Anh văn lớp 10 unit 3

     
A. READING trang 32 sgk giờ đồng hồ Anh 102. While you read trang 32 sgk tiếng Anh 10B. SPEAKING trang 34 sgk tiếng Anh 10C. LISTENING trang 36 sgk giờ Anh 102. While you listen trang 36 sgk giờ đồng hồ Anh 10D. WRITING trang 37 sgk giờ Anh 10E. Language Focus trang 38 sgk giờ Anh 102. Grammar và vocabulary trang 39 sgk giờ Anh 10F. Test YOURSELF A trang 41 sgk giờ đồng hồ Anh 10H. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 3. People’s background trang 32 sgk tiếng Anh 10 bao gồm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập có trong sách giáo khoa giờ anh lớp 10 với 4 tài năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. để giúp các em học giỏi môn giờ Anh lớp 10, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Anh văn lớp 10 unit 3

Unit 3. People’s background – Lý lịch con người

A. READING trang 32 sgk tiếng Anh 10

1. Before you read trang 32 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Ask và answer the questions.

(Làm vấn đề từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Can name some scientists and their specialisations?

2. Have you ever heard of Marie Curie?

3. What vì you know about her?

Answer: (Trả lời)

1. I know four scientists: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming.

a. Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist & biologist.

b. Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist & physicist.

c. Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanist, known as “the Father of Genetics”.

d. Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist.

2. Yes. I’ve read some books about her.

3. Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. In 1891, she came khổng lồ Paris và studied at the Sorbonne, a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne & she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband’s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

Tạm dịch:

1. Có thể kể tên một số nhà công nghệ và nghành của họ? ⇒ Tôi biết tứ nhà khoa học: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel và Alexander Fleming.

a. Louis Pasteur (1822-1895) là một nhà hóa học và sinh thiết bị học danh tiếng của Pháp.

b. Michacl Faraday (1791-1867) là 1 trong những nhà hóa học với nhà đồ vật lí bạn Anh.

c. Gregor Johann Mendel (1822-1884) là một trong những nhà thực thiết bị học người Áo, được call là “Cha đẻ của dt học”.

d. Alexander Fleming (1881-1955) là 1 nhà vi trùng học bạn Anh.

2. Chúng ta từng tìm đến Marie Curie chưa? ⇒ Rồi. Tôi từng độc vài ba cuốn sách về bà.

3. Chúng ta biết gì về bà? ⇒ Marie Curie sinh trên Warsaw, cha Lan, năm 1867. Năm 1891, bà đến Paris với học trên Sorbonne, một trường đại học nổi tiếng trái đất ở Paris vào thời điểm đó. Bà hôn phối với Pierre Curie năm 1895. Năm 1903, Marie nhấn bằng tiến sĩ tại Sorbonne và bà là giáo sư nữ đầu tiên tại Sorbonne sau cái chết của ông chồng bà. Bà đã có trao giải Nobel Hóa học. Bà mất năm 1934.

2. While you read trang 32 sgk giờ Anh 10

Read the passage, và then vì chưng the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài bác tập tiếp theo.)

Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools and some scientific training from her father.

As a brilliant and mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. Khổng lồ save money for a study tour abroad, she had lớn work as a private tutor, and her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money to lớn live on, went to lớn Paris lớn realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, & went on khổng lồ take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 & a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France to be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Dịch bài:

Marie Curie sinh nghỉ ngơi Warsaw vào trong ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận thấy nền giáo dục đào tạo phổ thông ở những trường địa phương và sự rèn luyện về kỹ thuật từ người cha.

Là một sv lỗi lạc với trưởng thành, bà ấp ủ giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được đến một đàn bà vào thời của bà. Để dành riêng tiền cho chuyến du học tập ở nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng rẽ và việc học của bà bị con gián đoạn.

Cuối cùng vào khoảng thời gian 1891, cùng với số liền ít ỏi để sống. Marie mang lại Pa-ri để tiến hành giấc mơ của bản thân tại Đại học Sorbonne. Dù đk sống cực nhọc khăn, bà thao tác làm việc vô cùng nên cù. Bà giành được một văn bởi Vật lý với điểm rất lớn và liên tiếp một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp gỡ Pierre Curie sống Trường vật dụng lý năm 1894 và năm tiếp theo họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ thao tác chung với nhau trong các bước nghiên cứu. Năm 1903, Marie thay đổi người thanh nữ đầu tiên nhấn bằng ts ở Đại học tập Sorbonne.

Sau cái chết ảm đạm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm nhiệm vị trí ck bà đã có được ở Sorbonne. Như thế bà là thiếu phụ đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao thọ sau đó, bà được nhận Giải Nobel hóa học về xác minh trọng lượng nguyên tử của chất Ra-đi. Nhưng thú vui thật sự của bà là “làm sút đi buồn bã của nhỏ người”. Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà phát triển thành sự thật.

Task 1 trang 33 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Match the words or phrases in A with iheir meanings in B.

(Ghép mọi từ hay các từ nghỉ ngơi A cùng với nghĩa của bọn chúng ở B.)

AB
1. With flying colours2. Determine3. Mature4. Ease5. Harboura. Having a fully developed mindb. Keep in the mindc. Very well, with a very high mark/graded. Make less severee. Find out exactly by making calculations

Answer: (Trả lời)

1 – c ; 2 – e ; 3 – a ; 4 – b; 5 – d

Tạm dịch:

1. With flying colours: cực kỳ tốt, với số điểm cao

2. Determine: tò mò chính xác bằng phương pháp tính toán

3. Mature: gồm một vai trung phong trí trở nên tân tiến đầy đủ

4. Ease: ghi nhớ trong đầu

5. Harbour: làm ít rất lớn hơn

Task 2 trang 33 sgk tiếng Anh 10

Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định đa số câu nói này đúng (T) tốt sai (F). Sửa lại câu sai).

TF
1.Marie went lớn school in Warsaw.
2. Her dream was khổng lồ become a private tutor.
3. At the Sorbonne, she studied very well.
4. She married Pierre Curie in 1894.
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.

Answer: (Trả lời)

TF
1.Marie went lớn school in Warsaw.
2. Her dream was to become a private tutor.
3. At the Sorbonne, she studied very well.
4. She married Pierre Curie in 1894.
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.

Tạm dịch:

ĐúngSai
1. Marie đi học ở Warsaw.
2. Ước mơ của bà là trở nên một gia sư riêng.
3. Tại Sorbonne, bà học khôn xiết tốt.
4. Bà kết giao với Pierre Curie năm 1894.
5. Bà là gs nữ trước tiên tại Sorbonne.

