CÁC BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ nắm bắt và bài tập giờ Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 8 hơn. Để download tài liệu bài bác tập tiếng Anh lớp 8 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 8

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 1 có đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề khám nghiệm 1 máu Tiếng Anh 8 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Our customs và traditions

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề kiểm tra 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề đánh giá 1 huyết Tiếng Anh 8 học tập kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 8 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS và SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/ những đáp án sót lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn sót lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ʌ/ những đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /ɪ/ những đáp án còn sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /e/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɑː/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /i/ các đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /æ/ các đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə/ những đáp án sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /id/ những đáp án sót lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ʒ/ những đáp án còn sót lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /s/ những đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɜ:/ các đáp án sót lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. Lớn hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to vị dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants lớn ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. Khổng lồ shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ to socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What vì chưng you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: vày you think friendship on the internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ event in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm những gì

Dịch: Anh ấy thích đi chơi với đồng đội vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted khổng lồ Ving”: nghiện làm gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi những trò chơi bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: bộ đồ thủ công

Dịch: chúng tôi cần 1 cỗ đồ bằng tay để làm các sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: vận động thư giãn

Dịch: hoạt động giải trí ưa thích của khách hàng là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào đội

Dịch: Anna rất muốn tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ quanh đó cửa hàng.

Dịch: Tôi không ngại đi dạo ngắm đồ quanh đó cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn từ dùng trên mạng

Dịch: Mọi người dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của mình

Dịch: Ngắm người qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: giao tiếp với ai

Dịch: Tôi vô cùng ghét rỉ tai với mấy bạn kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm gì

Dịch: chúng ta có say mê có tác dụng vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: chuộng với vật gì

Dịch: cha mẹ sẽ ưa thích với công dụng học tập của chúng ta chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? thắc mắc làm gì

Dịch: chúng ta thường làm gì vào thời hạn thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không tồn tại thật, chỉ bao gồm trên mạng

Dịch: chúng ta có nghĩ tình chúng ta trên mạng chỉ với ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự khiếu nại văn hoá

Dịch: Bạn đã từng có lần tham gia một sự khiếu nại văn hoá ở khoanh vùng bạn sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm xã hội

Dịch: có bao nhiêu tín đồ đang làm việc trong trung tâm xã hội vậy?


III. READING

Read the passage below & decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What vày you often vày when you have không tính tiền time? There are a lot of leisure activities for young people to choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things lớn make crafts. Thanks khổng lồ the craft kit, I can make some gifts for my friends and relatives. My mother taught me to lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want lớn learn lớn make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to make scarfs and pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able to make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how to lớn make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube đoạn phim on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: phiên bản thân tôi thích làm đồ bằng tay thủ công tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I have a craft kit with a lot of things to make crafts.”.

Dịch: Tôi bao gồm một cỗ đồ thủ công để có tác dụng các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “My mother taught me lớn make bracelets”.

Dịch: bà mẹ tôi dạy biện pháp làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “I want khổng lồ learn khổng lồ make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information.”.

Dịch: Tôi cũng muốn làm ảnh ghép với khung ảnh nữa. Vì thế tôi sẽ lướt mạng để có thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs & pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã cùng đang tìm thấy rất nhiều đoạn phim youtube hữu dụng dạy giải pháp làm khăn choàng và áo len chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

The British spend their không lấy phí time in different ways. People generally use it khổng lồ relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không tính tiền time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on đoạn phim so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers & magazines.

In the summer gardening is popular. And in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets khổng lồ look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Nguồn

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. To spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng đa số người cũng thâm nhập các vận động tình nguyện, đặc biệt là cho các tổ chức từ thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu đối chiếu nhất cùng với tính từ nhiều năm “the most + adj dài”

Dịch: Con bạn dành không hề ít thời gian sinh hoạt nhà, nơi chuyển động giải trí phổ biến nhất là xem phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: lưu lại

Dịch: Mọi tín đồ thường ghi băng lại những chương trình sẽ phát giúp thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành riêng thời gian làm cái gi

Dịch: fan ta cùng để nhiều thời gian đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when sửa chữa thay thế mệnh đề chỉ thời hạn

Dịch: và vào mùa thu nó được thay bởi “Tự làm hầu hết thứ”, là thời hạn khi mọi người dành thời gian tân trang đơn vị và thay thế sửa chữa nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these following questions

A favourite pastime with children and adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets & sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young & old, turn out lớn cheer the pint-sized Asiatic horses and jockeys on khổng lồ victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon to lớn see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, & other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near tan Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers and machine guns inside. There is an excellent golf course in da lat. Caddies are usually women.

Question 11: What vị children vì chưng with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: vị Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Children catch crickets & sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ nhỏ bắt dế và bán ra cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua con ngữa được tổ chức triển khai vào thiết bị 7- chủ nhật ở ngoài thành phố Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: chi phí cá cược khôn cùng lớn, với lãi suất được gửi vào ngân khố non sông phía phái nam Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis.”.

Dịch: mọi sự khiếu nại thể thao khác bao gồm bóng đá, trơn rổ, nhẵn chuyền, bơi lội, đánh đấm xe mặt đường dài, ping pong với tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: có rất không nhiều sân golf ở khu vực miền nam Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day bởi vì you spend on playing game?

B. How much time a day do you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ & he/ think/ he/ enjoy/ listen/ khổng lồ the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to vì chưng a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to vị a lot of homework in the evenings.

Xem thêm:

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie like window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm gì

Dịch: bạn dành bao nhiêu thời hạn 1 ngày để nghịch game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân tách thời hiện tại kết thúc vì bao gồm trạng từ bỏ “just”

Dịch: Nick vừa mới mua một đĩa CD dân ca việt nam và anh ấy suy nghĩ anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm gì

Dịch: Ping không phải lo ngại làm nhiều bài xích tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: lượt thích + Ving

On + đồ vật + buổi

Dịch: Marie yêu thích đi ngắm vật dụng ở siêu thị với bạn bè vào buổi tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo đề nghị: “Why don’t we + V…?”: tại sao họ không…

Dịch: trên sao chúng ta không giúp cha mẹ chút công việc sửa trị tự làm cho nhỉ?


Rearrange the sentences lớn make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What lượt thích she look does?

B. What does she look like?

C. What does lượt thích she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old to lớn get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough to get married.

D. She is not enough old to lớn get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: câu hỏi ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như vậy nào…

Dịch: Cô ấy trông như vậy nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận vật gì từ ai

Dịch: Lan nhận ra lá thư từ con bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn ưa thích

Dịch: chuyển động thư giãn thương mến của tôi là làm vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: kết cấu với enough: “be + adj + enough + to lớn V”: đủ…để có tác dụng gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N cần sử dụng để biểu đạt kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 trong những cô bé xíu xinh xắn có mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring to sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. Khổng lồ sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, & he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer to make crafts rather than play tennis.

A. We would rather to lớn make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: có tác dụng đồ thủ công thú vị hơn tích lũy tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh rượu cồn từ đi đầu câu rượu cồn từ chia số ít

Dịch: Ngồi trước máy tính hàng giờ hết sức mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: bởi vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, vì vậy anh ấy đỗ kì thi.

Xem thêm: Bức Ảnh Kỹ Thuật Số Lớn Nhất Thế Giới, Bức Ảnh Lớn Nhất Thế Giới 'Nặng' Đến 46 Tb

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not like + Ving: ko thích làm những gì

Dịch: Anh ấy không phù hợp chơi những trò nghịch trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: kết cấu would prefer khổng lồ V rather than V = would rather V than V: thích làm những gì hơn làm gì