CÁC BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5

     

Các bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 tiếp sau đây sẽ vật dụng cho nhỏ nhắn một lượng kiến thức và kỹ năng vô cùng hữu ích. Các bài tập phân chia theo từng phần ngữ pháp chính bao gồm kiến thức tổng quan tiền và bài bác luyện tập tương xứng với học viên tiểu học. Hãy cùng emtc2.edu.vn khám phá ngay nào !

Tổng đúng theo 200+ câu bài bác tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ bỏ sở hữu, đại từ bỏ sở hữu

*

Kiến thức ghi nhớ

Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)

Đại từ mua (Possessive Pronouns)

Tính trường đoản cú sở hữu(Possessive Adjectives)

I - Tôi

Mine

My - Của tôi

We - bọn chúng tôi, chúng ta

Ours

Our - của bọn chúng tôi, của bọn chúng ta

You (số ít) - Bạn

Yours

Your - Của bạn

You (số nhiều) - các bạn

Yours

Your - của các bạn

He - Anh ấy

His

His - của anh ấy ấy

She - Cô ấy

Hers

Her - của cô ấy ấy

It - Nó

Its

Its - Của nó

They - Họ

Theirs

Their - Của họ


She is waiting for ______ friends

I am writing _____ address

We are washing ______ feet

They are doing _______ homeworks

Is he washing ______ bike?

My parents are cleaning ______ bedrooms

I lượt thích ___ lovely house

Tom loves ____ brothers & sisters

Exercise 2: ngừng câu sử dụng những đại từ bỏ sở hữu
mineoursyourshishersitstheirs

Whose pen is this? It"s my brother"s pen. It’s ______

Whose books are these? They are my books. They"re ______

She has got a lot of toys. They"re _____

Marry, is this đen ball _____?

Whose car is that? Is it _____? No, it"s not _____. It’s my brother’s

Exercise 3: Chọn đáp án đúng trong những câu sau

If you give me some of your sweets, I"ll give you some of my/mine

Do you often go to lớn school with your/yours father?

Lily borrowed me a pen because her/hers was left at home.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 5

My grandmother came round to lớn our/ours house for lunch last sunday.

My T-shirt is not as lovely as your/yours

Mrs. Green got angry because someone had taken her/hers flowers.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 - Danh từ

*

Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về danh từ buộc phải ghi nhớ

Danh tự được phân loại theo các cách như sau

1. Danh trường đoản cú số ít (Singular Nouns) và Danh trường đoản cú số nhiều (Plural Nouns)

Danh từ số ít là danh từ bỏ đếm được có đơn vị đếm là một trong những : lấy ví dụ như apple, pen, house,...=> a pen ( 1 chiếc bút) , an táo ( 1 quả táo)Danh từ bỏ số nhiều là số đông danh tự đếm được với con số từ 2 trở lên: ví dụ như oranges (những trái cam), houses (những ngôi nhà) , pens (những cái bút)

2. Danh tự đếm được (Countable Nouns) cùng Danh từ không đếm được (Uncountable Nouns)

Danh từ bỏ đếm được là đông đảo danh từ rất có thể đếm bởi con số. Ví dụ như : A tree, three trees, one hundred trees…Danh từ ko đếm được chỉ hầu hết thứ cần thiết đếm được bằng con số. Lấy ví dụ như water (nước), air (không khí), feeling (cảm xúc)...

Cách gửi danh trường đoản cú số không nhiều sang danh từ số nhiều

1. Đa số trường thích hợp ta thêm “s” vào sau danh từ

Apple => apples

House => Houses

Candy => candies

Book => books

2. Phần nhiều danh tự tận thuộc ch - sh- s -ss - x - o ta thêm ES

Shoe => Shoes

Glass => Glasses

Potato => Potatoes

3. Danh từ tận thuộc y => gửi y > i với thêm es

Ví dụ:

Butterfly => Butterflies

Fly => Flies

Trường hòa hợp ngoại lệ : Boy => Boys

Trường hợp đặc biệt


a tooth (một loại răng)

—>

teeth (những dòng răng)

a foot (một bàn chân)

—>

feet (những bàn chân)

a person (một người)

—>

people (những người)

a man (một người bọn ông)

—>

men (những người bọn ông)

a woman (một bạn phụ nữ)

—>

women (những bạn phụ nữ)

a policeman (một cảnh sát)