Correct (Sửa lại):

2. Her dream was lớn become a private tutor. ⟶ Her dream was to lớn become a scientist.

4. She married Pierre Curie in 1894. ⟶ She married Pierre Curie in 1985.

Task 3 trang 34 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi).

1. When và where was Marie Curie born?

2. What kind of student was she?

3. Why did she work as a private tutor?

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

5. Was the prize her real joy? Why/Why not?

Answer: (Trả lời)

1. When và where was Marie Curie born? ⇒ Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.

2. What kind of student was she? ⇒ She was a brilliant & mature student.

3. Why did she work as a private tutor? ⇒ She worked as a private tutor to lớn earn money for her study abroad.

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry? ⇒ She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.

5. Was the prize her real joy? Why/why not? ⇒ No. It wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

Tạm dịch:

1. Marie Curie sinh ra bao giờ và ngơi nghỉ đâu? ⇒ Marie Curie sinh tại Warsaw, bố Lan, năm 1867.

2. Bà là sinh viên loại gì? ⇒ Bà là một trong những sinh viên xuất sắc với trưởng thành.

3. Lý do bà làm việc như một thầy giáo riêng? ⇒ Bà thao tác như một gia sư riêng nhằm kiếm tiền cho vấn đề học tập sinh hoạt nước ngoài.

4. Bà được trao giải Nobel chất hóa học về dòng gì? ⇒ Bà được trao giải Nobel chất hóa học về việc khẳng định trọng lượng nguyên tử của radium.

5. Đó tất cả phải là thú vui thực sự của bà? nguyên nhân / lý do không? ⇒ Không. Thú vui thực sự của bà là “xoa nhẹ nỗi đau của con người”.

3. After you read trang 34 sgk giờ Anh 10

Work in groups. Below are five adjectives we may use lớn describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to prove each of them.

(Làm bài toán theo nhóm. Dưới đây là năm tính từ họ cỏ thể dùng để làm mô tả Marie Curie. Tra cứu những chứng cứ tự đoạn văn để chứng tỏ từng từ trong chúng.)

strong-willed

ambitious

hard-working

intelligent

humane

Answer: (Trả lời)

– strong-willed: With a little money to live on, Marie Curie came to lớn Paris khổng lồ realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

– ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

– hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; to lớn save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree… & went on khổng lồ take another degree in Mathematics

– intelligent: As a brilliant và mature student; she earned a Physics degree with flying colours; the first woman lớn receive a Ph.D from the Sorbonne; the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.

– humane: her real joy was “casing human suffering”.

Tạm dịch:

– mạnh khỏe mẽ: cùng với một ít tiền nhằm sống, Marie Curie đang đi vào Paris để thực hiện ước mơ của mình. Tuy vậy điều khiếu nại sống cực nhọc khăn, bà đã có tác dụng việc cực kì chăm chỉ.

– đầy tham vọng: Marie nuôi chăm sóc giấc mơ về một sự nghiệp khoa học mà lại không thể giành riêng cho một người thiếu nữ vào thời khắc đó.

– làm việc chăm chỉ: mặc dù điều khiếu nại sống khó khăn, bà đã làm cho việc rất là chăm chỉ; để tiết kiệm tiền cho câu hỏi học tập sống nước ngoài, bà làm việc như một cô giáo riêng; bà dìm được bằng Cử nhân trang bị lý … và liên tiếp lấy bởi Cử nhân Toán học

– thông minh: là một trong những sinh viên xuất sắc và trưởng thành; bà nhận được bởi Vật lý cùng với điểm cao; người thanh nữ đầu tiên dấn bằng ts từ Sorbonne; giáo sư đại học nữ thứ nhất ở Pháp; được trao giải Nobel Hóa học.

– nhân đạo: niềm vui thực sự của bà là “xoa dịu sự khổ cực của nhỏ người”.

B. SPEAKING trang 34 sgk tiếng Anh 10

1. Task 1 trang 34 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background.

(Làm bài toán từng đôi. Ra quyết định chủ đề nào giữa những chủ đề dưới đây nói theo cách khác cho em về lý kế hoạch của một người.)

– family

– hobbies

– education

– dislikes

– appearance

– experience

And then discuss what questions you can ask when you want khổng lồ know about somebody’s background.

(Và sau đó trao đổi những thắc mắc gì em có thể hỏi khi em muốn biết về lai lịch của ai đó.)

Answer: (Trả lời)

– How many people are there in your family?

– What bởi your parents do? (What’re your parents’ jobs?)

– Where bởi they work?

– What high school did you go to?

– What subject did you like best? (What was your favourite subject at school?)

– What subject did you lượt thích least?

– When did you complete your high school education?

– Did you go to lớn university or college?

– What subject did you major in?

– Did you have any difficulties when you were at school?

– What aspect did you find difficult in learning English?

– Can you tell me how you use in your study?

Tạm dịch:

– có bao nhiêu fan trong gia đình bạn?

– phụ huynh bạn làm gì? (Công bài toán của bố mẹ bạn là gì?)

– Họ thao tác làm việc ở đâu?

– bạn học trường trung học tập nào?

– mình thích môn nào nhất? (Môn học tập yêu thích của khách hàng ở trường là gì?)

– chúng ta ít thích hợp môn như thế nào nhất?

– khi nào bạn kết thúc chương trình giáo dục đào tạo trung học?

– Bạn đi học đại học xuất xắc cao đẳng?

– bạn học chuyên ngành gì?

– các bạn có gặp gỡ khó khăn gì khi ở ngôi trường không?

– các bạn thấy khó khăn gì khi học tiếng Anh?

– chúng ta có thể cho tôi biết phương pháp bạn thực hiện trong học tập không?

2. Task 2 trang 35 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Imagine you are a journalist. Use the cues below lớn interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finsished.

(Tưởng tượng em là một ký giả. Dùng phần lớn từ gợi ý tiếp sau đây để chất vấn một các bạn cùng lớp về lý kế hoạch của anh/chị ấy giỏi lý lịch của một người các bạn ấy biết rõ. Đổi vai khi các em thực hành xong).

* greeting

* date of birth* place of birth

* home

* parents

* brother(s)

* sister(s)

* primary school

* secondary school

* schoolwork

* favourite subject(s)

* experience

* thanking

Answer: (Trả lời)

A: Viet, bởi you know a young or teenage genius our history?

Viet: Oh, yes. I know the one very well. That’s Le Quy Don.

A: When and where was he born?

Viet: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, bầu Binh province in 1726.

A: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Viet: Yes. When he was 5, he could write poems & essays, and read the “Kinh Thi”.

A: Did he get any degrees ?

