Bài Tập Lớp 7 Tiếng Anh

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để cài đặt tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập lớp 7 tiếng anh

Mục lục bài tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm soát 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề chất vấn 1 máu Tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food và drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 7 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề soát sổ 1 huyết Tiếng Anh 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics and Speaking

Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phân phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /e/. Đáp án A phạt âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án A phân phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary và Grammar

Question 1. I usually ______ to school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vày you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go to lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không lấy phí time, I usually ______.A. Listen to music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Khổng lồ eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I and my friend ____ to the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi hay xuyên đi học bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), công ty ngữ (Tom) là ngôi III số ít nên cần chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì bây giờ đơn biểu đạt sự thật hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít đề xuất tobe là “is”.

Dịch: gia sư tiếng Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: every morning), công ty ngữ là ngôi III số ít buộc phải cần tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của bọn chúng tôi bước đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ tìm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ thắng vào nhà nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm gì)

Dịch: Tôi khôn cùng thích làm bếp nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích có tác dụng gì/ mê say gì); cụm từ “go camping: cắm trại”

Dịch: chúng ta có thích cắn trại không? – Tôi ko thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này cần thực hiện danh từ hoặc Ving.

Dịch: sở thích của chị tôi là thâm nhập các hoạt động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: khi tôi có thời hạn rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích có tác dụng gì/ ham mê gì)

Dịch: cha tôi thích sút xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: chúng ta ghét ăn mì. Chúng ta thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); nhà ngữ (I and my friend) số nhiều đề xuất động từ bao gồm không nên chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và chúng ta tôi hay đến công viên mỗi nhà nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine nên ta buộc phải “will be”

Dịch: Tôi hy vọng mọi thiết bị sẽ giỏi đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go to lớn school during the week, but they don’t go lớn school on the weekend. Và the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to school.

B. Plays card.

C. Goes to the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When do the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin ở câu trước tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại dòng 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 2: & the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở phần cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: và on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient & careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B and C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vì with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother và grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Bài Tập Làm Thơ Tám Chữ, Ngữ Văn Lớp 9 Hay Nhất

Question 7. Where does Cuong learn lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở trong phần đầu: My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đã dạy tôi giải pháp nấu nướng lúc tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi siêu thích vấn đề này và đó là khi tôi bắt đầu sở mê say của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại đoạn 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói vấn đề nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này cực kỳ thú vị với ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin ở đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức trên internet. Tiếp nối tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại vị trí 1: I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy phương pháp từ chị em tôi cùng từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: kế tiếp tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở mê say này 4 năm trước, sau khoản thời gian nhận được một quả trứng khắc từ ba tối khi ông ấy về tự Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở dòng 4 đoạn 2: I learned how to lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi vẫn tự học giải pháp khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi nặng nề nhưng nó khôn cùng thú vị và bao gồm ích.


D. Writing

Dùng từ lưu ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án đúng đắn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother share the hobby to lớn her.

B. Our brother shares the hobby to lớn her.

C. Our brother tóm tắt the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money khổng lồ buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money khổng lồ buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going to lớn bed.

D. Nga often read book before going khổng lồ bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go khổng lồ library to borrrow books.

B. She sometimes goes lớn library to borrow books.

C. She is sometimes go to lớn library to borrow books.

D. She goes lớn sometimes library to borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting & useful.

B. She think read books is interesting & useful.

C. She thinks reading books is interesting và useful.

D. She think reads books is interesting & useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination & widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to lớn park.

B. They often goes to park.

C. They are often go lớn park.

D. They go to park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How bởi vì your father go lớn work?

B. How does your father goes to work?

C. How vì chưng your father goes to lớn work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to lớn go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want khổng lồ live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không nên ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Người Ta Dùng Kính Thiên Văn Để Quan Sát Những Vật Rất Nhỏ Ở Rất Xa

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ ưa thích gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì miêu tả sự thật.