—>

policemen (những cảnh sát)

a mouse (một nhỏ chuột)

—>

mice (những nhỏ chuột)

a goose (một con ngỗng)

—>

geese (những bé ngỗng)

an ox (một nhỏ bò đực)

—>

oxen (những bé bò đực)


Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 về danh từExercise 1: thay đổi vẻ ngoài từ danh tự số không nhiều sang danh trường đoản cú số nhiều cho mỗi từ sau

Singular

Plural

Singular

Plural

Address

Shoe

Street

Toe

Village

City

Home

Parent

Tower

School

Province

Dinner

Hometown

Face

Building

Boy

Exercise

Girl

Partner

Sunday

Project

Library

Tree

Game

Flower

Week

Radio

Family

Computer

Holiday


Exercise 2: Điền danh từ bao gồm sẵn vào cụ thể từng ô thích hợp (Phân các loại danh từ)

Pencil, teacher, classroom, notebook

Book, fireman, police station

Cellphone, house, student, table

Library, park, airplane, bank

Doctor, friend, secretary


Exercise 3: Điền chữ C trước danh từ đếm được (Countable noun) và chữ U trước danh từ ko đếm được (Uncountable noun)

Rice ___

Water ____

Milk ____

Honey____

Apples____

Pizza _____

Fish _____

Grapes_____

Cookies _____

Cheese______

Chocolate _____

Juice_____

Ice-cream _____

Exercise 4: lựa chọn từ đúng trong những câu sau:

A slice/bowl of pizza

A cup/plate of tea

A piece/bowl of cake

A bunch/can of flowers

A bowl/bar of soup

A bag/bottle of juice

A jar/plate of honey

A bottle/a piece of milk

A box/piece of cereal

A glass/slice of coffee

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 về mạo tự a/an/the

*

Mạo trường đoản cú “A” với “An” “the”

Exercise 1: Điền vào ô các từ a/an/the

She has got a ___ kitty

Sarah is a _____ pretty girl

John has bought ___ old boat

There is ____ star in the sky

Mary has got ____ uncle

___ man is going to lớn his trang chủ in this afternoon

Father left _____ apple on the table

_____ tác giả is someone who writes books

Exercise 2: Điền a/an/the vào ô phù hợp trong đoạn văn sau

Sample 1:

Grandma is ____(1) old lady. She ‘s got ____(2) house near ____ (3) sea.There are ____(4) flowers & ______(5) tree in _____(6) garden. ______(7) tree is _____ (8) tall. It"s ______ (9) táo khuyết tree. Grandma has got _____(10) cát , too. ____ (11) mèo is _____ (12) white but it has got _____(13) black tail. It is ____ (14) old cat but _____(15) grandma loves it very much.

Sample 2:

London is ____(1) big city. I"ve got many friends there.

Jane is _____ (2) English girl but she lives in ____(3) Portugal

Listen lớn _____(4) woman. She is singing _____(5) nice song.

____(6) sun is in ___ (7) sky

_____ (8) colour of this flower is ___ (9) purple

Mr Ken has got ____ (10) new car

Sample 3:

Mike wanted khổng lồ buy ____(1) comic book so he went to lớn ____(2) Super - Comic Store. He looked at many comic books & then he saw ___ (3) one. He knew as soon as he saw it that it was ____(4) comic book he wanted khổng lồ buy. He gingerly opened _____(5) book , and read ____(6) few pages. He brought ___ (7) comic book khổng lồ the front clerk to showroom _____(8) plastic protector & ____ (9) small bag to lớn his order.

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 về giới từ

*

Kiến thức đề xuất ghi nhớ

In + the morning / the afternoon/ the evening/ February/ (the) Spring/ (the) summer/ (the) winter/ 2013/ the 1990s

On + sunday/ Monday morning/ Tuesday afternoon/ Wednesday evening/ my birthday/ a holiday/ the weekend (U.S)

At + night/ 15:30/ noon/ midday/ midnight/ bedtime/ sunrise/ sunset/ the weekend (U.K)

Bài tập thực hànhExercise 1: Điền vào ô trống với các giới từ sau: on/ at/ in

My wife"s birthday is ____ April.

My son wakes up ___ 6:00 am.

I was born ____ July.

I was born _____ 1996.

This temple was built ______ the sixth century.

Please come khổng lồ my home ____ Friday.