Viet: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came đứng đầu in the “Huong” exam. In 1752, he went on lớn come vị trí cao nhất in the “Hoi” exam (dociorate degree). And he went to đài loan trung quốc as an embassador in 1760.

A: Did he write any books?

Viet: Yes. He wrote a lot of books, such as “Thanh mô hien pham”, “Quan thu khao bien”, và specially two books “Van dẻo loai ngu” & “Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

A: What vì chưng these two books tell about?

Viet: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways & customs, peoples & religions, etc.

A: At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Viet: He died in 1784.

Tạm dịch:

A: Việt, các bạn có biết một công dụng trẻ tuổi tuyệt thiếu niên trong lịch sử dân tộc của chúng ta không?

Việt: Ồ, có. Tôi biết rất rõ. Đó là Lê Quý Đôn.

A: Ông sinh ra khi nào và sinh hoạt đâu?

Việt: Ông có mặt tại xóm Phú Hiếu, thị xã Hưng Hà, tỉnh thái bình năm 1726.

A: Ông khôn xiết thông minh khi còn là 1 trong những cậu bé?

Việt: Đúng. Khi lên 5, ông hoàn toàn có thể viết thơ và tiểu luận cùng đọc “Kinh Thi”.

A: Ông dành được bằng cấp cho nào không?

Việt: Ồ, ông khôn cùng thông minh. Ở tuổi 18, ông cầm đầu trong kỳ thi “Hương”. Năm 1752, ông tiếp tục đứng đầu vào kỳ thi “Hội” (bằng cung cấp độ) cùng ông đến china làm đại sứ năm 1760.

A: Ông có viết ngẫu nhiên cuốn sách như thế nào không?

Việt: Có. Ông đã viết tương đối nhiều sách, chẳng hạn như “Thanh mô hien pham”, “Quan thu khao bien”, và đặc biệt hai cuốn sách “Văn dai lo ngớ ngẩn ngu” và “Kien van tieu luc”, nay vẫn còn đấy rất nổi tiếng.

A: hai cuốn sách này nói đến cái gì?

Việt: Chúng nói tới triết học, địa lý, thiên văn học, kế hoạch sử, nông nghiệp, văn học, pháp luật, cách thức và phong tục, dân tộc bản địa và tôn giáo,v.v

A: Vào đông đảo ngày đó, ông rất có thể viết về phần lớn chủ đề này. Thật vậy, Lê Quý Đôn là 1 trong thiên tài đích thực của nước nhà chúng ta. Ông ấy đã không còn khi nào?

Việt: Ông mất năm 1784.

3. Task 3 trang 35 sgk tiếng Anh 10

Work in groups. Talk about the person you have known through the interview.

(Làm việc theo nhóm. Nói đến nguời em biết qua cuộc phỏng vấn.)

Answer: (Trả lời)

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, thai Binh province. He was very brilliant. When he was a little boy, he could write poems, essays và read the “Kinh Thi”. & when he was 18, he came top in the “Huong” exam. Và he went on khổng lồ come vị trí cao nhất in the “Hoi” exam in 1752. He went to đài loan trung quốc as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, etc. Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Tạm dịch:

Lê Quý Đôn là một thiên tài Việt Nam. Ông hình thành ở sinh hoạt làng Phú Hiếu, thị trấn Hưng Hà, thức giấc Thái Bình. Ông siêu thông minh. Lúc còn là một cậu bé, ông hoàn toàn có thể viết những bài xích thơ, tè luận và đọc “Kinh Thi”. Cùng khi ông 18 tuổi, ông cầm đầu trong kỳ thi “Hương”. Và ông tiếp tục đứng đầu vào kỳ thi “Hội” vào thời điểm năm 1752. Ông đến trung quốc làm đại sứ. Ông đang viết những cuốn sách về các chủ đề khác nhau, như thiên văn học, định kỳ sử, địa lý, luật, triết học, vv Lê Quý Đôn thực sự là 1 thiên tài của Việt Nam.

C. LISTENING trang 36 sgk giờ đồng hồ Anh 10

1. Before you listen trang 36 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Trả lời các thắc mắc sau đây.)

1. Can you name any Olympic champions?

2. What would you like to know about these people?

Answer: (Trả lời)

1. Can you name any Olympic champions? ⇒ Yes. I know some Olympic champions. They are Nellie Kim, a gymnast from Russia.

2. What would you lượt thích to know about these people? ⇒ I ask how he’s practised to he an Olympic champion and how many times he’s got this championship.

Tạm dịch:

1. Bạn có thể kể tên nhà vô địch Olympic làm sao không? ⇒ Có. Tôi biết một vài nhà vô địch Olympic. Bọn họ là Nellie Kim, một đi lại viên trường đoản cú Nga.

2. Bạn muốn biết gì về những người dân này? ⇒ Tôi hỏi làm nạm nào anh ấy luyện tập để biến hóa một bên vô địch Olympic và từng nào lần anh ấy gồm chức vô địch này.

2. While you listen trang 36 sgk giờ Anh 10

Audio script: (Bài nghe)

Bob: Congratulations! You are now the Olympic champion.

Sally: Thanks. Yes. I’m very happy.

Bob: Our readers want to lớn know all about you.

Sally: That’s nice! Well, ask me your questions.

Bob: First of all, tell me something about yourself.

Sally: Well, I was born in 1980. I not a general education at local schools and when I was 15, I joined the Star Sports Club near my home.

Bob: Where is your home?

Sally: In Manchester.

Bob: I see. & do you live alone?

Sally: No. I live with my family, my parents và two brothers.

Bob: What do you like to do in your miễn phí time?

Sally: Well, I don’t have much không lấy phí time, but I like different sports – baseball and swimming, for example, and just sitting at trang chủ and reading.

Bob: What sorts of books vì chưng you like?

Sally: Oh, love stories – thắm thiết books.

Bob: và what bởi you want khổng lồ be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. I’m a student at college. I want to lớn get my teacher’s diploma.

Bob: I see. Now tell me…

Tạm dịch:

Bob: Xin chúc mừng! chúng ta hiện là nhà vô địch Olympic.

Sally: Cảm ơn. Đúng. Tôi vô cùng hạnh phúc.

Bob: Độc đưa của công ty chúng tôi muốn biết toàn bộ về bạn.

Sally: thiệt tuyệt! Vậy, hãy hỏi tôi câu hỏi của bạn.

Bob: Trước tiên, hãy kể mang đến tôi nghe về bạn dạng thân bạn.

Sally: Vâng, tôi sinh năm 1980. Tôi học giáo dục và đào tạo phổ thông trên trường học địa phương cùng khi tôi 15 tuổi, tôi vẫn tham gia Câu lạc cỗ Thể thao ngôi sao 5 cánh gần công ty tôi.

