Các Kiểu Dinh Dưỡng Của Vi Sinh Vật

     

Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về nguồn năng lượng và nguồn cacbon, người ta phân chia các hình thức dinh dưỡng thành 4 dạng khác nhau. Đó là: quang dị dưỡng, quang tự dưỡng, hóa dị dưỡng, hóa tự dưỡng.

Bạn đang xem: Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật


*

Kiến thức mở rộng:

1. Các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Trong phòng thí nghiệm, căn cứ vào nguồn gốc và thành phần của các chất dinh dưỡng, người ta phân chia môi trường nuôi cấy vi sinh vật thành 3 loại :

- Môi trường dùng chất tự nhiên : bao gồm các chất tự nhiên.Đây là loại môi trường chứa các chất hữu cơ khác nhau không biết rõ thành phần hóa học vì vậy còn được gọi là môi trường không xác định về mặt hóa học. Môi trường tự nhiên chứa dịch chiết thịt bò, hoặc dịch chiết nấm men. Ví dụ : cao thịt bò, cao nấm men...

- Môi trường tổng hợp : gồm các chất đã biết rõ thành phần hóa học và số lượng.Đây là loại môi trường biết rõ về các thành hóa học nên còn được gọi là môi trường xác định. Môi trường chứa các dung dịch pha loãng của hóa chất tinh khiết, không có nấm men, động vật hoặc mô thực vật, thường được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu hơn là sản xuất. Ví dụ: môi trường chứa glucôzơ và các axit amin đã biết rõ hàm lượng, thành phần.

- Môi trường bán tổng hợp : gồm các chất tự nhiên và các chất hóa học. Ví dụ : môi trường chứa pepton, cao thịt và một hàm lượng axit amin, glucôzơ nhất định.

2. Các kiểu dinh dưỡng


Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về nguồn năng lượng và nguồn cacbon, người ta phân chia các hình thức dinh dưỡng thành 4 dạng khác nhau:

-Kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng là phương thức dinh dưỡng dùng nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ, nguồn năng lượng là ánh sáng. Ví dụ như: Vi khuẩn tía, vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh

-Kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng là phương thức tự dưỡng dùng nguồn Cacbon chủ yếu là Cacbonic và nguồn năng lượng là ánh sáng. Ví dụ: Tảo, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía, màu lục....

Xem thêm: Lý Thuyết: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu, Giải Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

-Kiểu dinh dưỡng hóa dị dưỡng là phương thức dinh dưỡng sử dụng nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ, nguồn năng lượng cũng là chất hữu cơ. Ví dụ như: Vi sinh vật lên men, hoại sinh

-Kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng là phương thức dinh dưỡng dùng nguồn Cacbon chủ yếu là CO2, nguồn năng lượng từ chất vô cơ laH2,H2S,NH4-,NO2-,Fe2+,...,năng lượng sinh ra trong quá trình oxi hóa các hợp chất vô cơ trên Ví dụ: Vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn ôxi hoá lưu huỳnh, vi khuẩn hiđrô

Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được Top lời giải tóm tắt ở bảng sau:

Kiểu dinh dưỡng

Nguồn năng lượng

Nguồn cacbon chủ yếu

Các đại diện

Quang tự dưỡngÁnh sángKhí cacbônicVi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục và màu tía...Hóa tự dưỡngChất vô cơKhí cacbônicVi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh...Quang dị dưỡngÁnh sángChất hữu cơ Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía...

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Trẻ 12 Tháng Tuổi, Chăm Sóc Trẻ Khỏe Giai Đoạn 12 Tháng Tuổi

Hóa dị dưỡngChất hữu cơChất hữu cơNấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp...
*
Reply
*
9
*
2
*
Chia sẻ