Xem thêm: Thể Chế Chính Trị Của Thị Quốc Địa Trung Hải :, Thị Quốc Địa Trung Hải

The driver will be here ____ an hour.

They work together _____ Sunday afternoon.

My brother has a new job. He works ___ the evening.

We"re going khổng lồ have a picnic ____ Saturday afternoon. Would you like to come?

I"ll finish my work _____ an hour. Then, I can go home.

When is the meeting? Is it ____ 2:00 ?

I like to get up really early _____ sunrise. When the birds start to sing.

Tom"s birthday is next week, ____ January 14.

My grandfather was born ____ the 1950s.

Will we be ____ time, or will we miss our flight?

Are there any holidays ___ October?

What time does your mother go to bed ____ night?

She moved to the đô thị _____ 2022.

I"m going khổng lồ watch a TV show. It starts _____ midnight.

Bài tập về Wh - Whose/ what/ who/ where/ which/ when/ why/ how

*

Exercise 1: Điền vào ô trống các từ mê thích hợp

_____ is your mom in bed? She has a bad headache

_____ floor is the classroom on? On the second floor.

_____ were you born? In Paris

_____ tall is your brother?

_____ much did you pay for that computer?

_____ is she spending her summer holiday? In China

_____ did your brother get married? Last week

_____ vày you flight khổng lồ Hanoi with? My parents

_____ often vày you spend postcards? Never

_____ vị you usually park your car? In the oto park

_____ did you pay the electricity bill? By credit card

_____ would you lượt thích to drink? Some beer, please

_____ coat vị you prefer? The đen or the xanh one?

_____ far is the shopping center?

_____ have you been doing lately?

_____ many friends have she got? Not many

_____ much does she weigh?

_____ vày you think about Sonia"s friend? He is handsome

_____ are you meeting Hanna? At the bookstore.

_____ does she vị in the evening? She watches TV

_____ did you keep your money? In the bank

_____ school bag is the red one? Martin"s

_____ is younger, your sister or you? My sister

_____ time does she finish work? At five o"clock.

Bài tập về những thì cơ phiên bản trong tiếng Anh

Kiến thức phải ghi nhớ

Hiện tại đối chọi (Simple present)

To beVerbs
+S + Is/are/am + Predicate ….

Xem thêm: Soạn Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ Được Viết Theo Thể Thơ Nào ?

S + Verb + Object …
-S + Is/are/am + Not + Predicate…S + Don"t/ doesn"t + V_inf + O …
?Is/are/am + S + Predicate…Do/does + S + V_inf + Object…

Ex:

She is a doctor (cô ấy là một trong những bác sĩ)Is this your father? (đây là tía bạn đề xuất không?)My English is not good (tiếng Anh của mình không giỏi lắm)She cooks dinner for her children (cô ấy nấu ban đêm cho đầy đủ đứa nhỏ)

Hiện tại tiếp tục (Present continuous)

Công thứcVí dụ
+S + is/are/am + V-ingShe is watching TV
-S + am/ is/ are + not + V-ingShe is not coming
?Am/ Is/ Are + S + V-ing?Is she studying in the classroom?
Wh-?Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?Where are you going?

Quá khứ đối chọi (Simple past)

Cấu trúc với to beCấu trúc cùng với Verbs
+S + were/was + O ….S + Ved/ V2 + Object …
-S + were/was + Not + O…S + didn"t + V_inf + O …
?Were/was + S + O…?Did + S + V_inf + Object…?

Ex:

I was at home yesterday (tôi đã trong nhà ngày hôm qua) She went swimming last Sunday (cô ấy đã đi tập bơi vào công ty nhật vừa rồi) Did you go to school yesterday? (hôm qua chúng ta có đi học không?)

Tương lai đối chọi (Simple future)

Cấu trúcVí dụ
+S + will/shall/ + V_inf + OShe will take a flight tomorrow
-S + will/shall + not + V_inf + O (Will not = won"t)I won"t come khổng lồ the cinema with you tonight
?Will/shall + S + V_inf + O?Will you cook dinner ?

Hiện tại ngừng (Present perfect)

Cấu trúcVí dụ
+S + have/has + Vpp/ed + OI have lived in this thành phố for 5 years
-S + have/has + not + Vpp/ed + OI haven"t met Peter for a while
?Have/has + S + Vpp/ed + O?Have you finished your homework?