ANH VĂN 8 UNIT 11 COMMUNICATION

     

Làm theo cặp. Một trong chúng ta là một tín đồ tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. Sử dụng thông tin được cho


1. Match the inventors in A with their inventions in B.

Bạn đang xem: Anh văn 8 unit 11 communication

(Nối đầy đủ nhà sáng tạo trong phần A cùng với những phát minh của chúng ta trong phần B.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - g

2 - d

3 - a

4 - f

5 - b

6 - c

7 - e

2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

(Làm vấn đề theo nhóm. đàm đạo câu hỏi: phát minh sáng tạo nào hữu hơn?)

*

Tạm dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng chính vì nó đã chuyển đổi cách mà bạn đi phượt và trao đổi hàng hóa khắp nuốm giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng lại mình nghĩ phát minh thuốc kháng sinh penicillin có ích hơn chính vì nó cứu được nhiều mạng sống.

3. A. Ha had an interesting dream last night in which she met và interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone.

(Hà bao gồm một giấc mơ độc đáo vào tối trong ngày hôm qua mà trong những số ấy có đã gặp mặt và phỏng vấn Alexander Graham Bell, một công ty phát năng lượng điện thoại.)

*

Tạm dịch:

Hà: Ông được sinh ra ở chỗ nào và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ngơi nghỉ Scotland.

Hà: cùng ông đã đi học ở Scotland yêu cầu không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã tới trường ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông yêu thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, nhất là sinh học.

Hà: Ông đã tới trường đại học đề nghị không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đến lớp đại học tập Ediburgh và tiếp đến Đại học Luân Đòa.

Hà: với ông đã làm những gì sau đó?

Bell: Tôi đang dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã sáng tạo ra điện thoại thông minh khi nào?

Bell: À, tôi đã sáng tạo ra smartphone tình cờ vào năm 1876 khi tôi tạo ra lỗi khi có tác dụng một thí nghiệm...

Hà: thiệt thú vị!

b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech.

(Hai ngày sau, Hà nói với bạn cô ấy phần nhiều gì nhưng Alexander Bell đang nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, áp dụng câu tường thuật.)

*

Hướng dẫn giải:

He said to lớn me that he was born in 1847 in Scotland.

He told me that he always liked sciences, especially biology.

He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.


He said lớn me that he had invented the telephone by chance in 1876.

Xem thêm: Trong Các Câu Sau Câu Nào Là Câu Chủ Động ? Nhà Vua Truyền Ngôi Cho Cậu Bé

Tạm dịch:


Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn luôn thích khoa học, nhất là sinh học H

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy bạn câm điếc ngơi nghỉ Boston, Mỹ.


Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại thông minh tình cờ vào năm 1876.


4. Work in pairs. One of you is a reporter, & the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.

(Làm theo cặp. Một trong chúng ta là một bạn tường thuật, một tín đồ khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. Sử dụng thông tin được cho.)

*

Hướng dẫn giải:

He said that he was born on 8 June 1955 in London.

He told me that he studied in Oxford University from 1973 khổng lồ 1976.

He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

He told me that he built first website browser in 1990.

He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

Tạm dịch:

Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 thảng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ học trên Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

Ông ấy nói cùng với tôi rằng ông ấy vẫn tham gia vào công tỵ được điện thoại tư vấn là D.G. Nash vào năm 1978.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã thành lập trình duyệt Web đầu tiên vào thời điểm năm 1990.

Xem thêm: Học Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Có Được Thi Đại Học Không

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trực đường trang Web đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.