bữa tối tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi trân trọng mời mọc các bạn cho tới người sử dụng bữa tối nằm trong Cửa Hàng chúng tôi nhằm ăn mừng...

expand_more We request the pleasure of your company at a dinner to lớn celebrate…

Bạn đang xem: bữa tối tiếng anh là gì

Tôi đặc biệt tiếc rằng tôi cần diệt đòi hỏi bịa chống họp và bữa tối 3 số của Cửa Hàng chúng tôi.

Unfortunately I have to lớn cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.

Xem thêm: cuộc sống điền viên của tình nhi

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi trân trọng mời mọc các bạn cho tới người sử dụng bữa tối nằm trong Cửa Hàng chúng tôi nhằm ăn mừng...

Xem thêm: nhấc cả thế giới đến trước mặt em

We request the pleasure of your company at a dinner to lớn celebrate…

Tôi đặc biệt tiếc rằng tôi cần diệt đòi hỏi bịa chống họp và bữa tối 3 số của Cửa Hàng chúng tôi.

Unfortunately I have to lớn cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.