Bob: Nhà của khách hàng ở đâu?

Sally: Ở Manchester.

Bob: Tôi gọi rồi. Và chúng ta sống một mình?

Sally: Không. Tôi sống với gia đình, bố mẹ và nhị anh em.

Bob: bạn thích làm gì trong thời hạn rảnh?

Sally: Ừm, tôi không có không ít thời gian rảnh, nhưng tôi thích các môn thể thao không giống nhau – láng chày và tập bơi lội, chẳng hạn, và chỉ ngồi ở nhà và đọc sách.

Bob: bạn muốn loại sách nào?

Sally: Ồ, mọi câu chuyện tình yêu – hồ hết cuốn sách lãng mạn.

Bob: Và bạn có nhu cầu làm gì vào tương lai?

Sally: Tôi ước ao trở thành một cô giáo thể thao. Tôi là sinh viên đại học. Tôi ý muốn lấy bằng giỏi nghiệp sư phạm.

Bob: Tôi phát âm rồi. Hiện nay hãy nói cho tôi biết …

Task 1 trang 36 sgk giờ Anh 10

Listen to lớn the conversation between Bob & Sally. Decide whether the staiemenls are true (T) or false (F).

(Nghe cuộc đối thoại giữa Bob và Sally. Ra quyết định những câu nói đúng (T) xuất xắc sai (F)).

TF
1. In 1995 Sally joined the Star Sports Club.
2. There are five people in her family.
3. She has a lot of không tính phí time.
4. She likes not only sports but also reading.
5. She wants khổng lồ be a writer.

Answer: (Trả lời)

TF
1. In 1995 Sally joined the Star Sports Club.
2. There are five people in her family.
3. She has a lot of không tính phí time.
4. She likes not only sports but also reading.
5. She wants lớn be a writer.

Tạm dịch:

ĐúngSai
1. Năm 1995 Sally bắt đầu làm Câu lạc bộ thể thao ngôi sao.
2. Tất cả năm người trong gia đình cô ấy.
3. Cô ấy có nhiều thời gian rảnh.
4. Cô ấy không chỉ thích thể thao ngoài ra thích đọc sách.
5. Cô ấy muốn trở thành một đơn vị văn.

Correct (Sửa lại):

3. She has a lot of miễn phí time. ⟶ I don’t have much không tính tiền time

5. She wants to be a writer. ⟶ I want lớn be a sports teacher

Task 2 trang 37 sgk giờ Anh 10

Listen to lớn the conversation again & fill in the blanks.

(Nghe lại bài xích đối thoại cùng điền các chỗ trống.)

1. Sally got_________ at local schools.

2. She________ in Manchester with her______

3. She likes ________ sports – basketball & _______for example.

4. She likes khổng lồ read________- thắm thiết books.

5. She wants to get her_____________.

Answer: (Trả lời)

1. Sally got a general education at local schools.

2. She lives in Manchester with her family.

3. She likes different sports – basketball & swimming for example.

4. She likes khổng lồ read love stories – thắm thiết books.

5. She wants khổng lồ get her teacher’s diploma.

Tạm dịch:

1. Sally học giáo dục phổ thông tại các trường học địa phương.

2. Cô sống nghỉ ngơi Manchester thuộc gia đình.

3. Cô ấy thích các môn thể thao khác nhau – nhẵn rổ và lượn lờ bơi lội chẳng hạn.

4. Cô say mê đọc các câu chuyện tình yêu – phần nhiều cuốn sách lãng mạn.

5. Cô ấy ao ước lấy bằng giỏi nghiệp sư phạm.

3. After you listen trang 37 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Ask và answer questions about Sally.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời thắc mắc về Sally.)

Answer: (Trả lời)

You : Hello, Sally. Can I ask you some questions?

Sally : OK. No problem. What bởi you want to know ?

You : vày you mind telling me about your family?

Sally : Of course not. My parents have three children – my two brothers và me. My brothers both go lớn work, one is an engineer và the other is a high school teacher.

Xem thêm: Tả Chiếc Áo Khoác Của Em Thích Hay Nhất, Bài Văn Tả Chiếc Áo Em Thích Hay Nhất

You : When did you start your sports practice?

Sally : When I was 15.

You : What other sports vì chưng you lượt thích playing?

Sally : I lượt thích swimming and baseball.

You : What vày you bởi vì in your miễn phí time?

Sally : I just sit at home and reading.

You : What kind of books vì you lượt thích reading?

Sally : Love stories -I love lãng mạn books.

You : Sally, can you tell me what you want to lớn be in the future?

Sally: I want lớn be a sports teacher. Now, I’m a college student & I want khổng lồ get my teacher’s diploma.

You : Thanks a lot for all the answers.

Sally: My pleasure.

Tạm dịch:

Bạn: Xin chào, Sally. Tôi rất có thể hỏi bạn vài câu hỏi không?

Sally: OK. Không sự việc gì. Bạn muốn biết gì ?

Bạn: bạn có phiền nói cùng với tôi về gia đình của doanh nghiệp không?

Sally: tất nhiên là không rồi. Cha mẹ tôi có ba con – hai bằng hữu và tôi. Các bạn bè của tôi phần đa đi làm, một tín đồ là kỹ sư và fan kia là gia sư trung học.

Bạn: lúc nào bạn ban đầu luyện bè phái thao?

Sally: khi tôi 15 tuổi.

Bạn: mình muốn chơi môn thể thao nào khác?

Sally: Tôi thích bơi lội và trơn chày.

Bạn: Bạn làm gì trong thời gian rảnh?

Sally: Tôi chỉ ngồi trong nhà và phát âm sách.

Bạn: mình muốn đọc sách nhiều loại nào?

Sally: phần đông câu chuyện tình yêu – Tôi thích hầu hết cuốn sách lãng mạn.

Bạn: Sally, bạn có thể cho tôi biết bạn muốn làm gì trong tương lai không?

Sally: Tôi mong trở thành một cô giáo thể thao. Bây giờ, tôi là sinh viên đại học và tôi ước ao lấy bằng xuất sắc nghiệp sư phạm.

Bạn: Cảm ơn rất nhiều vì toàn bộ các câu trả lời.

Sally: Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

D. WRITING trang 37 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Writing about people’s background. (Viết về lý kế hoạch của con người)

1. Task 1 trang 37 sgk giờ Anh 10

Read Mr Brown’s C.V. (curriculum vitae – a size with details about somebody’s past education và jobs).

(Đọc bản lý định kỳ của ông Brown (bản lý lịch – mẫu đối kháng với những cụ thể về câu hỏi học vấn và việc làm của một tín đồ nào đó.)

*

And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below.

