp]25

= 58[nbsp].[nbsp](75[nbsp]+[nbsp]50[nbsp][nbsp]25)

= 58[nbsp].[nbsp][(75[nbsp][nbsp]25)[nbsp]+[nbsp]50]

= 58[nbsp].[nbsp][50[nbsp]+[nbsp]50]

= 58 . 100

= 5 800

b) 57[nbsp].[nbsp]64 – 5[nbsp].[nbsp]3 + 39[nbsp].[nbsp]57

= 57[nbsp].[nbsp](64[nbsp][nbsp]3[nbsp]+[nbsp]39)

= 57[nbsp].[nbsp](61[nbsp]+[nbsp]39)

= 57 . 100

= 5 700.

c) 136 . 23 + 17[nbsp].[nbsp]136 – 136[nbsp].[nbsp]40

= 136[nbsp].[nbsp](23[nbsp]+[nbsp]17[nbsp][nbsp]40)

= 136[nbsp].[nbsp](40[nbsp][nbsp]40)

= 136 . 0

= 0

d) 66 . 25 + 15[nbsp].[nbsp]66 + 66[nbsp].[nbsp]14 + 46[nbsp].[nbsp]66

= 66[nbsp].[nbsp](25[nbsp]+[nbsp]15[nbsp]+[nbsp]14[nbsp]+[nbsp]46)

= 66 . 100

= 6 600.

Bài tập dượt 2.3:

a) 37 . 30 + 8[nbsp].[nbsp]60 + 37[nbsp].[nbsp]70 + 8[nbsp].[nbsp]40

= (37[nbsp].[nbsp]30 + 37[nbsp].[nbsp]70) + (8[nbsp].[nbsp]60[nbsp]+[nbsp]8[nbsp].[nbsp]40)

= 37 . (30 + 70) + 8[nbsp].[nbsp](60[nbsp]+[nbsp]40)

= 37 . 100 + 8[nbsp].[nbsp]100

= 100 . (37 + 8)

= 100 . 45

= 4 500.

b) 5 . 205 + 3[nbsp].[nbsp]105 – 80[nbsp].[nbsp]5 + 20[nbsp].[nbsp]3

= 5 . 205 – 80[nbsp].[nbsp]5 + 3[nbsp].[nbsp]105 + 20[nbsp].[nbsp]3

= 5 . (205 – 80) + 3[nbsp].[nbsp](105[nbsp]+[nbsp]20)

= 5 . 125 + 3[nbsp].[nbsp]125

= 125 . (5 + 3)

= 125 . 8

= 1 000.

c) 3 . (5 + 6) + 5[nbsp].[nbsp]7 – 6[nbsp].[nbsp]3

= 3 . 5 + 3[nbsp].[nbsp]6 + 5[nbsp].[nbsp]7 – 6[nbsp].[nbsp]3

= (3 . 5 + 5[nbsp].[nbsp]7) + (3[nbsp].[nbsp]6[nbsp][nbsp]6[nbsp].[nbsp]3)

= 5 . (3 + 7) + 3[nbsp].[nbsp](6[nbsp][nbsp]6)

= 5 . 10 + 0

= 50

Dạng 3:

Bài tập dượt 3.1:

a) 99 + 48 = (99[nbsp]+[nbsp]1)[nbsp]+[nbsp](48[nbsp][nbsp]1) = 100[nbsp]+[nbsp]47 = 147.

b) 999 + 123 = (999[nbsp]+[nbsp]1)[nbsp]+[nbsp](123[nbsp][nbsp]1) = 1[nbsp]000[nbsp]+[nbsp]122 = 1[nbsp]122.

c) 35 + 98 = (35[nbsp][nbsp]2)[nbsp]+[nbsp](98[nbsp]+[nbsp]2) = 33[nbsp]+[nbsp]100 = 133.

d) 46 + 29 = (46[nbsp][nbsp]1)[nbsp]+[nbsp](29[nbsp]+[nbsp]1) = 45[nbsp]+[nbsp]30 = 75.

Bài tập dượt 3.2:

a) 1 998 + 23 = (1[nbsp]998[nbsp]+[nbsp]2)[nbsp]+[nbsp](23[nbsp][nbsp]2) = 2[nbsp]000[nbsp]+[nbsp]21 = 2[nbsp]021.

b) 197 + 2[nbsp]135 = (197[nbsp]+[nbsp]3)[nbsp]+[nbsp](2[nbsp]135[nbsp][nbsp]3) = 200[nbsp]+[nbsp]2[nbsp]132 = 2[nbsp]332.

Bài tập dượt 3.3:

a) 316 – 97 = (316[nbsp]+[nbsp]3)[nbsp][nbsp](97[nbsp]+[nbsp]3) = 319[nbsp][nbsp]100 = 219.

b) 321 – 96 = (321[nbsp]+[nbsp]4)[nbsp][nbsp](96[nbsp]+[nbsp]4) = 325[nbsp][nbsp]100 = 225.

c) 2[nbsp]021 – 721 = (2[nbsp]021[nbsp][nbsp]21)[nbsp][nbsp](721[nbsp][nbsp]21) = 2[nbsp]000[nbsp][nbsp]700 = 1[nbsp]300.