(Và hiện nay viết một quãng văn về ông Brown, dùng những từ nhắc nhở bên dưới.)

be born lượt thích go to …school from … topass exams in travel agency work as

Answer: (Trả lời)

Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went khổng lồ Kensington High School and passed exams in English. French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 lớn December 1998. Và from March 1999 to lớn May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music & dancing.

Tạm dịch:

Ông Brown sinh ngày 12 mon 11 năm 1969 trên Boston. Ông đã học nghỉ ngơi trường Trung học tập Kensington cùng thi đỗ bởi tiếng Anh, tiếng Pháp với Toán. Ông thao tác trong một cơ quan phượt như một hướng dẫn viên phượt từ mon 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1998. Và từ thời điểm tháng 3 năm 1999 cho tháng 5 năm 2002, ông thao tác làm việc như một bạn trực điện thoại khách sạn. Ông thích music và khiêu vũ.

2. Task 2 trang 38 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent & complete the form.

(Làm bài toán theo cặp. Hỏi chúng ta cùng học tập những tin tức về cha/mẹ của cậu/cô ấy và chấm dứt mẫu đối chọi này.)

Name: Mr./Ms

Date of birth:Place of birth:

Education

School attended:

Exams passed:

Previous jobs

Job
Date fromDate to

Interests:Answer: (Trả lời)

You : Minh, can I ask you some questions about your father?

Minh : Yes, of course.

You : vì chưng you mind telling me his name?

Minh : No problem. His name’s Le Van Viet.

You : When and where was your father born?

Minh : He was born in Thap Muoi, Dong Thap in 1963.

You : Where did he go to lớn school?

Minh : He went lớn the local primary school.

You : Did he complete his secondary education?

Minh : No. He only completed primary education..

You : What does your father bởi now?

Minh : He’s a worker.

You : Where does he work?

Minh : He’s working in a textile factory (nhà lắp thêm dệt).

You : What does he work there exactly?

Minh : He’s in the packing section (bộ phận đỏng gói).

You : How long has he been working there?

Minh : For about ten years.

You : What job did he vị before this one?

Minh : No. He has just only this one.

You : What’s his interest?

Minh : He likes watching football.

You : Thanks a lot for your information.

Minh : That’s OK.

Name: Le Van Viet Mr./Ms

Date of birth: 1963

Place of birth: Thap Muoi, Dong Thap

Education

School attended: local primary school

Exams passed: primary education

Previous jobs

Job
Date fromDate to
worker19962006

Interests: watching footballTạm dịch:

Bạn: Minh, tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi về cha của các bạn không?

Minh: Có, tất yếu rồi.

Bạn: bạn có phiền cho tôi biết tên của ông không?

Minh: chẳng sao cả. Thương hiệu ông là Lê Văn Việt.

Bạn: cha bạn sinh ra lúc nào và sinh sống đâu?

Minh: sinh năm 1963 trên Tháp Mười, Đồng Tháp.

Bạn: Ông đã đi học ở đâu?

Minh: Ông học trường tiểu học tập địa phương.

Bạn: Ông đã xong giáo dục trung học của bản thân mình à?

Minh: Không. Ông chỉ hoàn thành giáo dục đái học.

Bạn: phụ thân bạn bây chừ làm gì ?

Minh: Ông là 1 trong những công nhân.

Bạn: Ông thao tác ở đâu?

Minh: Ông đang thao tác trong một nhà máy sản xuất dệt.

Bạn: đúng đắn ông làm gì ở đó?

Minh: Ông đang làm ở phần tử đóng gói.

Bạn: Ông đã thao tác làm việc ở kia bao thọ rồi?

Minh: trong tầm mười năm.

Bạn: Ông đang làm công việc gì trước quá trình này?

Minh: Không. Ông chỉ chỉ có tác dụng mỗi việc này.

Bạn: sở thích của ông là gì?

Minh: Ông ham mê xem nhẵn đá.

Bạn: Cảm ơn không hề ít về thông tin của bạn.

Minh: OK.

3. Task 3 trang 38 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her to lớn read the paragraph and check whether the information is correct.

(Viết một đoạn văn về phụ thân / mẹ của người tiêu dùng cùng học của em. Kế tiếp yêu mong anh/chị ấy đọc với kiểm xem tin tức đúng không.)

Answer: (Trả lời)

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve, in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

Tạm dịch:

Tên phụ thân của bạn cùng lớp của tôi là Lê Văn Việt. Ông sinh ra tại Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vào năm 1963. Ông chỉ hoàn thành chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học ở ngôi trường địa phương. Hiện giờ ông là 1 trong công nhân trong một nhà máy dệt. Ông đã thao tác ở đó từ thời điểm năm 1996. Ông làm công việc đóng gói tất cả các sản phẩm. Ông mê thích xem bóng đá.

E. Language Focus trang 38 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Pronunciation : /e/ – /æ /

Grammar:

1. The past perfect tense

2. The past perfect và Past simple tense

Tạm dịch:

– phân phát âm: /e/ – /æ /

– Ngữ pháp:

1. Thì thừa khứ trả thành

2. Thì quá khứ xong xuôi và thì thừa khứ đơn

1. Pronunciation trang 38 sgk tiếng Anh 10

Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

/e//æ /
menbedmanbad
saidpensadpan
metsendmatsand

Practise these sentences. (Luyện tập số đông câu sau)

1. The fat man has a red pen.

2. This handbag will be sent khổng lồ Helen.

3. Sam said apples were very expensive then.

4. There’re ten pans on the shelf.

5. Ben sat on a bench with a yellow cat.

6. Ann never gets bad marks in French.

Tạm dịch:

1. Người bọn ông béo bao gồm cây cây bút đỏ.

2. Chiếc túi đeo tay này sẽ tiến hành gửi cho Helen.

3. Sam nói rằng hiện giờ những quả apple rất mắc tiền.

4. Có 10 loại nồi làm việc trên kệ.

5. Ben ngồi bên trên ghế nhiều năm với bé mèo vàng.

6. Ann chưa lúc nào bị điểm kém môn giờ Pháp.

2. Grammar and vocabulary trang 39 sgk tiếng Anh 10

Exercise 1 trang 39 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Use the verbs in brackets in the past perfect.

(Dùng những động từ vào ngoặc làm việc thì vượt khứ xong xuôi đơn).