Bài tập dượt 3.4:

a) 25 . 12 = (25[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp](12[nbsp]:[nbsp]4) = 100[nbsp].[nbsp]3 = 300.

Cách khác: 25[nbsp].[nbsp]12 = 25[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]3) = (25[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]3 = 100[nbsp].[nbsp]3 = 300.

b) 5 . 2[nbsp]022 = (5[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](2[nbsp]022[nbsp]:[nbsp]2) = 10[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011 = 10[nbsp]110.

Cách khác: 5[nbsp].[nbsp]2[nbsp]022 = 5[nbsp].[nbsp](2[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011) = (5[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011 = 10[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011 = 10[nbsp]110.

c) 125 . 24 = (125[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp](24[nbsp]:[nbsp]8) = 1[nbsp]000[nbsp].[nbsp]3 = 3[nbsp]000.

Cách khác: 125[nbsp].[nbsp]24 = 125[nbsp].[nbsp](8[nbsp].[nbsp]3) = (125[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp]3 = 1[nbsp]000[nbsp].[nbsp]3 = 3[nbsp]000.

d) 3 . 16 . 125 = 3[nbsp].[nbsp](2[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp]125 = (3[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](8[nbsp].[nbsp]125) = 6[nbsp].[nbsp]1[nbsp]000 = 6[nbsp]000.

Bài tập dượt 3.5:

a) 1 200 : 50 = (1[nbsp]200[nbsp].[nbsp]2)[nbsp]:[nbsp](50[nbsp].[nbsp]2) = 2[nbsp]400[nbsp]:[nbsp]100 = 24.

b) 1 400 : 25 = (1[nbsp]400[nbsp].[nbsp]4)[nbsp]:[nbsp](25[nbsp].[nbsp]4) = 5[nbsp]600[nbsp]:[nbsp]100 = 56.

c) 9 000 : 60 = (9[nbsp]000[nbsp]:[nbsp]30)[nbsp]:[nbsp](60[nbsp]:[nbsp]30) = 300[nbsp]:[nbsp]2 = 150

d) 7 200 : 45 = (7[nbsp]200[nbsp]:[nbsp]9)[nbsp]:[nbsp](45[nbsp]:[nbsp]9) = 800[nbsp]:[nbsp]5 = (800[nbsp].[nbsp]2)[nbsp]:[nbsp](5[nbsp].[nbsp]2) = 1[nbsp]600[nbsp]:[nbsp]10 = 160.

Dạng 4: Nâng cao

Bài tập dượt 4.1:

a) 1[nbsp]998 + 1[nbsp]004 + 98 + 10

= (1[nbsp]998[nbsp]+[nbsp]2) + (1[nbsp]004[nbsp][nbsp]4) + (98[nbsp]+[nbsp]2) + 10

= 2[nbsp]000 + 1[nbsp]000 + 100 + 10

= 3[nbsp]110.

b) 7[nbsp].[nbsp]12[nbsp].[nbsp]25 + 3[nbsp].[nbsp]16[nbsp].[nbsp]125 + 8[nbsp].[nbsp]25

= 7[nbsp].[nbsp](3[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]25 + 3[nbsp].[nbsp](2[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp]125 + (2[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]25

= (7[nbsp].[nbsp]3)[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]25) + (3[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](8[nbsp].[nbsp]125) + 2[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]25)

= 21 . 100 + 6[nbsp].[nbsp]1[nbsp]000 + 2[nbsp].[nbsp]100

= 21 . 100 + 2[nbsp].[nbsp]100 + 6[nbsp].[nbsp]1[nbsp]000

= 100 . (21 + 2) + 6[nbsp]000

= 100 . 23 + 6[nbsp]000

= 2[nbsp]300 + 6[nbsp]000

= 8 300.

Bài tập dượt 4.2:

a) 4 . 22 . 87 + 11[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]36 – 2[nbsp].[nbsp]44[nbsp].[nbsp]23

= 88 . 87 + 88[nbsp].[nbsp]36 – 88[nbsp].[nbsp]23

= 88[nbsp].[nbsp](87[nbsp]+[nbsp]36[nbsp][nbsp]23)

= 88 . 100

= 8 800.

b) 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp]13

= 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp](12[nbsp]+[nbsp]1)

= 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp]12 + 65

= 12[nbsp].[nbsp](35[nbsp]+[nbsp]65) + 65

= 12 . 100 + 65

= 1 200 + 65

= 1 265.

Bài tập dượt 4.3:

a) 19 . 64 + 76[nbsp].[nbsp]34

= 19 . 4 . 16 + 76[nbsp].[nbsp]34

= 76 . 16 + 76[nbsp].[nbsp]34

= 76 . (16 + 34)

= 76 . 50

= 38 . 2 . 50

= 38 . 100

= 3 800

b) 136 . 68 + 16[nbsp].[nbsp]272

= 136 . 68 + 16[nbsp].[nbsp]2[nbsp].[nbsp]136

= 136 . 68 + 32[nbsp].[nbsp]136

= 136 . (68 + 32)

= 136 . 100

= 13 600

Xem thêm: de ve 12