1. Why did Tom’s mother get angry with him? ⇒ Because he (break) her favourite vase.

2. When did you watch TV last night? ⇒ When I (do) all my homework.

3. Did you first see them at my last birthday party? ⇒ No, I (meet) them before.

4. Why did she return home? ⇒ She suddenly remembered she (not turn off) the gas stove.

5. How did they lượt thích our city? ⇒ They said it was the loveliest city they ever (see).

6. It rained yesterday after it (be) dry for months.

7. By the time he arrived, all his classmates (leave).

8. We didn’t have their new phone number because they (move) to the South.

9. When they met again, they (not see) each other for 10 years.

10. When I came, the room was in a terrible mess because someone (break in).

Answer: (Trả lời)

1. Had broken 2. Had done 3. Had met

4. Hadn’t turned off 5. Had ever seen 6. Had been

7.had left 8. Had moved 9. Hadn’t seen

10. Had broken in

Tạm dịch:

1. Lý do mẹ của Tom lại tức giận với anh ta? ⇒ bởi vì anh ta đang phá vỡ chiếc bình hâm mộ của bà.

2. Tối qua bao giờ bạn coi TV ? ⇒ khi tôi vẫn làm dứt tất cả bài bác tập về nhà.

3. Các bạn đã gặp họ lần thứ nhất tại buổi tiệc sinh nhật ở đầu cuối của tôi à? ⇒ Không, tôi đã gặp mặt họ trước đây.

4. Vì sao cô ấy quay trở lại nhà? ⇒ Cô chợt nhớ ra mình dường như không tắt phòng bếp gas.

5. Họ thích tp của bọn họ như cố kỉnh nào? ⇒ bọn họ nói sẽ là thành phố dễ thương và đáng yêu nhất mà người ta từng thấy.

6. Trời mưa ngày hôm qua sau khi trời đã khô nóng khô trong vô số tháng.

7. Vào thời điểm anh đến, tất cả chúng ta cùng lớp của anh ý đã tránh đi.

8. Cửa hàng chúng tôi không bao gồm số điện thoại cảm ứng thông minh mới của mình vì họ sẽ chuyển mang lại miền Nam.

9. Lúc họ gặp gỡ lại nhau, họ đã không chạm chán nhau vào 10 năm.

10. Khi tôi đến, căn phòng đang sống trong một mớ lếu láo độn phệ khiếp bởi vì ai đó đã đột nhập.

Exercise 2 trang 40 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Put the verbs in brackets in the simple past or the past perfect.

(Viết hễ từ trong ngoặc ớ thì thừa khứ đối chọi hoặc thì vượt khứ trả thành.)

1. We just (finish) dinner when they (come).

2. He seldom (travel) by bicycle before he (go) khổng lồ Vietnam.

3. Ann (go) khổng lồ get the carpet for the room but someone already (take) it.

4. You (manage) khổng lồ see the Director, or he (go) out by the time you (get) there?

5. He just (get) trang chủ when you (phone). He (be) in New York.

Answer: (Trả lời)

1. Had jusl finished – came

2. Had seldom travelled – went

3. Went – had already taken

4. Did you manage – had he gone – got

5.had just got – phoned – had been

Tạm dịch:

1. Shop chúng tôi vừa ăn tối kết thúc thì họ đến.

2. Ông ấy hi hữu khi đi xe đạp trước lúc đến Việt Nam.

3. Ann đi lấy thảm cho ngôi nhà nhưng ai này đã lấy nó rồi.

4. Các bạn đã gặp gỡ được Giám đốc, hay anh ta sẽ đi ra ngoài trước khi chúng ta đến đó?

5. Anh ấy vừa mới về mang lại nhà thì các bạn gọi điện đến anh ấy. Anh đã ở New York.

Exercise 3 trang 40 sgk tiếng Anh 10

There are five mistakes in the use of tenses in the following story. Find & correct them.

(Có 5 lỗi về phong thái dùng thì ở mẩu truyện sau. Tìm và sửa chúng.)

While George was reading in bed, two thieves had climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dining room. It was very dark, so they had turned on a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

“What’s up? What’s up?” a voice had called out. The thieves dropped the torch và ran away as quickly as they could.

George had heard a noise and came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn’t see anybody. The thieves already went. But George’s parrot, Henry, w’as still there.

“What’s up?” he called.

“Nothing, Henry,” George said & smiled. “Go back to lớn sleep.”

Answer: (Trả lời)

While George was reading in bed, two thieves had climbed → climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned → turned on a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

“What’s up? What’s up?” a voice had called out → called out. The thieves dropped the torch và ran away as quickly as they could.

George had heard → heard a noise & came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn’t see anybody. The thieves already went → had already gone. But George’s parrot, Henry, was still there.

“What’s up?” he called.

“Nothing, Henry”, George said và smiled. “Go back khổng lồ sleep”.

Tạm dịch:

Trong lúc George đã đọc bên trên giường, hai tên trộm sẽ leo vào nhà bếp của anh. Khi chúng ta vào nhà, họ đi vào phòng ăn. Trời rất tối, buộc phải họ đã bật đèn pin. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy một các giọng nói phía sau họ.

“Có chuyện gì thế? có chuyện gì vậy?” một giọng nói vang lên. đa số tên trộm đã đánh rơi đèn pin cùng chạy đi nhanh nhất có thể.

George sẽ nghe thấy một tiếng hễ và hối hả xuống mong thang. Anh để đèn sáng nhưng anh ko thể bắt gặp ai cả. Các tên trộm đã đi được rồi. Nhưng con vẹt của George, Henry, vẫn tồn tại ở đó.

“Chuyện gì thế?” nó gọi.

“Không gồm gì, Henry,” George nói cùng mỉm cười. “Đi ngủ lại đi.”

F. Chạy thử YOURSELF A trang 41 sgk tiếng Anh 10

I. Listening trang 41 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Listen & complete the table below.

(Nghe và điền bảng dưới đây)

(1)_____Martin Luther King was born in Atlanta, Georgia.
(2)_____he went khổng lồ Boston University where he studied (3)____
In 1952(4)____ Coretta Scott.
In 1953(5)____
In 1954he became (6)____ Baptist Church.
In 1963he started working for (7)____and people (8)____ Lincoln Memorial.
(9)____he won the Nobel Peace Prize.
(10)____he died in Memphis, Tennessee.

Answer: (Trả lời)

1. January 15th 1929 2. In 1951

3. For 4 years 4. He met

5. They got married 6. A minister at a

7.the đen freedom movement

8. Heard his speech at the church

9. In 1964 10. April 4th 1968

Tạm dịch:

Read the passage and choose one appropriate phrase in the box for each blank. There are more phrases than needed.

(Đọc đoạn văn với chọn nhiều từ tương thích trong khung cho từng chỗ trống. Có không ít cụm trường đoản cú hơn đề nghị thiết.)

A. The chairman of Fairfield Education CommitteeB. For the best essay on educationC. Worked hardD. For two yearsE. Has lived for seven yearsF. Took a degree in EconomicsG. Lớn earn his living

Lindsay Lewis is married with four children. In 1979, he went khổng lồ Cambridge University & (1) _______. From 1982 khổng lồ 1989, he taught in Jordan, India và Japan. He returned to lớn England to bởi vì research at Bristol University. He (2) ______in Fairfield và he is now principal of the technical college in nearby Princeton. He was (3)______ in 1996. He was also a thành viên of the Public Health Council (4) ______ .In 1997, he wrote an article about technical colleges. The article won the Howard Hall Prize (5) _______. He wants to improve the education và the government health services. His hobbies are swimming, playing chess và collecting foreign coins.

Answer: (Trả lời)

1 – F; 2 – C; 3 – A; 4 – D; 5 – B

Tạm dịch:

Lindsay Lewis đang kết hôn và bao gồm bốn đứa con. Năm 1979, ông vào Đại học tập Cambridge cùng lấy bằng Kinh tế. Từ năm 1982 mang lại năm 1989, ông dạy ở Jordan, Ấn Độ cùng Nhật Bản. Ông quay trở lại Anh để gia công nghiên cứu giúp tại Đại học tập Bristol. Ông có tác dụng việc chuyên cần ở Fairfield và bây giờ ông là hiệu trưởng của trường cao đẳng kỹ thuật sống Princeton ngay gần đó. Ông là chủ tịch của Ủy ban giáo dục đào tạo Fairfield vào khoảng thời gian 1996. Ông cũng là 1 trong thành viên của Hội đồng Y tế công cộng trong hai năm. Năm 1997, ông viết một bài bác báo về các trường cđ kỹ thuật. Bài báo đang giành phần thưởng Howard Hall cho bài viết hay tuyệt nhất về giáo dục. Ông muốn cải thiện giáo dục và những dịch vụ y tế của chủ yếu phủ. Sở trường của ông là bơi lội lội, nghịch cờ và tích lũy tiền xu nước ngoài.

III. Grammar trang 42 sgk tiếng Anh 10

Use the correct khung of the verbs in brackets lớn complete the letter of application below

(Dùng dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc nhằm điền lá solo dựới đây.)

Dear Sir,

I (wish) (0) wish (apply) (1)______ for the post of clerk at World Tours Travel Company. I (be) (2)______26 years old và (attend) (3)______Greenhill College from 1997 to lớn 2001. In 2001 I (pass) (4)______my school certificate in History, Geography, Maths and German. Then I (get) (5)______a job as a junior typist at New Asia Export Company.

I (can) (6)______speak a little Chinese, but I am much better at (read) (7)______ books and letters in Chinese. I (know) (8) ______ how lớn use a computer và I am good at Mathematics. I (be able) (9)_____ to lớn get on well with different kinds of people và I like hard work.

I look forward lớn (hear) (10)_______from you soon.

Yours faithfully,

Bill Willson

Answer: (Trả lời)

1. To apply 2. Am 3. Attended 4. Passed

5. Got 6. Can 7. Reading 8. Know

9. Am able 10. Hearing

Tạm dịch:

Xin kính chào Ngài,

Tôi muốn đăng ký làm thư cam kết tại Công ty du ngoạn Thế giới. Tôi 26 tuổi với theo học tập trường cđ Greenhill từ thời điểm năm 1997 đến năm 2001. Năm 2001 tôi đạt chứng từ về định kỳ sử, Địa lý, Toán với tiếng Đức. Sau đó, tôi nhận được một các bước như một bạn đánh máy các đại lý tại công ty xuất khẩu New Asia.

Tôi có thể nói được một chút tiếng Trung, tuy vậy tôi giỏi đọc sách cùng thư bằng tiếng Trung. Tôi biết cách sử dụng máy tính và tôi xuất sắc Toán học. Tôi rất có thể hòa hợp với nhiều nhiều loại người khác biệt và tôi thích công việc khó khăn.

Tôi ao ước sớm nhận ra hồi âm từ ngài.

Trân trọng,

Bill Willson

IV. Writing trang 43 sgk giờ Anh 10

Sally Green writes Phong a letter. Read the letter carefully then in Phong’s name, write her a letter.

(Sally Green viết đến Phong một lá thư. Đọc lá thư cẩn trọng sau đó với tên của Phong, viết mang lại cô ấy thư trả lời.)

10 Minto Street, Edinburgh, Scotland

8th November, 2017

Dear Phong,

Would you lượt thích to be my pen-friend? I am sixteen years old and 1.58 metres tall, with red hair and blue eye. I live in Edinburgh, with my parents & two elder sisters.

I am a secondary school student. My school is in the centre of the city. It is very old và beautiful with about five hundred students & seventy teachers. I go to lớn school every day from 9:00 a.m to 3:30 p.m. First, we have lessons. Then we have a lunch break for one and a half hour. After that, we either have more lessons or play games.

I hope you will write to me & tell me about yourself, your school and your daily routine.

Yours sincerely,

Sally Green

Tạm dịch:

Kính giữ hộ Phong,

Bạn vẫn muốn làm bạn tâm thư của mình không? Tôi mười sáu tuổi và cao 1,58 mét, với mái tóc đỏ với mắt xanh. Tôi sống ở Edinburgh, với cha mẹ và hai chị gái.

Tôi là một học sinh trung học. Ngôi trường học của mình nằm chính giữa thành phố. Nó siêu cũ cùng xinh đẹp với tầm năm trăm học viên và bảy mươi giáo viên. Tôi đến lớp hàng ngày từ 9h sáng đến 3h 30 chiều. Đầu tiên, công ty chúng tôi có bài bác học. Sau đó, cửa hàng chúng tôi có một giờ nghỉ trưa trong một tiếng rưỡi. Sau đó, shop chúng tôi có nhiều bài học kinh nghiệm hơn hoặc đùa trò chơi.

Tôi hy vọng bạn sẽ viết thư cho tôi và cho tôi biết về phiên bản thân bạn, ngôi trường học và thói quen mỗi ngày của bạn.

Trân trọng,

Sally Green

Answer: (Trả lời)

Nguyen Trai Street, District 5, Ho bỏ ra Minh City, Viet Nam

December 15th 2017

Dear Sally,

I’m very glad to lớn be your pen-friend. I’m 14 years old. I’m not very tall, about 1.55 meters. I’ve got short đen hair & black eyes. I live in the centre of the city. I live with my parents và a younger sister. She’s nine years old và in Grade 4.

I’m in Grade 9 at Dien Hong High School. My school is not very big but beautiful. There are about nine hundred pupils with 80 teachers. I have khổng lồ study many subjects: Maths, History, Physics, Chemistry, Literature, Biology, Botany. Civic Education, Agricultural Technology. …etc… I go to school six days a week and have two Physical Education classes in the afternoon. There are a lot of things for me to study!

Write to me. Và please give my regards lớn your family.

Yours truly,

Phong

Tạm dịch:

Nguyễn Trãi, Quận 5, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 15 mon 12 năm 2006

Kính nhờ cất hộ Sally,

Tôi siêu vui khi được thiết kế bạn qua thư của bạn. Tôi 14 tuổi. Tôi không tốt lắm, khoảng chừng 1,55 mét. Tôi gồm mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt đen. Tôi sống ở trung tâm của thành phố. Tôi sinh sống với phụ huynh và một em gái. Nhỏ nhắn chín tuổi với học lớp 4.

Tôi vẫn học lớp 9 tại trường thpt Diễn Hồng. Trường học của tôi bé nhỏ nhưng đẹp. Có tầm khoảng chín trăm học sinh với 80 giáo viên. Tôi phải học những môn: Toán, kế hoạch sử, đồ vật lý, Hóa học, Văn học, Sinh học, Thực đồ gia dụng học, giáo dục đào tạo công dân, công nghệ nông nghiệp, vv. Tôi đến lớp sáu ngày 1 tuần và gồm hai lớp giáo dục Thể chất vào buổi chiều. Có tương đối nhiều thứ nhằm tôi học!

Viết cho tôi nhé. Với xin gửi kính chào của tôi đến mái ấm gia đình của bạn.

Trân trọng,

Phong

G. Vocabulary (Phần từ vựng)

– training(n) <‘treiniη>: đào tạo

– general education: <‘dʒenərəl ,edju:’kei∫n>: giáo dục đào tạo phổ thông

– strong-willed(a) <‘strɔη’wild>: ý chí mạnh khỏe mẽ

– ambitious(a) <æm’bi∫əs> khát vọng lớn

– intelligent(a) :thông minh

– brilliant(a): <‘briljənt>: sáng sủa láng

– humane(a) : nhân đạo

– mature(a) : chín chắn, trưởng thành

– harbour(v)<‘hɑ:bə>:nuôi dưỡng(trong trung tâm trí)

– background(n) <‘bækgraund>: bối cảnh

– career(n) :sự nghiệp

– abroad(adv) <ə’brɔ:d>: nước ngòai

– appearance(n) <ə’piərəns>: vẻ bên ngòai

– private tutor(n) <‘praivit ‘tju:tə> :gia sư

– interrupt(v) <,intə’rʌpt>: loại gián đọan

– primary school: trường tiểu học(từ lớp 1-5)

– realise(v) <‘riəlaiz>: thực hiện

– secondary school(n): trường trung học(từ lớp6-12)

– schoolwork(n): các bước ở trường

– a degree in Physics: bằng cử nhân ngành đồ Lý

– favorite(a) <‘feivərit>: ưa thích

– with flying<‘flaiiη> colours: xuất sắc,hạng ưu

– foreign <‘fɔrin> language: môn ngọai ngữ

– srchitecture(n) <‘ɑ:kitekt∫ə>: con kiến trúc

– from then on: từ đó trở đi

– a PhD <,pi: eit∫ ‘di:> : bằng tiến sĩ

– tragic(a) <‘trædʒik>: bi thảm

– take(v) up: tiếp nhận

– office worker(n)<‘ɔfis ‘wə:k>nhân viên văn phòng

– obtain(v): <əb’tein> giành được, nhận

– professor(n): giáo sư

– education(n): <,edju:’kei∫n> sự giáo dục

– lớn be awarded <ə,wɔ:’did>: được trao giải

– determine(v) : xác định

– experience(n) : điều đã từng qua

– ease(v) : sút nhẹ, vơi bớt

– founding(n) <‘faundliη>: sự thành lập

– humanitarian(a) : nhân đạo

– C.V(n): bản sơ yếu đuối lí lịch

– attend(v) <ə’tend>: tham dự, tất cả mặt

– previous(a) <‘pri:viəs>: trước đây

– tourist guide(n): hướng dẫn viên du lịch

– telephonist(n) : ng ười trực năng lượng điện thoại

– cue(n) : gợi ý

– travel agency(n) <‘trævl’eidʒənsi>: văn phòng du lịch

– unemployed (a) <,ʌnim’plɔid> thất nghiệp

H. Grammar (Ngữ pháp)

Các ngôi trường hợp thực hiện thì quá khứ hoàn thành

– Khi tất cả một hành động xảy ra và xong trước một hành vi khác trong thừa khứ

+ vào câu thường có 2 vế, hành động nào xẩy ra trước thì cần sử dụng quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau thì sử dụng quá khứ đơn.

+ hay sử dụng các từ nối như before, after, just, when, as soon as, by the time, until,…

Ví dụ: The police came when the robber had gone away.

– diễn tả hành động xảy ra một khoảng thời gian trong thừa khứ, trước một mốc thời hạn khác

Ví dụ: Jackie had studied in japan before she did her master’s at Harvard.

– Một hành vi xảy ra như là đk tiên quyết cho hành vi khác

Ví dụ: I had prepared for the upcoming exam và was ready to vị well.

– Trong kết cấu câu điều kiện loại 3 (diễn tả một điều kiện không tồn tại thực)

Ví dụ: She would have come khổng lồ the các buổi party if she had been invited.

– Trong kết cấu “wish” diễn đạt 1 ước mong muốn trong vượt khứ

Ví dụ: I wish I had prevented him from going out.

Cách dùng:

Khẳng định: Chủ ngữ + had + Động trường đoản cú (phân tự 2) + …

Ví dụ: They had left before I arrived.

Phủ định: Chủ ngữ + had not (= hadn’t) + Động trường đoản cú (phân từ bỏ 2) + …

Ví dụ: Lewis wished khổng lồ go to lớn the theatre because he hadn’t seen that film before.

Nghi vấn:Hỏi: (Từ để hỏi) Had + nhà ngữ + Động tự (phân từ 2) + … ?

Trả lời: Yes, chủ ngữ + had. – No, công ty ngữ + hadn’t.

Ví dụ: Had you prepared for the lesson before you went lớn school?

Dấu hiệu nhấn biết:

– Từ nhận biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after, for, as soon as, by, …

– trong câu thường có những từ: before, after, when by, by the time,…

Ví dụ:

When they arrived at the airport, her flight had taken off.

Xem thêm: Viết Từ Ngữ Chỉ Tình Cảm Bạn Be, Từ Ngữ Về Tình Cảm

He had cleaned the house by the time her mother came back.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài xích tập vào Unit 3. People’s background trang 32 sgk giờ đồng hồ Anh 10 đầy đủ, ngắn gọn và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!